งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลหนองวัวซอ จ.อุดรธานี วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลหนองวัวซอ จ.อุดรธานี วันที่ 29 กรกฎาคม 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลหนองวัวซอ จ.อุดรธานี วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2

3

4 แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อเดือน

5 แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อเดือน
ปริมาณการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือน เม.ย. – มิ.ย.

6 การดำเนินงานลดโลกร้อนภายใต้ GREEN
G: Garbage มีการคัดแยกขยะและการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - มีมาตรการประหยัดกระดาษโดยใช้กระดาษ ๒ หน้า - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกประเภทขยะต่างๆ - จัดตั้งธนาคารขยะ - จัดทำโมเดลตัวอย่างขยะ Recycle พร้อมมูลค่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักในคุณค่าของขยะ

7

8 การดำเนินงานลดโลกร้อนภายใต้ GREEN
R : Rest room การพัฒนาส้วมในสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานส้วม สาธารณะไทย (HAS) - ประเมินส้วมในโรงพยาบาลโดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท(๑.ส้วมให้บริการผู้ป่วย ๒.ส้วมสำหรับบริการเจ้าหน้าที่) โดยทีมงาน ENV Round

9

10 การดำเนินงานลดโลกร้อนภายใต้ GREEN
E : Energy กิจกรรมการลดการใช้พลังงาน หรือมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - กำหนดมาตรการ/แนวทางที่จะช่วยประหยัดพลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำประปา, แสงสว่าง, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องมือแพทย์ , แก๊สหุงต้ม, เครื่องคอมพิวเตอร์) และดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานแก่เจ้าหน้าที่

11 การดำเนินงานลดโลกร้อนภายใต้ GREEN
E : Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อนและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสุขภาพ/ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของพนักงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนและสันทนาการ - ปลูกต้นไม้ยืนต้นในวันสำคัญต่างๆเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดภาวะโลกร้อน - มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

12

13 การดำเนินงานลดโลกร้อนภายใต้ GREEN
N : Nutrition การใช้อาหารปลอดสารพิษ รณรงค์ใช้ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองพื้นเมือง -โรงครัวของโรงพยาบาลมีเมนู ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองสำหรับบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล -ส่งเสริมการปลูกและใช้ พืชสมุนไพรในโรงพยาบาล - การให้ความรู้เรื่องสมุนไพรแก่ชุมชน

14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลหนองวัวซอ จ.อุดรธานี วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google