งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FOOD SAFETY การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ Health Product Consumer Protection Powerpoint by Mr.Prachasan Saenpakdee M.P.H. หัวหน้างานประสานรัฐและท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FOOD SAFETY การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ Health Product Consumer Protection Powerpoint by Mr.Prachasan Saenpakdee M.P.H. หัวหน้างานประสานรัฐและท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FOOD SAFETY การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ Health Product Consumer Protection Powerpoint by Mr.Prachasan Saenpakdee M.P.H. หัวหน้างานประสานรัฐและท้องถิ่น สสจ. ขอนแก่น

2 FOOD SAFETY อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ดำเนินการตามกฎหมาย อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องมือแพทย์ การป้องกันสารระเหย กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ ในความรับผิดชอบ เฝ้าระวัง กำกับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการและการ โฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีการติดตาม หรือเฝ้าระวัง ข้อมูล ข่าวสารด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จาก ภายในและภายนอกประเทศ

3 FOOD SAFETY อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและระบบ การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภค ให้มีศักยภาพใน การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้ง เพื่อให้ ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของ ตนเองได้ พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ โดยการมีส่วน ร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ เครือข่ายประชาคมสุขภาพ

4 FOOD SAFETY อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา หรือตามที่กระทรวง หรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

5 FOOD SAFETY การแบ่งส่วนราชการของ อย. สำนักงาน เลขานุการกรม กอบควบคุม เครื่องมือแพทย์ กองควบคุมยา กองควบคุมวัตถุ เสพติด กองควบคุมอาหาร กองงานด่านอาหาร และยา กองแผนงานและ วิชาการ กองพัฒนา ศักยภาพผู้บริโภค กองส่งเสริมงาน คุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักควบคุม เครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย Organization Design

6 FOOD SAFETY วิสัยทัศน์ อย. FDA-Vision ภายในปี 2549 สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาจะเป็นองค์กร หลักของประเทศและได้รับความเชื่อถือ จากสังคมในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพ ของประชาชนโดยดำเนินการให้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพและความ ปลอดภัย และส่งเสริมพฤติกรรมการ บริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มี หลักฐานเชื่อถือได้ และเทคโนโลยีที่ เหมาะสม

7 FOOD SAFETY พันธกิจ FDA-Mission กำกับ ดูแล ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความ ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ กรรมวิธีที่ดี ในการผลิตและควบคุมคุณภาพทั้ง เพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อสนับสนุน การส่งออก วิจัยและพัฒนาระบบงานกำกับดูแลและการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มี ประสิทธิภาพ

8 FOOD SAFETY พันธกิจ FDA-Mission ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพผู้บริโภคและชุมชนให้ สามารถคุ้มครองและพึ่งตนเองได้ในเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ

9 แผนภูมิแสดงองค์การและงานคุ้มครอง ผู้บริโภคภาครัฐ

10 FOOD SAFETY ปัจจัยต้องคำนึงในการดำเนินงาน คบส. กลุ่มเป้าหมาย (person) สถานที่ (place) เวลา (time)

11 FOOD SAFETY บทบาทเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในงาน คบส. 3ก3ก ก่อแก้กัน

12 FOOD SAFETY กลวิธีในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุข การควบคุมตาม กฎหมาย (Enforcement) กระตุ้นจิตสำนึก (Encouragement) การให้ความรู้ (Education) 3E

13 FOOD SAFETY การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Priority Setting) Problems ( ปัญหา ) Severity ( รุนแรง ) Coverage ( ความ กว้าง ) Feasibility ( เป็นไปได้ ) Facilities ( ความ สะดวก ) ปัญหา 1 // ปัญหา 2 // ปัญหา 3 // ผ่านเวทีการประชุม ระดมความคิดเห็น โดยอาศัยหลักฐานทางวิชาการ (evidence-base)

14 FOOD SAFETY Planning ( สร้างแผน ) Implementation ( ดำเนินการ ) Evaluation ( ประเมินผล ) 1 Education 2 Encouragement 3 Enforcement นำข้อมูลมาพิจารณา 3E เพื่อลดและขจัด ข้อมูลย้อนกลับ นำมาปรับปรุงแผน สิ่งที่คาดหวังสภาพที่เป็นอยู่ - กลวิธีที่จะมาแก้ไข ผู้บริโภค ปัญหา ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ =

15 FOOD SAFETY ทักษะผู้นำในงาน คบส. Leadership ทักษะด้านความรู้ Technical Skills ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหา Conceptual Skills ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ Human Relation Skills

16 FOOD SAFETY ผลิตภัณฑ์อาหารเป้าหมายใน ท้องตลาด


ดาวน์โหลด ppt FOOD SAFETY การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ Health Product Consumer Protection Powerpoint by Mr.Prachasan Saenpakdee M.P.H. หัวหน้างานประสานรัฐและท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google