งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WHILE..DO คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ – โดยที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทำ – ทำซ้ำจนกว่าเงื่อนไขเป็นจริง โดยไม่ได้ กำหนดว่าต้องทำกี่รอบ – เมื่อใดก็ตามที่เงื่อนไขที่ทดสอบผลออกมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WHILE..DO คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ – โดยที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทำ – ทำซ้ำจนกว่าเงื่อนไขเป็นจริง โดยไม่ได้ กำหนดว่าต้องทำกี่รอบ – เมื่อใดก็ตามที่เงื่อนไขที่ทดสอบผลออกมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WHILE..DO คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ – โดยที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทำ – ทำซ้ำจนกว่าเงื่อนไขเป็นจริง โดยไม่ได้ กำหนดว่าต้องทำกี่รอบ – เมื่อใดก็ตามที่เงื่อนไขที่ทดสอบผลออกมา เป็นเท็จ ก็จะหยุดการทำงานซ้ำ ผ่านไปที่ คำสั่งถัดไป – แต่ถ้าเข้าไปทดสอบเงื่อนไขครั้งแรก ปรากฏ ว่าเป็นเท็จก็จะไม่เข้าไปทำงานส่วนนั้น แต่จะ ผ่านไปทำคำสั่งถัดไป

2 รูปแบบคำสั่ง While เงื่อนไข Do Begin Statement; : Statement; End;

3 PROGRAM while_II; VAR COUNT : INTEGER; BEGIN {MAIN} COUNT := 1; WHILE COUNT <=5 DO BEGIN WRITELN(‘I AM COMPUTER’); COUNT := COUNT+1; END; Write(‘False’); END.

4 PROGRAM WHILE_1; Uses wincrt; VAR I, N : INTEGER; BEGIN I := 0; WRITE(‘ ป้อนจำนวนที่ ต้องการ ’);READLN(N): WHILE I <= N DO BEGIN Write(I, ‘ ’); I := I+1; END; END. โปรแกรมให้ พิมพ์เลข 0 ถึงจำนวนใด ก็ได้ตามที่ ผู้ใช้ป้อน

5 PROGRAM WHILE_II; Uses wincrt; VAR CH : CHAR; BEGIN {MAIN} CH := ‘A’; WHILE CH <= ‘Z’ DO BEGIN Writeln(Ch); CH := Succ(Ch); END; END. ฟังก์ชัน SUCC สำหรับเพิ่มค่า ตัวอักษรครั้ง ละ 1 ค่า PRED ลดค่า ตัวอักษร

6 โปรแกรมแสดงเลขคู่ระหว่าง 1-10 PROGRAM WHILE_Couple; Uses wincrt; VAR J : Integer; BEGIN {MAIN} J := 2; WHILE J <= 10 DO BEGIN Write(j,’ ‘); J:=J+2; END; END.

7 แสดงผลบวก 1-10 PROGRAM WHILE_Sum; Uses wincrt; VAR J,Sum : Integer; BEGIN {MAIN} J := 1;Sum :=0; WHILE J <= 10 DO BEGIN Sum := Sum+J; Write(j,’ ‘); J:=J+1; END; WriteLn; WriteLn(‘result 1..10 is ‘,sum); END.

8 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคี่ระหว่าง 1-10 PROGRAM WHILE_Average; Uses wincrt; VAR J,Sum,N : Integer; Average1 : Real; BEGIN {MAIN} J := 1;Sum :=0;N:=0; WHILE J <= 10 DO BEGIN Write(J,' ') ; Sum := Sum+J; J:=J+2; n:=n+1;{check round} END; WriteLn; Average1 := Sum/n; WriteLn('result sum1..10 is ',sum); WriteLn('result average 1..10 is ',Average1:5:2); End.

9 แบบฝึกหัด While DO 1. จงเขียนโปรแกรมแสดงตัวอักษร Z ถึง A โดยใช้ คำสั่ง While Do 2. จงเขียนโปรแกรมพิมพ์ปี พ. ศ. 2546 ถึงพ. ศ. ใดก็ ได้ ( ป้อนปี พ. ศ. ที่ต้องการ ) ถ้า พ. ศ. ที่ป้อนมากกว่า 2546 ให้แสดงจาก มากไปน้อย แต่ถ้าป้อนปี พ. ศ. น้อยกว่า 2546 ให้พิมพ์ พ. ศที่ป้อนถึง 2546 3. จงเขียนโปรแกรมบวกเลขช่วง 20-30 แล้วให้ ค่าเฉลี่ยของตัวเลข ( ใช้คำสั่ง While DO) 4. จงเขียนโปรแกรมบวกคู่เลขช่วง 20-30 แล้วให้ ค่าเฉลี่ยของตัวเลข ( ใช้คำสั่ง While DO) 5. จงเขียนแสดงเดือนที่เป็นเลขคี่ ( ใช้คำสั่ง While DO) เช่น 1 3 5 7 9 6. พิมพ์ค่าตัวเลข จาก 250 แล้วลดลงครั้งละ 10 เช่น 250, 240, 230...10 7. พิมพ์เลข 10-100 โดยเพิ่มครั้งละ 5


ดาวน์โหลด ppt WHILE..DO คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ – โดยที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทำ – ทำซ้ำจนกว่าเงื่อนไขเป็นจริง โดยไม่ได้ กำหนดว่าต้องทำกี่รอบ – เมื่อใดก็ตามที่เงื่อนไขที่ทดสอบผลออกมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google