งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What is Graphic Design? Aj. Pruet Putjorn. “visual communication”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What is Graphic Design? Aj. Pruet Putjorn. “visual communication”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What is Graphic Design? Aj. Pruet Putjorn

2 “visual communication”

3 Graphic design involves communication, design principles, aesthetics, marketing, and psychology. creativity : concepts, ideas, solving problems, taking risks, and devising unique and surprising solutions.

4 ความคิด สร้างสรรค์ การผนวกส่วนของความคิดลึกๆ ภายในใจประยุกต์ใช้แก้ไข ปัญหา แก้ไขโจทย์ต่างๆ และ เงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่ โดยมี รูปแบบค่อนข้างใหม่ไม่ซ้ำกับสิ่ง ที่มีอยู่แล้ว และมีคุณค่าในการ ตอบโจทย์เป้าหมาย

5 Idea Vision Book Environment Your self

6 Idea Question Mix & Match Think? Solution Inversion

7 เกณฑ์ความคิด 1. คิดแบบค้นพบ (Discovery) 2. คิดเชิงนวัตกรรม (Innovation) 3. คิดเชิงสังเคราะห์ใหม่ (Synthesis) 4. คิดแบบดัดแปลง (Mutation)

8 บรรทัดฐานใน การออกแบบ การตอบสนองประโยชน์ การใช้สอย ความสวยงามที่พึงพอใจ การสื่อความหมาย

9 ขบวนการ ออกแบบงาน กราฟิก 1. วิเคราะห์โจทย์ ที่มีมาให้ แก้ไข What Where Who How

10 แนวความคิดของ งาน งานที่ดีต้องมี Concept แต่ก็ไม่ได้หมายความว่างานที่ ไม่มี Concept ไม่ดี แต่ต้อง ตอบสนองต่อกฎเกณฑ์การ ออกแบบที่มีอยู่ได้

11

12 ศึกษางาน หรือกรณี ตัวอย่าง

13 การออกแบบ โครงร่าง การนำแนวความคิดมาตีความ เป็นแบบ สามารถสเก็ตด้วยมือ เป็นแบบร่างก่อน แล้วค่อยนำไป ออกแบบกับโปรแกรมที่ถนัด ต่อไป

14

15 การออกแบบ จริง การนำเอาแบบร่างที่มีอยู่มา คัดเลือก แล้วนำมาออกแบบ ด้วยโปรแกรมที่ถนัด –Adobe Photoshop –Adobe Illustrator –Macromedia Free Hand

16 พื้นฐานการ ออกแบบ Design Basic

17 “ A picture is worth a thousand words ”

18 การออกแบบ แลการสื่อ ความหมาย Design & Meaning

19 สิ่งที่สำคัญที่สุดของการ ออกแบบคือ การสื่อ ความหมาย สื่อในสิ่งที่นัก ออกแบบคิดหรือพยายาม ถ่ายทอดออกมา ไม่ได้ตัดสินงานที่ดูออกมาว่า สวย หรือ ไม่สวย

20 การออกแบบ แลการสื่อ ความหมาย Design & Meaning ตีโจทย์ จับ Keyword อุปมา Keyword

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Visual Elements

36 Golden Spiral Golden Triangle rule of third Rule of Third from Golden Triangle

37 Color Theory

38

39 Color Wheel The colour wheel is very useful when you want to combine colours in a way that is pleasing.

40 Analog colours

41 Complementary colours

42 Split Complementary

43 Triad colours

44

45

46

47

48

49


ดาวน์โหลด ppt What is Graphic Design? Aj. Pruet Putjorn. “visual communication”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google