งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What is Graphic Design? Aj. Pruet Putjorn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What is Graphic Design? Aj. Pruet Putjorn."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What is Graphic Design? Aj. Pruet Putjorn

2 “visual communication”

3 Graphic design creativity: concepts,
involves communication, design principles, aesthetics, marketing, and psychology. creativity: concepts, ideas, solving problems, taking risks, and devising unique and surprising solutions.

4 ความคิดสร้างสรรค์ การผนวกส่วนของความคิดลึกๆ ภายในใจประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา แก้ไขโจทย์ต่างๆ และเงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่ โดยมีรูปแบบค่อนข้างใหม่ไม่ซ้ำกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว และมีคุณค่าในการตอบโจทย์เป้าหมาย

5 Environment Vision Idea Your self Book

6 Idea Think? Inversion Question Solution Mix & Match

7 เกณฑ์ความคิด คิดแบบค้นพบ (Discovery) คิดเชิงนวัตกรรม (Innovation)
คิดเชิงสังเคราะห์ใหม่ (Synthesis) คิดแบบดัดแปลง (Mutation)

8 บรรทัดฐานในการออกแบบ
การตอบสนองประโยชน์การใช้สอย ความสวยงามที่พึงพอใจ การสื่อความหมาย

9 ขบวนการออกแบบงานกราฟิก
วิเคราะห์โจทย์ ที่มีมาให้แก้ไข What Where Who How

10 แนวความคิดของงาน งานที่ดีต้องมี Concept

11

12 ศึกษางาน หรือกรณีตัวอย่าง

13 การออกแบบโครงร่าง การนำแนวความคิดมาตีความเป็นแบบ สามารถสเก็ตด้วยมือเป็นแบบร่างก่อน แล้วค่อยนำไปออกแบบกับโปรแกรมที่ถนัดต่อไป

14

15 การออกแบบจริง การนำเอาแบบร่างที่มีอยู่มาคัดเลือก แล้วนำมาออกแบบด้วยโปรแกรมที่ถนัด Adobe Photoshop Adobe Illustrator Macromedia Free Hand

16 พื้นฐานการออกแบบ Design Basic

17 “ A picture is worth a thousand words ”

18 การออกแบบ แลการสื่อความหมาย Design & Meaning

19 การออกแบบ แลการสื่อความหมาย Design & Meaning
สิ่งที่สำคัญที่สุดของการออกแบบคือ การสื่อความหมาย สื่อในสิ่งที่นักออกแบบคิดหรือพยายามถ่ายทอดออกมา ไม่ได้ตัดสินงานที่ดูออกมาว่า สวย หรือ ไม่สวย

20 การออกแบบ แลการสื่อความหมาย Design & Meaning
ตีโจทย์ จับ Keyword อุปมา Keyword

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Visual Elements

36 rule of third Golden Spiral Rule of Third from Golden Triangle Golden Triangle

37 Color Theory

38

39 The colour wheel is very useful when you want to combine colours in a way that is pleasing.
Color Wheel

40 Analog colours

41 Complementary colours

42 Split Complementary

43 Triad colours

44

45

46

47

48

49


ดาวน์โหลด ppt What is Graphic Design? Aj. Pruet Putjorn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google