งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Functional Level Strategy Aj. Metinee Adam. Introduction กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy) จะมุ่งการใช้ทรัพยากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Functional Level Strategy Aj. Metinee Adam. Introduction กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy) จะมุ่งการใช้ทรัพยากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Functional Level Strategy Aj. Metinee Adam

2 Introduction กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy) จะมุ่งการใช้ทรัพยากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแผนกงานตาม หน้าที่จะพัฒนากลยุทธ์ของแผนกขึ้นมาเอง ภายใต้ข้อจำกัดของกลยุทธ์ระดับบริษัทและ หน่วยธุรกิจ

3 Functional level strategy) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional level strategy) เป็นการสร้างให้เกิดข้อ ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ธุรกิจประสบ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับคุณค่า (Value) ซึ่ง องค์การสามารถสร้างลูกค้าได้ งานของการ สร้างคุณค่าเกิดขึ้นภายในจากหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายในธุรกิจ หน้าที่เหล่านี้จะต้อง เชื่อมโยง จะต้องสอดคล้องกันเป็น โครงสร้างงาน ซึ่งเรียกว่าเครือข่ายในการ สร้างคุณค่า (value chain)

4 ปรัชญา value chain “ ทุกหน้าที่มีส่วนสร้างคุณค่าสำหรับ ลูกค้า (Customer value) และข้อ ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) โดยคำนึงถึงคุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ การส่งมองคุณค่า (Value delivery) ให้กับ ลูกค้า ”

5 Marketing การตลาด (marketing) การใช้เครื่องมือ การตลาด โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของ ลูกค้า โดยใช้ต้นทุนที่เหมาะสม สามารถ เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ได้ทันเวลา

6 Production การปฏิบัติการ (Operations) หรือ การ ผลิต (production) มีความสม่ำเสมอใน การผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับการ ออกแบบทางวิศวกรรม โดยก่อให้เกิด ผลเสียต่ำสุดและเกิดผลผลิตสูงสุด และมี ความรวดเร็วในการปรับเข้าหาความต้องการ ซื้อของลูกค้าได้

7 Research and Development การวิจัยและพัฒนา (research and development) เป็นการประสมประสาน ความต้องการของลูกค้ากับความสามารถใน การผลิต เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่

8 Accounting การบัญชี (Accounting) โดยการจัดหา ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ สร้างความ เรียบง่ายและลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ รวบรวมข้อมูล และเพื่อนำข้อมูลกลับมา ใช้ได้ทันท่วงที

9 Financial การเงิน (Financial) การใช้กลยุทธ์ทาง การเงิน เพื่อความอยู่รอด ความเจริญเติบโต และความคล่องตัวทางด้านการเงินเพื่อให้ เกิดกำไรสูงสุด (Profit maximization) และความมั่งคั่งสูงสุด (Wealth maximization)

10 Purchasing การจัดซื้อ (Purchasing) การคัดเลือก ผู้ขายที่มีคุณภาพ เจรจาต่อรองด้านราคาที่ เหมาะสม การส่งมอบทันท่วงที ป้องกัน ไม่ให้เกิดสินค้าเกินความจำเป็นและไม่ให้ เกิดการขาดแคลน

11 Human resource management การบริหารงานบุคคล (Human resource management) การจัดหา และการฝึกอบรมกำลังคนให้เหมาะสมกับ ลักษณะงาน


ดาวน์โหลด ppt Functional Level Strategy Aj. Metinee Adam. Introduction กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy) จะมุ่งการใช้ทรัพยากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google