งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการ สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลหนองวัวซอ จ. อุดรธานี วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องทองกวาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการ สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลหนองวัวซอ จ. อุดรธานี วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องทองกวาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการ สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลหนองวัวซอ จ. อุดรธานี วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องทองกวาว สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2

3

4 แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือน กระจกต่อเดือน

5 ปริมาณการใช้ พลังงานที่เพิ่มขึ้น ในช่วงเดือน เม. ย. – มิ. ย. แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือน กระจกต่อเดือน

6 การดำเนินงานลดโลกร้อน ภายใต้ GREEN G: Garbage มีการคัดแยกขยะและการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล - มีมาตรการประหยัดกระดาษโดยใช้ กระดาษ ๒ หน้า - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก ประเภทขยะต่างๆ - จัดตั้งธนาคารขยะ - จัดทำโมเดลตัวอย่างขยะ Recycle พร้อม มูลค่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักในคุณค่าของ ขยะ

7

8 R : Rest room การพัฒนาส้วมในสถานบริการสาธารณสุขให้ ได้มาตรฐานส้วม สาธารณะไทย (HAS) - ประเมินส้วมในโรงพยาบาลโดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ( ๑. ส้วมให้บริการผู้ป่วย ๒. ส้วมสำหรับ บริการเจ้าหน้าที่ ) โดยทีมงาน ENV Round การ ดำเนินงาน ลดโลกร้อน ภายใต้ GREEN

9

10 E : Energy กิจกรรมการลดการใช้พลังงาน หรือมีการ ใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม - กำหนดมาตรการ / แนวทางที่จะช่วย ประหยัดพลังงาน ( น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำประปา, แสงสว่าง, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องมือแพทย์, แก๊สหุงต้ม, เครื่องคอมพิวเตอร์ ) และดำเนินการ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พลังงานแก่เจ้าหน้าที่ การดำเนินงานลดโลกร้อน ภายใต้ GREEN

11 E : Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อน และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สุขภาพ / ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและ สภาพแวดล้อมของพนักงานเพิ่มพื้นที่สี เขียวสำหรับพักผ่อนและสันทนาการ - ปลูกต้นไม้ยืนต้นในวันสำคัญต่างๆเพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียวและช่วยลดภาวะโลกร้อน - มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การดำเนินงานลดโลกร้อน ภายใต้ GREEN

12

13 N : Nutrition การใช้อาหารปลอดสารพิษ รณรงค์ใช้ผัก พื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองพื้นเมือง - โรงครัวของโรงพยาบาลมีเมนู ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองสำหรับบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาล - ส่งเสริมการปลูกและใช้ พืชสมุนไพรใน โรงพยาบาล - การให้ความรู้เรื่องสมุนไพรแก่ชุมชน การดำเนินงานลดโลกร้อน ภายใต้ GREEN

14


ดาวน์โหลด ppt โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการ สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลหนองวัวซอ จ. อุดรธานี วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องทองกวาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google