งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้อง จัดกระทำกับข้อมูล (acting on)  กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการ ปฏิสัมพันธ์ภายในสมอง (Internal mental interaction) และกระบวนการทางสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้อง จัดกระทำกับข้อมูล (acting on)  กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการ ปฏิสัมพันธ์ภายในสมอง (Internal mental interaction) และกระบวนการทางสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้อง จัดกระทำกับข้อมูล (acting on)  กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการ ปฏิสัมพันธ์ภายในสมอง (Internal mental interaction) และกระบวนการทางสังคม

4 การสร้าง ความรู้ กระบวนการทางปัญญากระบวนการทางสังคม

5 Cognitive Constructivism Social Constructivism

6 Cognitive Constructivism

7 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ของเพียเจต์ (Piaget) @ สติปัญญาของบุคคลพัฒนา ตามลำดับขั้นตามวัย 1. ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส 2. ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด 3. ขั้นคิดแบบรูปธรรม 4. ขั้นคิดแบบนามธรรม

8 @ การเรียนรู้ของ บุคคลเกี่ยวข้องกับ การดูดซึม (Assimilation) การเกิดภาวะไม่ สมดุล (Disequilibrium) และการปรับสภาวะ ให้สมดุล (Accommodation)

9 การดูดซึม (assimilation) แสดงออก ผลการเรียนรู้ สิ่งเร้า กระบวนการเรียนรู้โดยการดูดซึม (assimilation) กระบวนการเรียนรู้ โครงสร้างทางสติปัญญา (schema) กระบวนการทางปัญญา (cognitive process)

10 แสดงออก ผลการ เรียนรู้ สิ่งเร้า สภาวะไม่สมดุล (disequilibrium) ในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ โครงสร้างทางสติปัญญา สภาวะไม่สมดุล (disequilibrium) กระบวนการทางปัญญา (cognitive process)

11 แสดงออก ผลการเรียนรู้ สิ่งเร้า กระบวนการปรับสภาวะให้สมดุล (accommodation) ในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการปรับ สภาวะให้สมดุล (accommodation) กระบวนการทางปัญญา (cognitive process) โครงสร้างทางสติปัญญา (schema)

12 Social Constructivism

13 ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของ ไวกอตสกี (Vygotsky) สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อ การพัฒนาเชาวน์ปัญญาของเด็ก ภาษาเป็นเครื่องมือของการคิด การ พัฒนาเชาวน์ปัญญา ขั้นสูง การใช้ เหตุผลและความสามารถในการจำ บุคคลมีความสามารถในการเรียนรู้ แตกต่างกัน บางคนเรียนรู้สิ่งใหม่ ได้ด้วยตนเอง บางคนจะเรียนรู้ได้ก็ ต่อเมื่อได้รับการชี้แนะช่วยเหลือ เน้นความสำคัญของการชี้แนะ การ ช่วยเหลือ

14

15

16

17

18

19 ทฤษฎีการสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ ชิ้นงาน Construction ism

20  มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ของเพียเจต์ (Piaget)  ผู้พัฒนาทฤษฎี คือ Seymour Papert

21  การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ ในตนเอง และด้วยตนเองของผู้เรียน  การให้ผู้เรียนสร้างความคิดและนำความคิด ของตนไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทำให้ เห็นความคิดเป็นรูปธรรมชัดเจน

22 @ การใช้สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ เหมาะสมในการให้ผู้เรียน สร้างสาระการเรียนรู้และ ผลงานต่างๆ ด้วยตนเอง

23 Constructiv ism Constructio nism การสร้าง ความรู้ กระบวนการ ทางปัญญา กระบวนการ ทางสังคม การสร้างสรรค์ชิ้นงาน การใช้สื่อเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม กระบวนการทางปัญญา

24 การ ประยุกต์ใช้ ทฤษฎี Constructivi sm และ Constructio nism ในการ เรียนการสอน การ ประเมินผ ล การจัด บรรยากาศ และสภาพ การเรียนรู้ การจัด หลักสูตร กระบวน การ เรียน การสอน สื่อการ เรียนรู้ บทบาท ของผู้เรียน บทบาท ของครู รูปแบบ / ลักษณะ กิจกรรม / วิธีการสอน รูปแบบ / ลักษณะ หลักสูตร

25 การวิเคราะห์ การจัดการ เรียนการสอน การจัด บรรยากาศ และสภาพ การเรียนรู้ กระบวน การ เรียน การสอน สื่อการ เรียนรู้ บทบาท ของผู้เรียน บทบาท ของครู รูปแบบ / ลักษณะ กิจกรรม / วิธี การอน


ดาวน์โหลด ppt  เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้อง จัดกระทำกับข้อมูล (acting on)  กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการ ปฏิสัมพันธ์ภายในสมอง (Internal mental interaction) และกระบวนการทางสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google