งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก  1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก  1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก  1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต ถึงปัจจุบันจริงหรือ  1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ  1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร  2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 2 หรือเว็บไซต์อื่นๆ แล้ว ตอบคำถามตามประเด็นโดยให้ทำใส่ power point หรือ ทำเป็นคลิป VDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

3  ป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณ ดินแดนภาคตะวันตกของอินเดีย ( ปากีสถานใน ปัจจุบัน ) ที่แม่น้ำสินธุไหลผ่าน อาณาเขตลุ่มแม่น้ำ สินธุครอบคลุมบริเวณกว้างกว่าลุ่มแม่น้ำไนล์ แห่งอิยิปต์ โดยทุกๆปีกระแสน้ำได้ไหลท่วมท้นฝั่ง ทำให้ดินแดนลุ่มน้ำสินธุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ ทำกสิกรรม นักประวัติศาสตร์บางคนเรียกอารย ธรรมในดินแดนนี้ว่า วัฒนธรรมฮารัปปา (Harappa Culture)

4  จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญ จากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างรวดเร็ว อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นอารยธรรมที่ใหญ่จนติดอันดับของโลก

5  การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชียกลาง อัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำ วัตถุดิบมาผลิตเครื่องใช้เครื่องประดับ พบภาพเรือ บนดวงตรา ลักษณะเรือคล้ายอียิปต์ พบอูฐ พาหนะ เทียมเกวียนเทียมวัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พบลูกตุ้ม น้ำหนักและการวางผังเมือง (City Planning) แผนผังมีระเบียบ งดงาม มีถนนตัดกัน แบ่งเมือง เป็นตารางแยกพื้นที่ใช้สอยออกจากกัน เช่นที่อยู่ อาศัย อาคารสาธารณะ ที่อยู่ช่างฝีมือ ยุ้งข้าว ป่า ช้า ท่าเรือ พื้นที่ทางศาสนา ? แสดงถึงความรู้ด้าน วิศวกรรมการสำรวจและเรขาคณิตอย่างดี เป็นต้น

6  อินเดียเป็นอารยธรรมของคนในแถบเอเชียใต้และมี อิทธิพลต่ออารยธรรมอื่นๆ โดยเฉพาะอารยธรรม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก อารย ธรรมอินเดียโบราณหรืออารยธรรมลุ่มแม้น้ำสินธุ จัดเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมี การพัฒนาสิ่งต่างได้อย้างรวดเร็ว

7


ดาวน์โหลด ppt  1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก  1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google