งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย 1. ด. ช ณัฐณรงค์ ประสมทรัพย์ เลขที่ 5 ม.2/4 2. ด. ช พสิษฐ์ ชยาตุลชาต เลขที่ 9 ม.2/4 3. ด. ญ ฐิติมา สุทธสาส์น เลขที่ 19 ม.2/4 4. ด. ญ พรรษา ศรีพัฒนกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย 1. ด. ช ณัฐณรงค์ ประสมทรัพย์ เลขที่ 5 ม.2/4 2. ด. ช พสิษฐ์ ชยาตุลชาต เลขที่ 9 ม.2/4 3. ด. ญ ฐิติมา สุทธสาส์น เลขที่ 19 ม.2/4 4. ด. ญ พรรษา ศรีพัฒนกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย 1. ด. ช ณัฐณรงค์ ประสมทรัพย์ เลขที่ 5 ม.2/4 2. ด. ช พสิษฐ์ ชยาตุลชาต เลขที่ 9 ม.2/4 3. ด. ญ ฐิติมา สุทธสาส์น เลขที่ 19 ม.2/4 4. ด. ญ พรรษา ศรีพัฒนกุล เลขที่ 23 ม.2/4 5. ด. ญ ยุพิน เงินสลึง เลขที่ 27 ม.2/4

3

4 ลักษณะของชายฝั่งทะเล ทวีปยุโรปมีฝั่งทะเลยาวมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่ ทั้งนี้เนื่องจากชายฝั่งทะเลมี ลักษณะเว้าแหว่งมาก มี คาบสมุทรขนาดใหญ่หลาย แห่งที่สำคัญ ได้แก่ คาบสมุทรสแกนดิเนเวียและ คาบสมุทรจัตแลนด์ในยุโรป ภาคเหนือ คาบสมุทรไอบีเรีย คาบสมุทรอิตาลีและ คาบสมุทรบอลข่านในยุโรป ภาคใต้ ลักษณะชายฝั่งส่วน ใหญ่เป็นชายหาดแคบๆ บาง แห่งไม่มีหาดทรายเลย และ บางแห่งเป็นหน้าผาชันน้ำลึก

5 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป แบ่งได้เป็น 4 เขตใหญ่ๆ 1. เขตภูเขาภาคเหนือ ภาคเหนือของ ทวีปยุโรปมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาโดยมี ที่ราบชายฝั่งทะเลเป็นบางตอน บริเวณที่ เป็นภูเขาอยู่แถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย และในแคว้นสกอตแลนด์และแคว้นเวลส์ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันตก ของเกาะบริเตนใหญ่ รวมทั้งเกาะ ไอซ์แลนด์ เนื่องจากภาคเหนือของทวีปยุโรปเคยมี น้ำแข็งปกคลุมมาก่อนในสมัยน้ำแข็ง จึงมี ร่องรอยการกัดเซาะและการทับถมที่เกิด จากการกระทำของธารน้ำแข็ง ลักษณะ ภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดเซาะของธาร น้ำแข็ง คือ ชายฝั่งที่มีลักษณะเว้าแหว่ง มากเป็นพิเศษ โดยมีอ่าวแคบๆ ที่มีน้ำลึก มาก เรียกว่ อ่าวฟยอร์ด ชายฝั่งเช่นนี้มี พบอยู่ทั่วไปในประเทศนอร์เวย์ และแคว้น สกอตแลนด์ของประเทศสหราช อาณาจักร ฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์

6 2. เขตที่ราบใหญ่ภาค กลาง ตอนกลางของทวีปยุโรป มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ ต่อเนื่องกันเป็นผืนใหญ่ ตั้งแต่ ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไป จนถึงเทือกเขายูราลในรัสเซีย ครอบคลุมดินแดนซีกตะวันตก ของประเทศฝรั่งเศส ภาค ตะวันออกของประเทศอังกฤษ ประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก ดินแดนภาคเหนือ ของประเทศเยอรมนี และ โปแลนด์ ดินแดนส่วนใหญ่ของ รัสเซีย เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง นี้มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่น และเป็นเขตที่มีความสำคัญ ทางด้านเกษตรกรรมมากที่สุด ของทวีปยุโรป

7 3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง อยู่ทางตอนกลางของทวีป ยุโรป ได้แก่ บริเวณภาค ตะวันออกของประเทศ ฝรั่งเศส ภาคใต้ของประเทศ เยอรมนี และประเทศโปแลนด์ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ซึ่ง เป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างเขตที่ ราบใหญ่ภาคกลางกับเขต เทือกเขาสูงภาคใต้ของทวีป เขตที่ราบนี้ยังปรากฏต่อเนื่อง ไปในบริเวณส่วนใหญ่ของ คาบสมุทรไอบีเรียในยุโรป ภาคใต้ ซึ่งเป็นดินแดนของ ประเทศสเปนและโปรตุเกส ด้วย แบรกฟอเรสต์ ในเยอรมนี

8 4. เขตเทือกเขาสูง ภาคใต้ ภาคใต้ของทวีป ยุโรปมีเทือกเขาสูงๆ เป็น ลักษณะเด่นทางด้านภูมิ ประเทศ เทือกเขาเหล่านี้มี อายุรุ่นราวคราวเดียวกับ เทือกเขาหิมาลัยในทวีป เอเซีย ในทางธรณีวิทยาถือ ว่าเป็นเทือกเขารุ่นใหม่ที่มี อายุน้อย จึงมีการสึกกร่อน พังทลายไม่มาก ลักษณะ เป็นยอดสุง และมีหุบเขาลึก ตามบริเวณยอดเขามีธาร น้ำแข็งขนาดใหญ่ปกคลุม อยู่โดยทั่วไป เมืองปอมเปอี ประเทศอิตาลี

9 ในภาคใต้ของทวีปยุโรปเป็นเขตที่เปลือกโลกยังไม่สงบ ตัวดี มีปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้น บ่อยๆ ประเทศที่มักประสบภัยจากแผ่นดินไหว ได้แก่ อิตาลี ยูโกสลาเวีย และกรีซ นอกจากนี้ยังมีภูเขาไฟที่ยังมี พลังปะทุอยู่หลายลูก ได้แก่ ภูเขาไฟวิซูเวียส ภูเขาไฟ เอตนา และภูเขาไฟสตรอมโบลีในประเทศอิตาลี เมื่อปี พ. ศ.622 ภูเขาวิซูเวียสได้เกิดการปะทุครั้งสำคัญ ลาวาจากภูเขาไฟ ไหลไปท่วมทับเมืองปอมเปอีซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขา ปัจจุบัน จะเห็นซากของเมืองปอมเปอี ที่นักโบราณคดีขุดบูรณะตกแต่งไว้แล้ว

10 บรรณานุกรม ได้จากเว็บ http://202.143.144.83/~natty/europe/europe_geo.htm

11


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย 1. ด. ช ณัฐณรงค์ ประสมทรัพย์ เลขที่ 5 ม.2/4 2. ด. ช พสิษฐ์ ชยาตุลชาต เลขที่ 9 ม.2/4 3. ด. ญ ฐิติมา สุทธสาส์น เลขที่ 19 ม.2/4 4. ด. ญ พรรษา ศรีพัฒนกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google