งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะทาง กายภาพของ ทวีปยุโรป ลักษณะทาง กายภาพของ ทวีปยุโรป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะทาง กายภาพของ ทวีปยุโรป ลักษณะทาง กายภาพของ ทวีปยุโรป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะทาง กายภาพของ ทวีปยุโรป ลักษณะทาง กายภาพของ ทวีปยุโรป

2 สมาชิกกลุ่ม 1. เด็กชาย พิทักษ์สิน จิตตะ เลขที่ 6 2. เด็กหญิง กมลนัทธ์ ตาวงศ์ เลขที่ 11 3. เด็กหญิง ญาณวัฒนา สุวรรณ รัตน์ เลขที่ 17 4. เด็กหญิง พิชชาภา ลาภวัตสกุล เลขที่ 24 5. เด็กหญิง พิชามญชุ์ ภู่อร่าม เลขที่ 25 6. เด็กหญิง วรดา ภานุทัต เลขที่ 28 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 1. เด็กชาย พิทักษ์สิน จิตตะ เลขที่ 6 2. เด็กหญิง กมลนัทธ์ ตาวงศ์ เลขที่ 11 3. เด็กหญิง ญาณวัฒนา สุวรรณ รัตน์ เลขที่ 17 4. เด็กหญิง พิชชาภา ลาภวัตสกุล เลขที่ 24 5. เด็กหญิง พิชามญชุ์ ภู่อร่าม เลขที่ 25 6. เด็กหญิง วรดา ภานุทัต เลขที่ 28 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

3

4 ขนาด ทำเลที่ตั้ง และจำนวน ประเทศ ทวีปยุโรปมี พื้นที่ประมาณ 10.5 ล้านตาราง กิโลเมตร มี ขนาดใหญ่เป็น อันดับที่ 6 ใน บรรดาทวีปทั้ง 7 ทวีปของโลก ขนาด ที่ตั้ง แผ่นดินของทวีป ยุโรปทั้งหมดอยู่ใน ซีกโลกเหนือ พิกัด ทางภูมิศาสตร์ คือ ละติจูดระหว่าง 36- 71 องศาเหนือ ลองจิจูดระหว่าง 9 องศาตะวันตก ถึง 66 องศาตะวันออก จำนวน ประเทศ ทวีปยุโรปมี ประเทศใหญ่น้อย รวมทั้งสิ้น 43 ประเทศ - ประเทศที่มี พื้นที่ใหญ่ที่สุด คือ สหพันธรัฐ รัสเซีย (3,893,348 ตารางกิโลเมตร ) - รัฐอิสระที่มีพื้นที่ เล็กที่สุดคือ นคร รัฐวาติกัน (0.44 ตารางกิโลเมตร ) ทวีปยุโรปมี ประเทศใหญ่น้อย รวมทั้งสิ้น 43 ประเทศ - ประเทศที่มี พื้นที่ใหญ่ที่สุด คือ สหพันธรัฐ รัสเซีย (3,893,348 ตารางกิโลเมตร ) - รัฐอิสระที่มีพื้นที่ เล็กที่สุดคือ นคร รัฐวาติกัน (0.44 ตารางกิโลเมตร )

5 อาณาเขต ทวีปยุโรปมีอาณาเขตติดต่อกับน่านน้ำมหาสมุทร และดินแดนต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ - จรดมหาสมุทร อาร์กติก ทิศเหนือ - จรดมหาสมุทร อาร์กติก ทิศใต้ - จรดทะเลเมดิ เตอร์เรเนียน ทิศใต้ - จรดทะเลเมดิ เตอร์เรเนียน ทิศตะวันออก - จรดมหาสมุทร แอตแลนติก ทิศตะวันออก - จรดมหาสมุทร แอตแลนติก ทิศตะวันตก - จรดแผ่นดินทวีป เอเชีย ทิศตะวันตก - จรดแผ่นดินทวีป เอเชีย

6 พรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างทวีป ยุโรปกับทวีปเอเชีย ดินแดนทางตะวันออกของทวีปยุโรป มีอาณาเขตจรด แผ่นดินทวีปเอเชีย โดยมีพรมแดนธรรมชาติเป็นแนว กั้นแบ่งเขตแดน ดังนี้ 1. เทือกเขาอูราล 2. แม่น้ำอูราล 3. ทะเลแคสเปียน 4. เทือกเขาคอเค ซัส 5. ทะเลดำ 1. เทือกเขาอูราล 2. แม่น้ำอูราล 3. ทะเลแคสเปียน 4. เทือกเขาคอเค ซัส 5. ทะเลดำ

7 โครงสร้างธรณีวิทยา ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของทวีปยุโรป สรุปได้ 2 ลักษณะ คือ เขตยุโรปใต้และ ยุโรปตะวันตก โครงสร้างเปลือกโลก อยู่ในยุคหินใหม่ ประกอบด้วย เทือกเขาสูง ที่ราบสูง และเกาะ ซึ่ง เปลือกโลกยังคงมีความ เปลี่ยนแปลงไม่มั่นคงจึง อยู่ในแนวแผ่นดินไหว และ ภูเขาไฟระเบิด เขตยุโรปใต้และ ยุโรปตะวันตก โครงสร้างเปลือกโลก อยู่ในยุคหินใหม่ ประกอบด้วย เทือกเขาสูง ที่ราบสูง และเกาะ ซึ่ง เปลือกโลกยังคงมีความ เปลี่ยนแปลงไม่มั่นคงจึง อยู่ในแนวแผ่นดินไหว และ ภูเขาไฟระเบิด เขตยุโรปเหนือและ ยุโรปตะวันออก โครงสร้างเปลือกโลกอยู่ ในยุคหินเก่า ซึ่งเปลือกโลกมี ความมั่นคง มีภูเขาไม่สูงชัน มากนัก บริเวณยุโรปเหนือมี ลักษณะชายฝั่งทะเล เว้าๆแหว่งๆเป็นอ่าวเล็กๆ เกิด จากการกัดเซาะของธาร น้ำแข็ง เรียกว่า “ ชายฝั่ง แบบฟยอร์ด ” ( Fjord ) และ ยังมีทะเลสาปใหญ่น้อยอีก จำนวนมาก เขตยุโรปเหนือและ ยุโรปตะวันออก โครงสร้างเปลือกโลกอยู่ ในยุคหินเก่า ซึ่งเปลือกโลกมี ความมั่นคง มีภูเขาไม่สูงชัน มากนัก บริเวณยุโรปเหนือมี ลักษณะชายฝั่งทะเล เว้าๆแหว่งๆเป็นอ่าวเล็กๆ เกิด จากการกัดเซาะของธาร น้ำแข็ง เรียกว่า “ ชายฝั่ง แบบฟยอร์ด ” ( Fjord ) และ ยังมีทะเลสาปใหญ่น้อยอีก จำนวนมาก

8 บรรณานุกรม ออนไลน์เข้าถึงได้จาก :httt://th.wikipedia.org/wiki/:2553


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะทาง กายภาพของ ทวีปยุโรป ลักษณะทาง กายภาพของ ทวีปยุโรป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google