งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงรายงาน ปีงบประมาณ 2555. ลำดับชื่อหน่วยงานค่าเฉลี่ย 1CUP บ้านค่าย99.95 2CUP วังจันทร์99.90 3CUP บ้านฉาง99.53 4CUP เขาชะเมา99.96 สรุปภาพรวม CUP ที่มีผลการส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงรายงาน ปีงบประมาณ 2555. ลำดับชื่อหน่วยงานค่าเฉลี่ย 1CUP บ้านค่าย99.95 2CUP วังจันทร์99.90 3CUP บ้านฉาง99.53 4CUP เขาชะเมา99.96 สรุปภาพรวม CUP ที่มีผลการส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงรายงาน ปีงบประมาณ 2555

2 ลำดับชื่อหน่วยงานค่าเฉลี่ย 1CUP บ้านค่าย99.95 2CUP วังจันทร์99.90 3CUP บ้านฉาง99.53 4CUP เขาชะเมา99.96 สรุปภาพรวม CUP ที่มีผลการส่ง รายงานดีเด่น 2554

3 ลำดับชื่อหน่วยงานค่าเฉลี่ย 5CUP เมืองระยอง99.36 6CUP นิคมพัฒนา99.35 7CUP ปลวกแดง97.27 8CUP แกลง94.61 9CUP มาบตาพุด93.10 สรุปภาพรวม CUP ที่มีผลการส่ง รายงานดีเด่น 2554

4 สรุปผลการจัดส่งรายงาน ปีงบ 54 ความทันเวลา ภาพรวมทุกหน่วยงาน

5 ความครบถ้วน

6 ความถูกต้อง

7 การประเมินในภาพรวม ร้อยละความทันเวลา + ร้อยละความครบถ้วน + ร้อยละความถูกต้อง 3

8 ค่าเฉลี่ย ความทันเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง

9 ลำดับชื่อหน่วยงานค่าเฉลี่ย 1เทศบาลนครระยอง99.99 2สสอ.วังจันทร์99.98 3สสอ.แกลง99.96 3รพ.บ้านค่าย99.96 3รพ.บ้านฉาง99.96 4สสอ.บ้านค่าย99.93 5รพ.ระยอง99.89 6รพ.วังจันทร์99.84 สรุปผลการจัดส่งรายงานปีงบประมาณ 2554

10 ลำดับที่ชื่อหน่วยงานค่าเฉลี่ย 7รพ.แกลง99.80 8รพ.เขาชะเมา99.55 9รพ.นิคมพัฒนา99.42 10สสอ.เขาชะเมา99.33 11สสอ.นิคมพัฒนา99.26 12สสอ.บ้านฉาง99.03 13สสอ.ปลวกแดง99.00 14สสอ.เมือง98.38 15รพ.มาบตาพุด97.65 16รพ.ปลวกแดง95.83 17เทศบาลเมืองมาบตาพุด86.47 18เทศบาลเมืองแกลง79.55 สรุปผลการจัดส่งรายงานปีงบประมาณ 2554

11 ปัญหาอุปสรรคที่พบในปีงบ54 1.แบบฟอร์มและการส่งรายงาน - เปลี่ยนชื่อ file / sheet ** - แก้ไขตัวเลข/ส่งข้อมูลใหม่แล้วไม่แจ้ง จังหวัด ** - ไม่ลงข้อมูลชื่อหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ - จำวันส่งรายงานผิด (คิดว่าส่ง 31) - ลบแถวรายงาน **

12 2.ความถูกต้อง - เข้าใจนิยามไม่ตรงกัน **** - key ตัวเลขผิด *** - ผู้รับผิดชอบงานศูนย์อำเภอไม่ตรวจสอบ ความถูกต้อง - ผู้รับผิดชอบงาน รพ.ไม่เห็นตัวเลขก่อนส่ง ปัญหาอุปสรรคที่พบในปีงบ54

13 3.การนำข้อมูลไปใช้ - การนำตัวเลขที่จังหวัด ส่งกลับ ไปใช้/มีการ แก้ไขตัวเลขไม่แจ้งให้ ผู้รับผิดชอบงานทราบ ทำให้ ข้อมูลที่เสนอของจังหวัดและอำเภอไม่ตรงกัน **** ปัญหาอุปสรรคที่พบในปีงบ54

14 1.การลงข้อมูลและแบบฟอร์ม แนวทางการจัดทำรายงาน ปีงบ 2555 รายงานตามแบบ ปี 2555 และส่งเป็น file การกรอกข้อมูล -ให้กรอกข้อมูลทุกช่อง ถ้าไม่มีผลงานกรอก 0 (ช่องว่างจะนับเป็นข้อมูลไม่ครบถ้วน) - ห้าม แทรก/ลบ แถวในแบบรายงาน ยกเว้น ที่ เขียนบอกไว้ว่าแทรกแถวได้

15 แนวทางการจัดทำรายงาน ปีงบ 2555 ถ้าขาดส่งให้รวมกับผลงานเดือน ต่อไป (แจ้ง คุณสุกใสด้วย)

16 2.ระบบการไหลเวียนของรายงาน การ ตัด/การส่งรายงาน คงเดิม รพ.สต.สสอ. ศูนย์ฯ เทศบาล ศูนย์ ข้อมูล สสจ. รพศ./รพช. - ตัดรายงานกิจกรรม 20 -การเงิน 30 -ทันเวลา ถึงจังหวัด -กิจกรรมภายใน 30 -การเงินภายใน 5 ของเดือนถัดไป ศูนย์ข้อมูล รพ.

17 สรุปแบบรายงานปีงบ 55 9 ห้องงาน รายงานเดือน / งวด 41 แบบ รายปี ( รายงานข้อมูลพื้นฐาน ) 12 แบบ รายงานข้อมูลรายบุคคล - รายงาน 21 แฟ้ม - รายงานข้อมูลรายบุคคล รพ.(OP&PP ให้ สปสช./21 แฟ้ม ผ่าน Provis )

18 รายงานที่เพิ่ม 2-11 รายงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3-10 รายงานการบริหารเวชภัณฑ์มิใช่ยา

19 รายงาน เดือน ตค. – พย.54 ให้ส่งถึงจังหวัดภายใน 30 พย.54 แยกเดือน สำหรับรายงานที่คงเดิม copy file ไปทับได้ รายงานข้อมูลพื้นฐาน ส่ง 30 พย.53 การส่งรายงานที่ปรับ / เพิ่ม


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงรายงาน ปีงบประมาณ 2555. ลำดับชื่อหน่วยงานค่าเฉลี่ย 1CUP บ้านค่าย99.95 2CUP วังจันทร์99.90 3CUP บ้านฉาง99.53 4CUP เขาชะเมา99.96 สรุปภาพรวม CUP ที่มีผลการส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google