งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม ไอยคุปต์ คิมมี ๑. นาย กนกพลมีพันธ์เลขที่ ๑ ๒. น. ส. เกศมณีหยองเอ่นเลขที่ ๑๘ ๓. น. ส. สุกัญญามูลตรีภักดีเลขที่ ๓๐ ๔. น. ส. รัชนีพิมลเลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม ไอยคุปต์ คิมมี ๑. นาย กนกพลมีพันธ์เลขที่ ๑ ๒. น. ส. เกศมณีหยองเอ่นเลขที่ ๑๘ ๓. น. ส. สุกัญญามูลตรีภักดีเลขที่ ๓๐ ๔. น. ส. รัชนีพิมลเลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกในกลุ่ม ไอยคุปต์ คิมมี ๑. นาย กนกพลมีพันธ์เลขที่ ๑ ๒. น. ส. เกศมณีหยองเอ่นเลขที่ ๑๘ ๓. น. ส. สุกัญญามูลตรีภักดีเลขที่ ๓๐ ๔. น. ส. รัชนีพิมลเลขที่ ๔๑ ๕. น. ส. สุธาทิพย์สุวรรณรัตน์เลขที่ ๔๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๕ / ๑

3 อ ารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์หรืออารย ธรรมอียิปต์โบราณก่อกำเนิดบริเวณ ดินแดนสองฝั่ง แม่น้ำไนล์ ตั้งแต่ ปากแม่น้ำไนล์จนไปถึงตอนเหนือ ของประเทศซูดานในปัจจุบัน ทิศเหนือ ติดกับ ทะเลเมดิเตอร์เร เนียนและคาบสมุทร ไซนายอียิป ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลทราย ลิเบียและทะเลทราย ซาฮารา ทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดกับ ทะเลทรายนูเบียและ ทะเลแดง จากสภาพภูมิอากาศดังกล่าวจะเห็นว่า บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์เปรียบเสมือนโอเอซิสท่ามกลางทะเล ทรายจึงเป็นปราการธรรมชาติป้องกันการรุกรานจากภายนอกได้

4 อักษรภาพอียิปต์โบราณหรือที่ เรียกกันว่า " ฮีโรกริฟฟิค " (Hieroglyphs) ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งในความอัศจรรย์ที่ เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ความชำนาญทาง ศิลปหัตถกรรม งานช่าง และการทำ หนังสือของชาวอียิปต์โบราณถือเป็น สิ่งที่น่าทึ่งมาก ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ความเชื่อของพวกเขาที่มีอำนาจและ อิทธิพลต่อพิธีกรรมและการดำรงชีวิต อย่างสูง

5 ชาวอียิปต์เชื่อว่าอักษรนี้ ประดิษฐ์โดย เทพเจ้าโทธและเรียกชื่ออักษรว่า mdwt ntr ( คำพูดของพระเจ้า ) คำว่าไฮโรกลิฟ มาจากภาษา กรีก คำนี้ใช้เป็นครั้งแรก โดยคลี เมนต์แห่งอเล็ก ซานเดรีย การเขียนในอียิปต์ที่เก่า ที่สุด เริ่มเมื่อราว 2,867 ปีก่อน พุทธศักราช ส่วนอักษรไฮโรกลิฟที่ ใหม่ที่สุด เป็นประกาศที่กำแพงวิหาร ในฟิแล (philae) อายุราวพ. ศ. 939 อักษรนี้ ใช้กับจารึก อย่างเป็นทางการ

6 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ไอดีโอแกรม (Ideograms) เป็นอักษรที่ ใช้แทนความหมาย อักษรหนึ่งตัวอาจมี หลายความหมายได้ อักษรเหล่านี้ส่วน ใหญ่ไม่มีเสียงอ่านโดยตรง แต่ใช้เขียนกำ กับท้ายคำ บางครั้งเรียกว่า Determinative ( อักษรกำกับความหมาย ) 2. โฟโนแกรม (Phonograms) เป็นอักษร ที่ใช้แทนเสียง บางตัวมีเสียงเดียว บางตัว มีสองเสียง และบางตัวมีสามเสียง

7

8 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9% 84%E0%B8%AE%E 0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81% E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F http://thaimisc.pukpik.com /freewebboard/php/vreply.php ?user=kunnaree2&topic=10 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0 %B9%84%E0%B8%AE%E0%B9% 82%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0 %B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8% 9F

9


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม ไอยคุปต์ คิมมี ๑. นาย กนกพลมีพันธ์เลขที่ ๑ ๒. น. ส. เกศมณีหยองเอ่นเลขที่ ๑๘ ๓. น. ส. สุกัญญามูลตรีภักดีเลขที่ ๓๐ ๔. น. ส. รัชนีพิมลเลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google