งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คบส Powerpoint by Mr.Prachasan Saenpakdee M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คบส Powerpoint by Mr.Prachasan Saenpakdee M.P.H."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ Health Product Consumer Protection
คบส Powerpoint by Mr.Prachasan Saenpakdee M.P.H. หัวหน้างานประสานรัฐและท้องถิ่น สสจ.ขอนแก่น

2 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดำเนินการตามกฎหมาย อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องมือแพทย์ การป้องกันสารระเหย กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ ในความรับผิดชอบ เฝ้าระวัง กำกับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการและการโฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีการติดตาม หรือเฝ้าระวังข้อมูล ข่าวสารด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากภายในและภายนอกประเทศ

3 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและระบบ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภค ให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองได้ พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ

4 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

5 การแบ่งส่วนราชการของ อย.
Organization Design สำนักงานเลขานุการกรม กอบควบคุมเครื่องมือแพทย์ กองควบคุมยา กองควบคุมวัตถุเสพติด กองควบคุมอาหาร กองงานด่านอาหารและยา กองแผนงานและวิชาการ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

6 วิสัยทัศน์ อย. FDA-Vision
ภายในปี 2549 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะเป็นองค์กรหลักของประเทศและได้รับความเชื่อถือจากสังคมในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพและความปลอดภัย และส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

7 พันธกิจ FDA-Mission กำกับ ดูแล ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์กรรมวิธีที่ดี ในการผลิตและควบคุมคุณภาพทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อสนับสนุนการส่งออก วิจัยและพัฒนาระบบงานกำกับดูแลและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

8 พันธกิจ FDA-Mission ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพผู้บริโภคและชุมชนให้สามารถคุ้มครองและพึ่งตนเองได้ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

9 แผนภูมิแสดงองค์การและงานคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐ

10 ปัจจัยต้องคำนึงในการดำเนินงาน คบส.

11 บทบาทเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในงาน คบส.

12 กลวิธีในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
3E

13 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Priority Setting)
ผ่านเวทีการประชุม ระดมความคิดเห็น โดยอาศัยหลักฐานทางวิชาการ (evidence-base) Problems (ปัญหา) Severity (รุนแรง) Coverage (ความกว้าง) Feasibility (เป็นไปได้) Facilities (ความสะดวก) ปัญหา 1 / ปัญหา 2 ปัญหา 3

14 PIE นำข้อมูลมาพิจารณา ข้อมูลย้อนกลับ นำมาปรับปรุงแผน ผู้บริโภค
ปัญหา ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ กลวิธีที่จะมาแก้ไข สิ่งที่คาดหวัง - สภาพที่เป็นอยู่ = 1 Education 2 Encouragement 3 Enforcement เพื่อลดและขจัด 3E Evaluation (ประเมินผล) PIE Implementation (ดำเนินการ) นำข้อมูลมาพิจารณา ข้อมูลย้อนกลับ นำมาปรับปรุงแผน Planning (สร้างแผน)

15 ทักษะผู้นำในงาน คบส. Leadership
ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหา Conceptual Skills ทักษะด้านความรู้ Technical Skills ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ Human Relation Skills

16 ผลิตภัณฑ์อาหารเป้าหมายในท้องตลาด


ดาวน์โหลด ppt คบส Powerpoint by Mr.Prachasan Saenpakdee M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google