งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการทางปัญญา : การ เปลี่ยนแปลง การคิด การเรียนรู้ ความจำ การแก้ปัญหา พัฒนาการทางปัญญา : การ เปลี่ยนแปลง การคิด การเรียนรู้ ความจำ การแก้ปัญหา เด็กแต่ละวัยจะมีขั้นของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการทางปัญญา : การ เปลี่ยนแปลง การคิด การเรียนรู้ ความจำ การแก้ปัญหา พัฒนาการทางปัญญา : การ เปลี่ยนแปลง การคิด การเรียนรู้ ความจำ การแก้ปัญหา เด็กแต่ละวัยจะมีขั้นของการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พัฒนาการทางปัญญา : การ เปลี่ยนแปลง การคิด การเรียนรู้ ความจำ การแก้ปัญหา พัฒนาการทางปัญญา : การ เปลี่ยนแปลง การคิด การเรียนรู้ ความจำ การแก้ปัญหา เด็กแต่ละวัยจะมีขั้นของการ พัฒนาที่แตกต่างกัน เด็กแต่ละวัยจะมีขั้นของการ พัฒนาที่แตกต่างกัน Jean Piaget (1896) นักวิทย์ นักปรัชญา จิตวิทยา ฯลฯ Jean Piaget (1896) นักวิทย์ นักปรัชญา จิตวิทยา ฯลฯ สนใจศึกษาพฤติกรรมเด็ก สังเกตจากบุตร 3 คน สนใจศึกษาพฤติกรรมเด็ก สังเกตจากบุตร 3 คน จุดอ่อนของ ทบ. อยู่ที่กลุ่ม ตัวอย่าง แต่ ทบ. ก็ได้รับการ ยอมรับไปทั่วโลก จุดอ่อนของ ทบ. อยู่ที่กลุ่ม ตัวอย่าง แต่ ทบ. ก็ได้รับการ ยอมรับไปทั่วโลก

3 แนวคิดมาจากผลของการ วิเคราะห์ทางชีววิทยา แนวคิดมาจากผลของการ วิเคราะห์ทางชีววิทยา สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยการ ปรับตัว สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยการ ปรับตัว วิวัฒนาการเป็นผลร่วมกันระหว่าง กรรมพันธุ์และ สวล. วิวัฒนาการเป็นผลร่วมกันระหว่าง กรรมพันธุ์และ สวล. การเปลี่ยนแปลงทางปัญญาคือ การเปลี่ยนโครงสร้างการรู้คิด การเปลี่ยนแปลงทางปัญญาคือ การเปลี่ยนโครงสร้างการรู้คิด คล้ายโครงสร้างทางชีววิทยา คล้ายโครงสร้างทางชีววิทยา โครงสร้างความคิดแบ่งเป็น 2 ประการ คือ ความคิดในรูปการ กระทำ (Operative Knowledge) และในรูป โครงสร้างความคิดแบ่งเป็น 2 ประการ คือ ความคิดในรูปการ กระทำ (Operative Knowledge) และในรูป

4 ของข้อเท็จจริง (Fact Knowledge) โครงสร้างทางการรู้คิดมีการ พัฒนาซับซ้อนมากขึ้นตามขั้นการ พัฒนาทางปัญญา โครงสร้างทางการรู้คิดมีการ พัฒนาซับซ้อนมากขึ้นตามขั้นการ พัฒนาทางปัญญา 1. กระบวนการจัดระเบียบภายใน (Organization) : การบูรณาการ โครงสร้างทางความคิด เช่น เด็ก เล็กๆ จะมองวัตถุก่อนจับ 2. กระบวนการปรับ (Adaptation) การรับสิ่งใหม่ๆ ไปไว้ในโครงสร้าง การรู้คิดเดิม และปรับขยาย โครงสร้าง

5 ลักษณะสำคัญคือ ขั้นแต่ละขั้น แตกต่างกัน มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องจากขั้นหนึ่งไปขั้นที่สูง กว่า ไม่มีการข้ามขั้น 1-4 การ พัฒนาจะอยู่ในรูปของการบูรณา การ Integration ระหว่างขั้น ต่างๆ เข้าด้วยกัน ลักษณะสำคัญคือ ขั้นแต่ละขั้น แตกต่างกัน มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องจากขั้นหนึ่งไปขั้นที่สูง กว่า ไม่มีการข้ามขั้น 1-4 การ พัฒนาจะอยู่ในรูปของการบูรณา การ Integration ระหว่างขั้น ต่างๆ เข้าด้วยกัน ขั้นที่ 1 ขั้นปฏิกริยาสะท้อน (0 - 2 ปี ) พฤติกรรมอยู่ในรูปของ Reflex เช่น กำมือ ดีดเท้า ดูด โครงสร้างการรู้คิดยังไม่เกิดขึ้น เอง แต่เกิดตามสิ่งเร้า เช่น การ ซุกอกแม่ การค้นหาและดูดหัวนม แบ่งเป็น 5 ขั้นย่อย ขั้นที่ 1 ขั้นปฏิกริยาสะท้อน (0 - 2 ปี ) พฤติกรรมอยู่ในรูปของ Reflex เช่น กำมือ ดีดเท้า ดูด โครงสร้างการรู้คิดยังไม่เกิดขึ้น เอง แต่เกิดตามสิ่งเร้า เช่น การ ซุกอกแม่ การค้นหาและดูดหัวนม แบ่งเป็น 5 ขั้นย่อย

