งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแก้ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแก้ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม จังหวัดสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแก้ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม จังหวัดสกลนคร

2 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จังหวัดสกลนคร

3

4 เส้นทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหา LBW จ. สกลนคร ปี 52 56 555354 อำเภอนำร่อง ANC 4 ครั้ง คุณภาพในรพ. ที่มี สูติแพทย์ ( รพร. ส ว่าง, พังโคน, บ้าน ม่วง ) - Triferdine ทันที -Calcium 20 wks -Hct<33%FBC 1X1 - โรงเรียนพ่อแม่ - สหวิชาชีพ ทันตะ, โภชนากร, เภสัชกร - อสม. ติดตามเยี่ยมบ้าน จัดสรรงบ 6 อำเภอ - วิเคราะห์ปัญหา ในพื้นที่ - มีส่วนร่วมแก้ไข กับ อปท. - มี CPG - โพนนาแก้ว Model - ได้แนวคิด / แนวทาง / ตัวอย่าง การแก้ไขปัญหา จัดสรรงบให้ 12 อำเภอ - แก้ไขปัญหา ตามบริบท - คุณภาพ ANC /Inhibit Preterm - สร้างเครือข่าย ในรพ. สต. - จัดประชุม วิชาการ มาตรฐานการ ดูแลมารดา ภาวะครรภ์ เสี่ยง / การ ยับยั้งมารดา คลอดก่อน กำหนด สรุปบทเรียน - แลกเปลี่ยน ความรู้ / นวตกรรม / เอกสาร / คู่มือ - มี CPG ขั้น พื้นฐานแนวทาง เดียวกันทั้ง จังหวัด - พัฒนาระบบการ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ การแก้ไขปัญหาให้ ตรงจุด - ให้มีการคิดค่า BMI หญิงตั้งครรภ์ทุกราย เพื่อคะเนน้ำหนักให้ ถูกต้อง - รพสตสายใยรัก LBW ลดลง < 9%)

5 บทเรียนที่ได้รับ * บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแม่และเด็กมี การพัฒนา องค์ความรู้ / ทักษะความเชี่ยวชาญ / หานว ตกรรมเพิ่มเติม * มีการสื่อสารในเครือข่ายทุกระดับ ( รพ./ รพ. สต./ อปท./ อสม./ ชมรมสายใยรัก / กองทุน ตำบล ) * มีการคิดวิเคราะห์ข้อมูล / หาแนวทางการ ดูแลแม่และเด็กให้มีคุณภาพมาตรฐาน * ความเอื้ออาทรณ์จากผู้รับผิดชอบงานต่อ ผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการแก้ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google