งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการเชิงเส้น PLERN SAIPARA RMUTL. ภาค ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการเชิงเส้น PLERN SAIPARA RMUTL. ภาค ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการเชิงเส้น PLERN SAIPARA RMUTL

2 ภาค ธุรกิจ

3 เป้าหมาย

4 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด

5 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย ทรัพยากร กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด

6 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด

7 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ผู้บริหาร กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด

8 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร

9 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร

10 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร

11 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร

12 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด

13 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด

14 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา

15 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา

16 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา

17 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา กำหนดการเชิงเส้น

18 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา ขั้นตอนกำหนดการเชิง เส้น 1. สร้างรูปแบบ กำหนดการเชิงเส้น 2. แก้ปัญหาผลลัพธ์

19 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา ขั้นตอนกำหนดการเชิง เส้น 1. สร้างรูปแบบ กำหนดการเชิงเส้น 2. แก้ปัญหาผลลัพธ์

20 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา

21 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา

22 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา Max z Min z

23 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา Max z Min z

24 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา Max z Min z ปริมาณผลผลิต : x j กำไรต่อหน่วย : c j ปริมาณทรัพยากรชนิดที่ i ใช้ผลิตสินค้าที่ j : a ij ข้อจำกัดของทรัพยากรที่ i : b i

25 ภาค ธุรกิจ เป้าหมาย กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด ทรัพยากร กำลังคน (Man) จำนวนเงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) ตลาด (Marketing) ตัดสินใจ ผู้บริหาร ทรัพยากรมีจำกัด มีปัญหา Max z Min z ปริมาณผลผลิต : x j กำไรต่อหน่วย : c j ปริมาณทรัพยากรชนิดที่ i ใช้ผลิตสินค้าที่ j : a ij ข้อจำกัดของทรัพยากรที่ i : b i สร้างตารางการจัดการทรัพยากร

26 ตารางการจัดการทรัพยากร

27 สมการเป้าหมาย ( กำไรสูงสุด ) Max : z Max : z = c 1 x 1 + c 2 x 2 + … + c r x r

28 ตารางการจัดการทรัพยากร สมการเป้าหมาย ( กำไรสูงสุด ) Max : z Max : z = c 1 x 1 + c 2 x 2 + … + c r x r ข้อจำกัด a 11 x 1 + a 12 x 2 + … + a 1r x r ≤ b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 + … + a 2r x r ≤ b 2 … a m1 x 1 + a m2 x 2 + … + a mr x r ≤ b m

29 ตารางการจัดการทรัพยากร สมการเป้าหมาย ( ต้นทุนต่ำสุด ) Min : z Min : z = c 1 x 1 + c 2 x 2 + … + c r x r

30 ตารางการจัดการทรัพยากร สมการเป้าหมาย ( ต้นทุนต่ำสุด ) Min : z Min : z = c 1 x 1 + c 2 x 2 + … + c r x r ข้อจำกัด a 11 x 1 + a 12 x 2 + … + a 1r x r ≥ b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 + … + a 2r x r ≥ b 2 … a m1 x 1 + a m2 x 2 + … + a mr x r ≥ b m


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการเชิงเส้น PLERN SAIPARA RMUTL. ภาค ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google