งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 4 “for statement”. 2 - เมื่อต้องการทำงานซ้ำ ๆ - เมื่อรู้ว่าจะต้องทำซ้ำกี่ครั้ง เมื่อไหร่จึงใช้คำสั่ง for.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 4 “for statement”. 2 - เมื่อต้องการทำงานซ้ำ ๆ - เมื่อรู้ว่าจะต้องทำซ้ำกี่ครั้ง เมื่อไหร่จึงใช้คำสั่ง for."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 4 “for statement”

2 2 - เมื่อต้องการทำงานซ้ำ ๆ - เมื่อรู้ว่าจะต้องทำซ้ำกี่ครั้ง เมื่อไหร่จึงใช้คำสั่ง for

3 3 รูปแบบคำสั่ง for for( ตัวนับ = ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; เปลี่ยนค่าตัวนับ ) { คำสั่ง 1; คำสั่ง 2; คำสั่ง 3; …........ ……… } หากมีเพียง 1 คำสั่ง ไม่ต้องเขียน { }

4 4 คำสั่ง for (for Statement) ( ต่อ ) i = 1; i<=10; i++ Statement 1 Statement 2 Statement 3

5 5 Ex1 จงเขียนโปรแกรมแสดงการพิมพ์ค่า 1 – 100 ออกทางหน้าจอโดยใช้คำสั่ง for #include void main() { int i; for (i=1; i <= 100; i++) printf(“%d\n”,i); }

6 6 กฎการใช้คำสั่ง for 1.การเพิ่มค่าในแต่ละรอบจะเป็นเท่าไรก็ได้ เช่น for(x = 0; x<=100; x+= 5) printf(“%d\n”,x); 2.ในส่วนของการเปลี่ยนค่า นอกจากการเพิ่ม ค่า (increment) สามารถกำหนดให้มีการ ลดค่าของตัวแปรที่ใช้ในการวนรอบได้ for(x = 100; x>0; x--) printf(“%d\n”,x);

7 7 กฎการใช้คำสั่ง for (ต่อ) 3.ตัวแปรที่ใช้ในการวนรอบอาจ กำหนดให้เป็นชนิด char ได้ for(ch = ‘a’; ch<=‘z’; ch++) printf(“character = %c\n”,ch); 4.ตัวแปรที่ใช้ในการวนรอบ (ควบคุม การทำงาน) มีได้มากกว่า 1 ตัว for(x = 0,y=0; x+y<100; x++,y++) printf(“%d\n”,x+y);

8 8 Ex2 จากโปรแกรม จะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร #include void main() { int count; clrscr(); for (count = 1; count <=10; count+=2) printf("%d\n", count); getch(); } ตอบ

9 9 Flowchart count=1;count<=5;count++ print count Start Stop

10 10 #include void main() { int count; clrscr(); for (count = 10; count >= 0; count -= 2) printf( "%2d\n",count ); getch(); } Ex3 จากโปรแกรม จะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ตอบ

11 11 Flowchart ? Start

12 12 Ex 4 จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อความ “I love BC322” ให้ปรากฏบนจอภาพทั้งหมด 20 บรรทัด #include int main() {

13 13 #include void main() { char ch; clrscr(); for (ch = 'a'; ch <= 'z'; ch++) printf( "%c", ch ); } รหัสแอสกี (ASCII) Dec Char 97 a 98 b 99 c 120 x 121 y 122 z Ex5 จากโปรแกรม จะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ตอบ

14 14 Ex6 จงเขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ ZXVTRPNLJHFDBZXVTRPNLJHFDB

15 15

16 16 Ex7 ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมนี้เป็นอย่างไร #include int main() { int i; clrscr(); for (i = 1; i <= 5; i++) printf( "2 * %d = %2d\n", i, 2 * i ); return 0; }

17 17 Ex8 กรณีที่มีหลายคำสั่งใน loop for #include int main() { int i, square; clrscr(); for (i = 1; i <= 5; i++) { square = i * i; printf( "Square of %d is %2d\n", i, square ); } return 0; } Square of 1 is 1 Square of 2 is 4 Square of 3 is 9 Square of 4 is 16 Square of 5 is 25

18 18 Ex9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 /* Print 1 - 50 */ /* Each line contains 5 numbers */ #include #define MAX 50 int main() { int num; clrscr(); for (num = 1;num <= MAX;num++) { printf("%4d", num); if (num % 5 == 0) printf( "\n" ); } return 0; }

19 19 Ex10 จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดง เลขคู่ 2-100 โดย 1 บรรทัดแสดง ตัวเลข 5 ตัว 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

20 20 Solution Ex10

21 21 Ex11 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับน้ำหนักของเพื่อน 20 คน แล้วหาค่าน้ำหนักรวม Input Enter weight 1 : 45 Enter weight 2 : 69... … Enter weight 20 : 80 Output Summary of Weights = 1560 kg.

22 22 Flowchart ? START

23 23 Solution Ex11

24 24 ข้อควรระวัง int i, product; คำสั่ง (Statemen ts) for (i = 1; i <= 3; i++) printf( “%d\n”, i ); ผลลั พธ์ (Out put) 123123 for (i = 1; i <= 3; i++); printf(“%d\n”, i); 4 for (i = 1; i <= 3; i++) { product = 2 * i; printf(“%d\n”, product); } 246246 for (i = 1; i <= 3; i++) product = 2 * i; printf(“%d\n”, product); 6 ให้ระมัดระวังการใช้ เครื่องหมาย ; อย่าให้การเว้นระยะ ย่อหน้า (indentation) ทำให้เกิดความสับสนได้

25 25 คำสั่ง break; คำสั่งที่ให้หลุดออก case หรือ จบ การทำงานเป็น loop ใช้กับคำสั่ง switch..case, for, หรือ เป็น loop ไม่จบสิ้น #include int main() { int i; for(i=0;i<100;i++) { printf(“i = %d\n”,i); break; if (i == 10) printf(“Continue\n”); } printf(“End of job\n”); return 0; } ถ้านำไปวางไว้ใน loop เจอเมื่อไหร่ หลุดออกจาก loop ทันที ถึงแม้จะยังทำ ไม่เสร็จ

26 26 Nested for Statement for ( …………… ) for ( …………….) { ……………… } ใส่ เครื่องหม าย { } ครอบได้

27 27 Ex12 /* Nested for */ #include void main() { int in, out; clrscr(); for ( out = 1; out <= 3; out++ ) { printf( "out %d\n", out ); for ( in = 1; in <= 5; in++ ) printf( "in %d\n", in ); printf( "\n" ); } out 1 in 1 in 2 in 3 in 4 in 5 out 2 in 1 in 2 in 3 in 4 in 5 out 3 in 1 in 2 in 3 in 4 in 5

28 28 Ex13 จงหาผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้ #include void main() { int row, col; clrscr(); for ( row = 1; row <= 3; row++ ) { for ( col = 1; col <= 5; col++ ) printf( "%c", '*' ); printf( "%c", '\n' ); }

29 29 * ** *** Ex14 จงเขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ดังนี้

30 30 Solution Ex14

31 31 A AB ABC ABCD Ex15 จงเขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้

32 32 Solution Ex15


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 4 “for statement”. 2 - เมื่อต้องการทำงานซ้ำ ๆ - เมื่อรู้ว่าจะต้องทำซ้ำกี่ครั้ง เมื่อไหร่จึงใช้คำสั่ง for.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google