งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก เงื่อนไข F ( เท็จ ) คำสั่ง ปฏิบัติงาน 1 T ( จริง ) แบบที่ 1 คำสั่ง ปฏิบัติงาน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก เงื่อนไข F ( เท็จ ) คำสั่ง ปฏิบัติงาน 1 T ( จริง ) แบบที่ 1 คำสั่ง ปฏิบัติงาน 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก เงื่อนไข F ( เท็จ ) คำสั่ง ปฏิบัติงาน 1 T ( จริง ) แบบที่ 1 คำสั่ง ปฏิบัติงาน 2

2 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก เงื่อนไข F ( เท็จ ) คำสั่ง ปฏิบัติงาน 2 T ( จริง ) แบบที่ 2 คำสั่ง ปฏิบัติงาน 1

3 รูปแบบการเขียนผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก เงื่อนไข T ( จริง ) คำสั่ง ปฏิบัติงาน 2 F ( เท็จ ) แบบที่ 1 คำสั่ง ปฏิบัติงาน 1 เงื่อนไข คำสั่ง ปฏิบัติงาน 3 คำสั่ง ปฏิบัติงาน 4 เงื่อนไข F ( เท็จ ) T ( จริง ) F ( เท็จ )

4 รูปแบบการเขียนผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก เงื่อนไข T ( จริง ) คำสั่ง ปฏิบัติงาน 3 F ( เท็จ ) แบบที่ 2 คำสั่ง ปฏิบัติงาน 4 เงื่อนไข คำสั่ง ปฏิบัติงาน 2 คำสั่ง ปฏิบัติงาน 1 เงื่อนไข F ( เท็จ ) T ( จริง ) F ( เท็จ )

5 ผังงานแบบ 2 ทางเลือก ผังงานแบบ 2 ทางเลือก จงเขียนผังงานเพื่อเลือก ให้เกรด 1 หรือเกรด 0 แก่นักเรียน โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าคะแนนที่ได้ไม่ถึง 50 ให้เกรด 0 ถ้า คะแนนที่ได้ ตั้งแต่ 50 ขึ้นไปให้เกรด 1 จงเขียนผังงานเพื่อเลือก ให้เกรด 1 หรือเกรด 0 แก่นักเรียน โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าคะแนนที่ได้ไม่ถึง 50 ให้เกรด 0 ถ้า คะแนนที่ได้ ตั้งแต่ 50 ขึ้นไปให้เกรด 1

6 จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก คะแนน < 50 F ( เท็จ ) ให้เกรด = 0 T ( จริง ) แบบที่ 1 ให้เกรด = 1 แสดง เกรด นำเข้า คะแนน

7 จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก คะแนน >= 50 F ( เท็จ ) ให้เกรด = 1 T ( จริง ) แบบที่ 2 ให้เกรด = 0 พิมพ์ เกรด นำเข้า คะแนน

8 จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก สรุป และ 1. ในโจทย์สามารถสร้างเงื่อนไขได้ 2 แบบ คือ คะแนน = 50 2. ในการสร้างเงื่อนไขแต่ละแบบจะมีการวางงานปฏิบัติ ต่างกัน คือ คะแนน < 50 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้เกรด 0 เงื่อนไขเป็นเท็จให้เกรด 1 คะแนน >= 50 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้เกรด 1 เงื่อนไขเป็นเท็จให้เกรด 0 3. ในการปฏิบัติงานในทางเลือกนั้น จะมีเพียงทางเลือก เดียวเท่านั้นที่ถูกปฏิบัติงาน ( ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของ เงื่อนไขที่ได้ ) 4. การใช้เงื่อนไขจะใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงเงื่อนไขเดียว เท่านั้น

9 ผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก ผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก จงเขียนผังงานเพื่อเลือกให้ เกรดแก่นักเรียน โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าคะแนนที่ได้ไม่ถึง 50 ให้เกรด 0 คะแนนที่ ได้ ตั้งแต่ 50 -70 ให้เกรด 1 คะแนนที่ได้ 71 ขึ้นไป ให้เกรด 2 จงเขียนผังงานเพื่อเลือกให้ เกรดแก่นักเรียน โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าคะแนนที่ได้ไม่ถึง 50 ให้เกรด 0 คะแนนที่ ได้ ตั้งแต่ 50 -70 ให้เกรด 1 คะแนนที่ได้ 71 ขึ้นไป ให้เกรด 2

10 จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ มากกว่า 2 ทางเลือก คะแนน < 50 T ( จริง ) ให้เกรด = 1 F ( เท็จ ) แบบที่ 1 ให้เกรด = 0 คะแนน <=70 ให้เกรด = 2 F ( เท็จ ) T ( จริง ) แสดง เกรด นำเข้า คะแนน

11 จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ มากกว่า 2 ทางเลือก คะแนน > 70 T ( จริง ) ให้เกรด = 1 F ( เท็จ ) แบบที่ 2 ให้เกรด = 2 คะแนน >=50 ให้เกรด = 0 F ( เท็จ ) T ( จริง ) พิมพ์ เกรด นำเข้า คะแนน

12 จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก สรุป 1. ในโจทย์สามารถสร้างเงื่อนไขได้ 4 แบบ คือ คะแนน 70 คะแนน >= 50 2. ในการสร้างเงื่อนไขแต่ละแบบจะมีการวางงานปฏิบัติ ต่างกัน คือ คะแนน < 50 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้เกรด 0 เงื่อนไขเป็นเท็จให้เช็คเงื่อนไขถัดไป คะแนน <= 70 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้เกรด 1 เงื่อนไขเป็นเท็จให้เกรด 2 คะแนน > 70 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้เกรด 2 เงื่อนไขเป็นเท็จให้เช็คเงื่อนไขถัดไป คะแนน >= 50 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้เกรด 1 เงื่อนไขเป็นเท็จให้เกรด 0 3. ในการปฏิบัติงานในทางเลือกนั้น จะมีเพียงทางเลือก เดียวเท่านั้นที่ถูกปฏิบัติงาน ( ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของ เงื่อนไขที่ได้ ) 4. การใช้เงื่อนไขจะมีการซ้อนเงื่อนไข ( เกี่ยวข้องกับ ข้อ 2 )


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก เงื่อนไข F ( เท็จ ) คำสั่ง ปฏิบัติงาน 1 T ( จริง ) แบบที่ 1 คำสั่ง ปฏิบัติงาน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google