งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1 ด. ช. กาญจน์ พูลศิลป์ ด. ช. รวิณณ์รัฐ จันต๊ะขัติ ด. ญ. ณัฐศศิ คันธะคง ด. ญ. ปรียาวดี จีระประภา ด. ญ. วันวิสา ใจสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1 ด. ช. กาญจน์ พูลศิลป์ ด. ช. รวิณณ์รัฐ จันต๊ะขัติ ด. ญ. ณัฐศศิ คันธะคง ด. ญ. ปรียาวดี จีระประภา ด. ญ. วันวิสา ใจสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1 ด. ช. กาญจน์ พูลศิลป์ ด. ช. รวิณณ์รัฐ จันต๊ะขัติ ด. ญ. ณัฐศศิ คันธะคง ด. ญ. ปรียาวดี จีระประภา ด. ญ. วันวิสา ใจสุข

3 ลักษณะทางสังคม ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา บริเวณประเทศอียิปต์ปัจจุบัน เป็นแหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่ง เริ่มต้นเมื่อประมาณ 6,000 ปีมาแล้ว ได้แก่ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ไนล์ สิ่งที่แสดงถึงอารยธรรมของชาวอียิปต์โบราณ ได้แก่ การ ชลประทาน ที่สามารถนำน้ำจากแม่น้ำไนล์มาใช้ในการเกษตร ทำให้สามารถเพระปลูกได้ปีละ 2-3 ครั้ง

4 การสร้างพีระมิด เป็นที่เก็บศพของนักปกครอง และนักรบ การทำมัมมี่ ซึ่งสามารถเก็บรักษาศพ มนุษย์ได้เป็นพันๆ ปี โดยไม่เน่าเปื่อย การสร้างส ฟิงซ์ โดยแกะสลักหินเป็นรูปสิงโตหมอบมีหน้า เป็นคน แพะ และเหยี่ยวไว้เป็นสิ่งเคารพ การทำ ปฏิทิน โดยกำหนดให้มีปีละ 365 วัน

5 และเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน การเขียน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นเรื่องราว ต่างๆ ไว้ที่ฝาผนังที่ฝั่งศพ การเขียนสัญลักษณ์ และรูปภาพแทนคำพูด ที่เรียกว่า อักษรไฮโรกลี ฟิก การทำกระดาษ จากต้นพาไพรัส ซึ่งเป็นต้น กกชนิดหนึ่งในเขตลุ่มน้ำไนล์

6 ต่อมาประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 12 พวกอาหรับ ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามได้ขยายอำนาจ จากเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และนำอารยธรรมมุสลิม เข้าสู่ทวีปแอฟริกาหลายอย่าง เช่น ศาสนาอิสลาม ภาษาอาหรับ สภาพความเป็นอยู่และการดำเนิน ชีวิต เป็นต้น ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 22 วาส โก ดากามา (Vasco da Gama) ชาวโปรตุเกส ได้ เกิดเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮปเข้าสู่แอฟริกาตะวันออก และนับตั้งแต่นั้นมา การสำรวจทวีปแอฟริกาของชาวยุโรปก็ได้เริ่มขึ้น และชาวยุโรปได้ขยายอิทธิพลของตน เข้ายึดครอง ดินแดนต่างๆ ไว้เป็นอาณานิคม กระทั่งถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกาจึงได้รับเอกราช ให้ปกครองตนเอง

7 สภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม แบ่งเป็น - การเพาะปลูกแบบยังชีพ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว ฟ่าง ข้าวเจ้า มันเทศ มันสำปะหลัง

8 การทำไร่ขนาดใหญ่ ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ชา ป่านศรนารายณ์ โกโก้

