งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจง  1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก  1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจง  1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก  1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำชี้แจง  1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก  1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต ถึงปัจจุบันจริงหรือ  1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ  1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร  2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 2 หรือเว็บไซต์อื่นๆ แล้วตอบคำถามตามประเด็นโดยให้ทำใส่ power point หรือ ทำเป็นคลิป VDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

3 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณ ใดของโลก  เป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณ ดินแดนภาคตะวันตกของอินเดีย ( ปากีสถานใน ปัจจุบัน ) ที่แม่น้ำสินธุไหลผ่าน อาณาเขตลุ่มแม่น้ำ สินธุครอบคลุมบริเวณกว้างกว่าลุ่มแม่น้ำไนล์ แห่งอิยิปต์ โดยทุกๆปีกระแสน้ำได้ไหลท่วมท้นฝั่ง ทำให้ดินแดนลุ่มน้ำสินธุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ ทำกสิกรรม นักประวัติศาสตร์บางคนเรียกอารย ธรรมในดินแดนนี้ว่า วัฒนธรรมฮารัปปา (Harappa Culture)

4 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความ เจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ  จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญ จากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างรวดเร็ว อย่างเห็นได้ ชัด ซึ่งเป็นอารยธรรมที่ใหญ่จนติดอันดับของโลก

5 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ  เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งนี้ พบว่ามีความเจริญ อย่างยิ่งในด้านการวางผังเมือง เพราะมีการวางผัง เมืองอย่างเป็นระบบระเบียบ มีระบบท่อระบายน้ำ มี สระขนาดใหญ่ภายใต้ตึก 3 ชั้น ยุ้งฉางสำหรับเก็บ ผลผลิตทางการเกษตร และมีหลักฐานการติดต่อ ค้าขายกับดินแดนเมโสโปเตเมีย

6 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพล ต่อสังคมไทยเราอย่างไร  อินเดียเป็นอารยธรรมของคนในแถบเอเชียใต้และมี อิทธิพลต่ออารยธรรมอื่นๆ โดยเฉพาะอารยธรรม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก อารย ธรรมอินเดียโบราณหรืออารยธรรมลุ่มแม้น้ำสินธุ จัดเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ดินแดนบริเวณนี้ประมาณ 3,000-2,500 ปีก่อน คริสตกาล จัดเป็นแหล่งอารยธรรมเมืองแห่งหนึ่ง ของโลกยุคโบราณ จากการขุดค้นพบ “ เมืองโม เฮนโจดาโร (Mohenjo-daro) และเมืองฮารัปปา (Harappa) ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งนี้ พบว่ามีความเจริญอย่างยิ่งในด้านการวางผังเมือง เพราะมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบ มี ระบบท่อระบายน้ำ มีสระขนาดใหญ่ภายใต้ตึก 3 ชั้น ยุ้งฉางสำหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตร และ มีหลักฐานการติดต่อค้าขายกับดินแดนเมโสโปเต เมีย

7


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจง  1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก  1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google