งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง IF_THEN คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการใช้คำสั่ง IF_THEN คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง IF_THEN คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม

2 คำสั่ง IF/THEN/ELSE เป็นคำสั่งควบคุมให้ทำงานโดยขึ้นอยู่กับ เงื่อนไข แบบที่ 1 มีคำสั่งชุดเดียว IF เงื่อนไข THEN Statement ELSE Statement; โดยกำหนดเงื่อนไข ให้เลือกทำงาน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำคำสั่งที่อยู่ หลัง THEN ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำคำสั่งที่อยู่ หลัง ELSE

3 PROGRAM IF_1; Uses wincrt; VAR AGE : INTEGER; BEGIN WRITE(‘ กรุณาป้อนอายุ ’);READLN(AGE); IF AGE > 25 THEN WRITELN(‘ คุณแก่แล้ว ’) ELSE WRITELN (‘ คุณยังเป็นวัยรุ่น ’); END. ตัวอย่าง ให้ผู้ใช้ป้อนอายุถ้าอายุที่ป้อน มากกว่า 25 ปี จะแสดงข้อความคุณแก่แล้ว ถ้า น้อยกว่า 25 แสดงข้อความคุณยังเป็นวัยรุ่น

4 คำสั่ง IF/THEN/ELSE เป็นคำสั่งควบคุมให้ทำงานโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข แบบที่ 2 มีหลายชุดคำสั่ง IF เงื่อนไข THEN BEGIN Statement; END ELSE BEGIN Statement; END;

5 PROGRAM IF_2; Uses wincrt; VAR AGE : INTEGER; BEGIN WRITELN(‘ กรุณาป้อนอายุ ’);READLN(AGE); IF AGE > 25 THEN BEGIN WRITELLN(‘ คุณแก่แล้ว ’); WRITELN(‘ อายุคุณคือ ’, AGE); END ELSE BEGIN WRITELN(‘ คุณยังเป็นวัยรุ่น ’); WRITELN (‘ อายุคุณคือ ’,AGE); END; END.

6 กรณีมีเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก สามารถเขียนคำสั่ง IF ซ้อน IF ได้หลาย ๆ เงื่อนไข If เงื่อนไข Then else

7 โปรแกรม check grade Program grade; Uses wincrt; Var score : integer; Begin Write('input your score ');readln(score); If(score >=80) and (score <=100) Then write('******A******') else If(score >=75) and (score <=79) Then write('******B+******') else If(score >=70) and (score <=74) Then write('******B******') else If(score >=65) and (score <=69) Then write('******C+******') else If(score >=60) and (score <=64) Then write('******C******') Else If(score >=55) and (score <=59) Then write('******D+******') else If(score >=50) and (score <=54) Then write('******D******') else write('*****E*****'); End.

8 แบบฝึกหัด IF 1. จงเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 จำนวน แล้วให้ ตรวจสอบตัวเลข 2 จำนวน ถ้าจำนวนแรกมากกว่า จำนวนที่สอง ให้หาผลต่างของสองจำนวน ถ้าจำนวน ที่สองมากกว่าให้หาผลบวก 2. เขียนโปรแกรมเช็คคะแนน โดยเปรียบเทียบดังนี้ ถ้า คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 50 พิมพ์ผ่าน ต่ำกว่า 50 พิมพ์ข้อความตก 3. จงเขียนโปรแกรมเช็คน้ำหนักมาตรฐาน โดยให้มีการ รับค่าน้ำหนัก ส่วนสูง และเพศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ถ้าเป็นเพศหญิง น้ำหนักมาตรฐาน = ส่วนสูง -110 ถ้าเป็นเพศชาย น้ำหนักมาตรฐาน = ส่วนสูง -100 ถ้าน้ำหนักที่คุณรับเข้ามาเมื่อคำนวนแล้วน้ำหนักเกิน มาตรฐานให้แสดงข้อความว่า your are fat แต่ถ้าน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐานให้พิมพ์ว่า your are thin 4. ป้อนตัวเลข 1 จำนวน แล้วตรวจสอบว่าตัวเลขที่ ป้อนเป็นเลขคู่ หรือ เลขคี่


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการใช้คำสั่ง IF_THEN คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google