9 การเกษตรกรรมแบบผสม (Mix Farming) - การเกษตรแบบเมดิเตอร์เรเนียน ทวีปแอฟริกาส่ง โกโก้ ออกขายมากที่สุดในโลก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นประเทศเดียวใน แอฟริกาที่ส่ง เพชร ออกขายมากที่สุดในโลก และ ยังมีทองคำ ทองแดง ถ่านหิน น้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติได้แก่ ผล การเกษตรกรรมแบบผสม (Mix Farming) - การเกษตรแบบเมดิเตอร์เรเนียน ทวีปแอฟริกาส่ง โกโก้ ออกขายมากที่สุดในโลก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นประเทศเดียวใน แอฟริกาที่ส่ง เพชร ออกขายมากที่สุดในโลก และ ยังมีทองคำ ทองแดง ถ่านหิน น้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติได้แก่ ผล

10 วัฒนธรรม วัฒนธรรมส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละคร และภาพยนตร์ แม้บางครั้งอาจมีผู้กล่าวว่า วัฒนธรรมคือเรื่องที่ว่าด้วยการบริโภคและสินค้า บริโภค เช่น วัฒนธรรมระดับสูง วัฒนธรรมระดับ ต่ำ วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมนิยม เป็น ต้น แต่นักมานุษยวิทยาโดยทั่วไปมักกล่าวถึง วัฒนธรรมว่า มิได้เป็นเพียงสินค้าบริโภค แต่ หมายรวมถึงกระบวนการในการผลิตสินค้าและ การให้ความหมายแก่สินค้านั้น ๆ ด้วย ทั้งยังรวม ไปถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและแนวการปฏิบัติ ที่ทำให้วัตถุและกระบวนการผลิตหลอมรวมอยู่ ด้วยกัน ในสายตาของนักมานุษวิทยาจึงรวมไป ถึงเทคโนโลยี ศิลปะ วิทยาศาสตร์รวมทั้งระบบ ศีลธรรม ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครภาพยนตร์การบริโภคสินค้า บริโภค วัฒนธรรมระดับสูง วัฒนธรรมระดับ ต่ำ วัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมนิยมนักมานุษยวิทยาสังคมเทคโนโลยี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ศีลธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรมส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละคร และภาพยนตร์ แม้บางครั้งอาจมีผู้กล่าวว่า วัฒนธรรมคือเรื่องที่ว่าด้วยการบริโภคและสินค้า บริโภค เช่น วัฒนธรรมระดับสูง วัฒนธรรมระดับ ต่ำ วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมนิยม เป็น ต้น แต่นักมานุษยวิทยาโดยทั่วไปมักกล่าวถึง วัฒนธรรมว่า มิได้เป็นเพียงสินค้าบริโภค แต่ หมายรวมถึงกระบวนการในการผลิตสินค้าและ การให้ความหมายแก่สินค้านั้น ๆ ด้วย ทั้งยังรวม ไปถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและแนวการปฏิบัติ ที่ทำให้วัตถุและกระบวนการผลิตหลอมรวมอยู่ ด้วยกัน ในสายตาของนักมานุษวิทยาจึงรวมไป ถึงเทคโนโลยี ศิลปะ วิทยาศาสตร์รวมทั้งระบบ ศีลธรรม ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครภาพยนตร์การบริโภคสินค้า บริโภค วัฒนธรรมระดับสูง วัฒนธรรมระดับ ต่ำ วัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมนิยมนักมานุษยวิทยาสังคมเทคโนโลยี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ศีลธรรม

11 วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ อาจได้รับอิทธิพล จากการติดต่อกับภูมิภาคอื่น เช่น การเป็นอาณา นิคม การค้าขาย การย้ายถิ่นฐาน การ สื่อสารมวลชนและศาสนา อีกทั้งระบบความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนามีบทบาทในวัฒนธรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมาโดยตลอดศาสนาประวัติศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1 ด. ช. กาญจน์ พูลศิลป์ ด. ช. รวิณณ์รัฐ จันต๊ะขัติ ด. ญ. ณัฐศศิ คันธะคง ด. ญ. ปรียาวดี จีระประภา ด. ญ. วันวิสา ใจสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google