6 ขั้นที่ 2 ขั้นก่อนการคิดแบบ เหตุผล (2-7 ปี ) มีการพัฒนาทาง ภาษา การใช้สัญลักษณ์ และการ คิด เลียนแบบพฤติกรรมโดยไม่มี แม่แบบได้ การเล่นสมมุติ เช่น ใช้ ก้อนหินแทนรถ เริ่มมีการวาดรูป ( ผสมผสานการเล่นกับ จินตนาการ ) การมีจินตภาพในใจ (Mental Image) พัฒนาการทาง ภาษาพูดจะเกิดขึ้นรวดเร็วมาก ขั้นที่ 2 ขั้นก่อนการคิดแบบ เหตุผล (2-7 ปี ) มีการพัฒนาทาง ภาษา การใช้สัญลักษณ์ และการ คิด เลียนแบบพฤติกรรมโดยไม่มี แม่แบบได้ การเล่นสมมุติ เช่น ใช้ ก้อนหินแทนรถ เริ่มมีการวาดรูป ( ผสมผสานการเล่นกับ จินตนาการ ) การมีจินตภาพในใจ (Mental Image) พัฒนาการทาง ภาษาพูดจะเกิดขึ้นรวดเร็วมาก ข้อจำกัดของวัย 1.Egocentrism ไม่เข้าใจความคิดคนอื่นๆ 2.Centration การรับรู้แบบมุ่งสู่ จุดกลาง มองมิติเดียว 3.State สนใจผลที่เกิดขึ้น ไม่สนใจการ เกิด ได้มา

7 4.Irreversibility คิดย้อนกลับยัง ไม่ได้ ไม่เข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ ปริมาณ ( สิ่งเท่ากันแม้จะเปลี่ยน รูปร่างก็ยังคงเท่ากัน ) ขั้นที่ 3 ขั้นการคิดแบบเหตุผล เชิงรูปธรรม (7-11 ปี ) เข้าใจ ความสัมพันธ์เหตุและผล คิด ย้อนกลับได้ เข้าใจการอนุรักษ์ แบ่งกลุ่ม จัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบลำดับ ช่วง 10 - 11 ปี เด็กจะเข้าใจเรื่องเวลาและ อัตราเร็ว ขั้นที่ 3 ขั้นการคิดแบบเหตุผล เชิงรูปธรรม (7-11 ปี ) เข้าใจ ความสัมพันธ์เหตุและผล คิด ย้อนกลับได้ เข้าใจการอนุรักษ์ แบ่งกลุ่ม จัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบลำดับ ช่วง 10 - 11 ปี เด็กจะเข้าใจเรื่องเวลาและ อัตราเร็ว ขั้นที่ 4 ขั้นการคิดแบบเหตุผล เชิงนามธรรม สามารถคิด แก้ปัญหา สรุปเหตุผลได้อย่างเป็น ระบบ แม้ข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นการคิดแบบเหตุผล เชิงนามธรรม สามารถคิด แก้ปัญหา สรุปเหตุผลได้อย่างเป็น ระบบ แม้ข้อมูล

8 ไม่ครบก็สามารถคิดความเป็นไปได้ สามารถตั้งสมมุติฐาน และสรุป เหตุผลตรวจสอบสมมุติฐาน เด็กที่ พัฒนาการถึงขั้นนี้ จะมีการคิดเชิง นามธรรม 3 ประการ 1. คิดเหตุผลอนุมานเชิงสมมุติ (Hypothetical Deductive Reasoning) สรุปจากกฎหรือ หลักการทั่วไปไปสู่หลักการเฉพาะ เช่น A { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2127222/slides/slide_8.jpg", "name": "ไม่ครบก็สามารถคิดความเป็นไปได้ สามารถตั้งสมมุติฐาน และสรุป เหตุผลตรวจสอบสมมุติฐาน เด็กที่ พัฒนาการถึงขั้นนี้ จะมีการคิดเชิง นามธรรม 3 ประการ 1.", "description": "คิดเหตุผลอนุมานเชิงสมมุติ (Hypothetical Deductive Reasoning) สรุปจากกฎหรือ หลักการทั่วไปไปสู่หลักการเฉพาะ เช่น A

