งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design. การออกแบบ (Design) ความหมายการออกแบบ คุณค่าการออกแบบ กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก – ทฤษฎีหลักการออกแบบ – ประเภทความคิดสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design. การออกแบบ (Design) ความหมายการออกแบบ คุณค่าการออกแบบ กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก – ทฤษฎีหลักการออกแบบ – ประเภทความคิดสร้างสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design

2 การออกแบบ (Design) ความหมายการออกแบบ คุณค่าการออกแบบ กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก – ทฤษฎีหลักการออกแบบ – ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) – บรรทัดฐานการออกแบบ (Graphic Design Criteria) – ขบวนการออกแบบกราฟิก (Graphic Design Workflow) – ส่วนประกอบของการออกแบบ – การจัดองค์ประกอบของกราฟิก

3 การออกแบบ (Design) การออกแบบ (Design) คือ ศาสตร์แห่งความคิด การ แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เพื่อ สนองต่อจุดมุ่งหมาย และ นำกลับมาใช้งานได้อย่าง น่า พึงพอใจ ความสวยงาม (Aesthetic) มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี (Function) มีแนวความคิดในการ ออกแบบที่ดี (Concept)

4 คุณค่าของการออกแบบ คุณค่าทางกาย คือคุณค่าที่มีประโยชน์ใช้สอย ในชีวิตประจำวันโดยตรง คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึก เป็นคุณค่าที่เน้น ความชื่นชอบ พึงพอใจ สุขสบายใจ การออกแบบเสื้อผ้า ที่ให้คุณค่า ทางกายเป็นหลัก การออกแบบภาพพิมพ์แกะสลัก ไม้ ที่ให้คุณค่าทางอารมณ์ โดยตรง

5

6 คุณค่าของการออกแบบ คุณค่าทางทัศนคติ เน้นการสร้าง ทัศนคติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้พบเห็น เช่น อนุสาวรีย์สร้างทัศนคติให้รักชาติ กล้าหาญ หรือทำความดี งานจิตรกรรม หรือประติมากรรมบางรูปแบบ อาจจะ แสดงความกดขี่ขูดรีด เพื่อเน้นการระลึก ถึงทัศนคติที่ดีและถูกควรในสังคม เป็น ต้น การออกแบบอนุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช เป็นการออกแบบที่ให้ คุณค่าทางด้านทัศนคติ เกี่ยวกับความรักชาติ

7 กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก กราฟิก (Graphics) กราฟิก (Graphics) เป็นสื่อในการนำเสนอที่ดี เนื่องจากมีสีสัน มีรูปแบบที่ น่าสนใจ สามารถสื่อความหมาย ได้กว้าง ประกอบด้วย – ภาพบิตแมพ (Bitmap) – ภาพเวกเตอร์ (Vector)

8 หลักการออกแบบ ( Design Principle) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) – การผนวกส่วนความคิดมา ประยุกต์ใช้ในการแก้ไข ปัญหา โจทย์และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีอยู่ โดยมีรูปแบบที่ใหม่ไม่ ซ้ำกับที่มีอยู่สามารถตอบ โจทย์เป้าหมายและความ ต้องการได้เป็นอย่างดี 1. คิดแบบค้นพบ (Discovery) 2. คิดเชิงนวัตกรรม (Innovative) 3. คิดเชิงสังเคราะห์ใหม่ (Synthesis) 4. คิดแบบดัดแปลง (Mutation)

9 บรรทัดฐานการออกแบบกราฟิก : Graphic Design Criteria บรรทัดฐานในงานออกแบบมี หลักอยู่ 3 ข้อ ได้แก่ – การตอบสนองประโยชน์ใช้สอย Function – ความสวยงามพึงพอใจ Aesthetic – การสื่อความหมาย Meaning

10 กระบวนการทำงานออกแบบกราฟิก Graphic Design Workflow –Program Analysis –Conceptual Design –Case Study –Preliminary Design –Design

11 องค์ประกอบพื้นฐานของภาพ : Basic Elements ภาพงานออกแบบกราฟิก ที่มี องค์ประกอบพื้นฐานหลักคือ จุด เส้น และ ระนาบประกอบอยู่ภายใน

12

13 องค์ประกอบพื้นฐานของภาพ : Basic Elements (cont.) จุด Dot เส้น Line ระนาบ – วงกลม Circle – สี่เหลี่ยม Square – สามเหลี่ยม Triangle – หกเหลี่ยม Hexagon

14 วงกลม Circle

15 สี่เหลี่ยม Square

16 สามเหลี่ยม Triangle

17 หกเหลี่ยม Hexagon

18

19 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก ภาษาภาพและการรับรู้ภาพ (Visual Language & Perception Image) การออกแบบและการสื่อสาร ความหมายคุณค่าของกราฟิก (Design & Meaning ) องค์ประกอบพื้นฐานของภาพ (Basic Elements) แนวทางในการพัฒนาการออกแบบ กราฟิก

20 ภาษาภาพและการรับรู้ ภาษาภาพ (Visual Language) การรับรู้ภาพ (Perception Image) เราแบ่งภาพที่รับรู้ได้ ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ – ภาพที่เราเห็น (Visual Image) – ภาพที่เรานึกคิด (Conceptual Image)

21 การออกแบบและการสื่อสาร ความหมาย (Design & Meaning) หลักสำคัญในการออกแบบภาพให้สื่อ ความหมายนั้นเราจะต้องจับประเด็นสำคัญของ โจทย์ หรือตีโจทย์ที่เรามีออกมาให้ได้ก่อน อาจจะใช้คำสำคัญ (Keyword) เป็นจุดกำเนิด ในการคิดก่อน ลองพูดออกมาเรื่อยๆ และเขียน เก็บไว้จากนั้นค่อยเอาที่เขียนเก็บไว้มาลอง พิจารณาสร้างความคิด เชื่อมโยงแบบ อุปมาอุปไมย (Metaphor) ซึ่งอาจทำให้เราเห็น ภาพคร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ ต่อไปได้

22 ตัวอย่าง โจทย์ : " งานออกแบบเครื่องหมายการค้า ร้าน ซักผ้า Point Wash“

23 วิธีการได้มา Keyword :( คิดดูว่า ถ้าเราพูดถึงร้านซักผ้า เราจะนึกถึงอะไร ?) ซัก น้ำ ความสะอาด ฟอง ผงซักฟอก ภาพ : ความสะอาด การซักผ้าแสดงฟองแห่ง ความสะอาดที่ล่องลอย ตีความหมายภาพ : ความสะอาด = สีขาว, น้ำ = สีฟ้า ฟองผงซักฟอก = วงกลมเล็ก ๆ ที่ ล่องลอย สรุป : การออกแบบภาพน่าจะใช้สีโทนเย็นเป็น หลัก ส่วนองค์ประกอบ ในภาพอาจจะใช้หยดน้ำที่สื่อถึงความสดชื่นของ ผลิตภัณฑ์

24 ผลงานที่ได้

25 # Design Task 1 # งานออกแบบเครื่องหมายการค้า “ ร้าน หนังสือ ”


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design. การออกแบบ (Design) ความหมายการออกแบบ คุณค่าการออกแบบ กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก – ทฤษฎีหลักการออกแบบ – ประเภทความคิดสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google