งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน อุปสรรค ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน วิถีวัฒธรรม ล้านนา สังคมเครือญาติ ดำรงอยู่ด้วย การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน อุปสรรค ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน วิถีวัฒธรรม ล้านนา สังคมเครือญาติ ดำรงอยู่ด้วย การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2

3 จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน อุปสรรค ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน วิถีวัฒธรรม ล้านนา สังคมเครือญาติ ดำรงอยู่ด้วย การเกษตร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเชื่อ มีศาสนายึดเหนี่ยว ร่ำรวย ศิลปวัฒนธรรม

4

5 การบริหาร จัดการวัฒนธรรม ในบริบทอาเซียน บริบทประชา อาเซียน วัฒนธรรม ครอบครัว วัฒนธรรม ชุมชน วัฒนธรรม จังหวัด วัฒนธรรม ภาค สร้างความรัก ความอบอุ่น เรียนรู้ วัฒนธรรมการ อยู่ร่วมกัน รักสามัคคี สร้างสรรค์พัฒนา อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประชาคมอยู่เย็น เป็นสุข วิถีชีวิตใกล้ชิด วัฒนธรรม ความเข็มแข็งทาง วัฒนธรรมที่ เป็นอัตลักษณ์และ ยึดโยงสังคม ให้ผาสุกยั่งยืน

6

7

8 1 2 3 วัฒนธรรมงาน หัตถกรรม วัฒนธรรมอาหาร การกิน วัฒนธรรมกับ สิ่งแวดล้อม 4 5 วัฒนธรรมการ ท่องเที่ยว การเชื่อมโยง วัฒนธรรมอาเซียน ได้แก่.............................................................................................................................................................. ได้แก่.............................................................................................................................................................. ได้แก่.............................................................................................................................................................. ได้แก่.............................................................................................................................................................. ได้แก่..............................................................................................................................................................

9

10

11

12

13

14 LOGO Email: Padoung_prommul@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO. จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน อุปสรรค ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน วิถีวัฒธรรม ล้านนา สังคมเครือญาติ ดำรงอยู่ด้วย การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google