9 3. คิดหาเหตุผลแบบอุปมานเชิง วิทยาศาสตร์ (Scientific Inductive Reasoning) คิดแบบ วิทยาศาสตร์ สรุปกฎเกณฑ์จาก ข้อเท็จจริงไปสู่กฎเกณฑ์ทั่วไป คิดเกี่ยวกับผลของตัวแปรได้ทีละ หลายตัวแปร เช่น การทดลอง สารเคมี การแกว่งของลูกตุ้ม เด็ก จะตั้งสมมุติฐาน วางแผนทดลอง และสังเกตอย่างเป็นระบบ

10 ส่วนใหญ่มักทำการศึกษาวิจัยใน เด็กประถมศึกษา ส่วนใหญ่มักทำการศึกษาวิจัยใน เด็กประถมศึกษา สอดคล้องกับทฤษฎีของเพีย เจต์ตามขั้นของพัฒนาการ สอดคล้องกับทฤษฎีของเพีย เจต์ตามขั้นของพัฒนาการ เด็กไทยมีพัฒนาการเฉพาะช่วง อายุช้ากว่าเด็กตะวันตก เด็กไทยมีพัฒนาการเฉพาะช่วง อายุช้ากว่าเด็กตะวันตก ในการศึกษาใหม่ๆ พบว่า เด็กไทยมีพัฒนาการเฉพาะช่วง อายุเข้าใกล้เคียงเด็กตะวันตกมาก ขึ้น ในการศึกษาใหม่ๆ พบว่า เด็กไทยมีพัฒนาการเฉพาะช่วง อายุเข้าใกล้เคียงเด็กตะวันตกมาก ขึ้น เด็กชนบทมีพัฒนาการทาง สติปัญญาช้ากว่าเมือง เด็กชนบทมีพัฒนาการทาง สติปัญญาช้ากว่าเมือง ตามทบ. พัฒนาการทาง สติปัญญา ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะ ตามทบ. พัฒนาการทาง สติปัญญา ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะ

11 ประสบการณ์ และกระบวนการ ถ่ายทอดทางสังคม 1. ด้านการเรียนการสอน เด็กมี ความอยากรู้อยากเห็นและ แรงจูงใจภายในที่จะเรียนรู้และ เข้าใจสิ่งรอบตัว การสอนควร เน้นให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติการ เน้นให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติการ ทดลอง สังเกต ลงมือทำ คิด คำถาม และหาคำตอบเอง ทดลอง สังเกต ลงมือทำ คิด คำถาม และหาคำตอบเอง การสอนต้องเน้นกระบวนการ มากกว่าการเน้นถูก - ผิด การสอนต้องเน้นกระบวนการ มากกว่าการเน้นถูก - ผิด เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ การมีส่วน ร่วม เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ การมีส่วน ร่วม

12 ต้องคำนึงถึงความยากของ เนื้อหาที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ของเด็ก ต้องคำนึงถึงความยากของ เนื้อหาที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ของเด็ก ครูต้องทราบว่าเด็กมีโครงสร้าง พัฒนาการทางปัญญาในขั้นใด สังกัปอะไรที่เขามีอยู่ หรือรับได้ ครูต้องทราบว่าเด็กมีโครงสร้าง พัฒนาการทางปัญญาในขั้นใด สังกัปอะไรที่เขามีอยู่ หรือรับได้ 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตร คำนึงถึงความสอดคล้องระหว่าง ประสบการณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน หลักสูตร เด็กประถมศึกษา คิดเป็นระบบ ได้ เข้าใจการสอนที่เป็นทางการ ได้ มีพัฒนาการทางภาษา ความจำดีมาก บางครั้งอาจจะจำ คำนั้นได้โดยไม่รู้ว่าสังกัปของสิ่ง นั้นคืออะไร เด็กประถมศึกษา คิดเป็นระบบ ได้ เข้าใจการสอนที่เป็นทางการ ได้ มีพัฒนาการทางภาษา ความจำดีมาก บางครั้งอาจจะจำ คำนั้นได้โดยไม่รู้ว่าสังกัปของสิ่ง นั้นคืออะไร

13 เด็กมัธยมศึกษาคิดแบบเหตุผล เชิงนามธรรมได้ เรียนรู้ วิเคราะห์ หลักเหตุและผลได้ ค้นหาคำตอบ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ เด็กมัธยมศึกษาคิดแบบเหตุผล เชิงนามธรรมได้ เรียนรู้ วิเคราะห์ หลักเหตุและผลได้ ค้นหาคำตอบ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการทางปัญญา : การ เปลี่ยนแปลง การคิด การเรียนรู้ ความจำ การแก้ปัญหา พัฒนาการทางปัญญา : การ เปลี่ยนแปลง การคิด การเรียนรู้ ความจำ การแก้ปัญหา เด็กแต่ละวัยจะมีขั้นของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google