งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องหลักการ แก้ปัญหา กติกา ให้นักเรียนเติมตัวเลข 1-9 ลงใน ช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยแต่ละช่องจะต้องไม่ ซ้ำกัน และผลรวมของ ตัวเลขทุกด้านตาม แนวนอน แนวตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องหลักการ แก้ปัญหา กติกา ให้นักเรียนเติมตัวเลข 1-9 ลงใน ช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยแต่ละช่องจะต้องไม่ ซ้ำกัน และผลรวมของ ตัวเลขทุกด้านตาม แนวนอน แนวตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องหลักการ แก้ปัญหา กติกา ให้นักเรียนเติมตัวเลข 1-9 ลงใน ช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยแต่ละช่องจะต้องไม่ ซ้ำกัน และผลรวมของ ตัวเลขทุกด้านตาม แนวนอน แนวตั้ง และแนวทแยง แต่ละด้าน มีค่าเท่ากัน เกมตัวเลขแสน กล

2 เรื่องหลักการ แก้ปัญหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 1) อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ (K) 2) สามารถแก้ปัญหาตามขั้นตอนได้ (P) 3) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมาย (A)

3 เรื่องขั้นตอนการ แก้ปัญหา ขั้นตอนการ แก้ปัญหา

4 ในชีวิตประจำวันทุกคนจะต้องเคยพบกับ ปัญหาต่าง ๆ ที่จะต้องหาทางแก้ไข การ แก้ปัญหาของแต่ละคนจะมีวิธีการที่แตกต่าง กัน การที่จะให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ โดย ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างมีระบบ ผลที่ได้ จากการฝึกจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ ตัดสินใจ แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการคิดอย่าง สมเหตุสมผล โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการ ความรู้ ทางทักษะต่างๆ และทำความเข้าใจในปัญหานั้น มาประกอบกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา เรื่องขั้นตอนการ แก้ปัญหา

5 ขั้นตอนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process ) มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของ ปัญหาหรือทำความเข้าใจปัญหา ในการที่จะแก้ปัญหาปัญหาหนึ่งได้นั้น สิ่ง แรกที่ต้องทำคือความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำต่างๆ ในปัญหา แล้วแยกปัญหาออกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้อง หา อะไรเป็นข้อมูลที่กำหนดให้ และมีเงื่อนไข ใดบ้างหลังจากนั้นจึงพิจารณาว่าข้อมูลและเงื่อนไข ที่กำหนดให้นั้นเพียงพอที่จะหาคำตอบของปัญหา ได้หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้แก้ปัญหาได้ ขั้นตอนการแก้ปัญหา เรื่องขั้นตอนการ แก้ปัญหา

6 ขั้นตอนการแก้ปัญหา ( ต่อ ) 2) วางแผนในการแก้ปัญหาหรือออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา จากการทำความเข้าใจกับปัญหาจะช่วยให้เกิด การคาดคะเนว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ ประสบการณ์เดิมของผู้ แก้ปัญหาจะมีส่วนช่วยอย่างมาก ฉะนั้นในการเริ่มต้น จึงควรจะเริ่มด้วยการถามตนเองว่า “ เคยแก้ปัญหา ทำนองเดียวกันนี้มาก่อนหรือไม่ ” ในกรณีที่มี ประสบการณ์มาก่อนควรจะให้เราเลือกใช้ ประสบการณ์เดิมได้ คือ การมองดูสิ่งที่ต้องการหา และพยายามเลือกปัญหาเดิมที่มีลักษณะคล้ายคลึง กัน เมือเลือกได้แล้วก็เท่ากับมีแนวทางว่าจะใช้ ความรู้ใดในการหาคำตอบ และที่สำคัญต้องพิจารณาว่าการแก้ปัญหาเดิม นั้นมีความเหมาะสมกับปัญหาใหม่หรือไม่ หรือต้องมี การปรับปรุงเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น เรื่องขั้นตอนการ แก้ปัญหา

7 ขั้นตอนการแก้ปัญหา ( ต่อ ) 3) การดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วาง ไว้ เมื่อได้วางแผนแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหา ระหว่างการดำเนินการแก้ปัญหาอาจจะพบ แนวทางที่ดีกว่าวิธีที่คิดไว้ ก็สามารถปรับเปลี่ยน ได้ เรื่องขั้นตอนการ แก้ปัญหา

8 ขั้นตอนการแก้ปัญหา ( ต่อ ) 4) การตรวจสอบและปรับปรุง เมื่อได้วิธีการแก้ปัญหาแล้วจึงจำเป็นต้อง ตรวจสอบว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นได้ผลลัพธ์ ถูกต้องหรือไม่ เป็นการประเมินภาพรวมของการ แก้ปัญหา ทั้งด้านวิธีการ ผลการแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ ในการแก้ปัญหาใดๆ ต้องตรวจสอบถึงผลกระทบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย การตรวจสอบนั้นวิธีการแก้ปัญหาจะต้อง สามารถแก้ได้ทุกกรณี วิธีนั้นจึงจะเป็นวิธีที่ถือว่า สามารถแก้ปัญหานั้นได้ เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะ ทดสอบด้วยข้อมูลที่มีความหลากหลายเพื่อให้ ครอบคลุมทุกกรณี เรื่องขั้นตอนการ แก้ปัญหา

9 แม้ว่าจะดำเนินตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วก็ตาม ผู้ แก้ปัญหาต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหา นั้นได้รวมทั้งต้องมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการ แก้ปัญหา เนื่องจากบางปัญหาต้องใช้เวลาและ ความพยายามเป็นอย่างสูง ขั้นตอนการแก้ปัญหา ( ต่อ ) เรื่องขั้นตอนการ แก้ปัญหา

10 แบบฝึกหัดเรื่องขั้นตอนการ แก้ปัญหา คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำการแก้ปัญหา ที่กำหนดให้โดยทำตามขั้นตอนการ แก้ปัญหา 1. การหาค่าน้อยที่สุดของจำนวนสี่ จำนวนที่กำหนดให้ กำหนดตัวเลขสี่ จำนวนคือ 1, 5, 7 และ 9 2. การหาค่าเฉลี่ยของราคาของใช้ ส่วนตัว 12 รายการ 15, 17, 18, 24, 26, 9, 32, 36, 99, 48, 52 และ 56 เรื่องขั้นตอนการ แก้ปัญหา


ดาวน์โหลด ppt เรื่องหลักการ แก้ปัญหา กติกา ให้นักเรียนเติมตัวเลข 1-9 ลงใน ช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยแต่ละช่องจะต้องไม่ ซ้ำกัน และผลรวมของ ตัวเลขทุกด้านตาม แนวนอน แนวตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google