งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ การรณรงค์ มะเร็งเต้านม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ การรณรงค์ มะเร็งเต้านม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญลักษณ์ การรณรงค์ มะเร็งเต้านม

2 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557

3 นโยบายข้อที่ 9 (ว่าด้วยเรื่อง มะเร็งเต้านม)
นโยบายข้อที่ (ว่าด้วยเรื่อง มะเร็งเต้านม)

4 9. มุ่งพัฒนาการค้นหา คัดกรอง มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
(3 ตัวชี้วัด) 22.ร้อยละของสตรีกลุ่มอายุ ปี ตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และผ่าน การประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 90 23.ร้อยละของสตรีกลุ่มอายุ ปี ที่ ตรวจพบมีความผิดปกติ ได้รับการส่ง ต่อเพื่อตรวจรักษา ร้อยละ 100 24.ร้อยละของสตรีอายุ ปี มีและใช้ คู่มือ (สมุด) บันทึกการตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยตนเองร้อยละ 90

5

6 บทบาทของ รพ.สต. /โรงพยาบาล

7 (กรณีที่คลำพบก้อนต้องรายงานให้ จนท.ทราบทันทีเพื่อส่งต่อรักษา)
ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. รพ.สต./รพ.สอน อสม.เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง พร้อมแจกคู่มือการตรวจ ฯ 2. อสม.เชี่ยวชาญนำสมุดคู่มือ ฯ ไปแจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายพร้อมสอนวิธีการตรวจ และตรวจสอบทุกสิ้นเดือน และรับรองข้อมูลทุกเดือน (กรณีที่คลำพบก้อนต้องรายงานให้ จนท.ทราบทันทีเพื่อส่งต่อรักษา)

8 3. ครบไตรมาส อสม.เชี่ยวชาญเก็บสมุดคู่มือ ฯ ในกลุ่มเป้าหมายส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
การนับไตรมาส ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน ไตรมาสที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

9 หมายเหตุ ให้ รพ.สต. Key ข้อมูลลงใน Hosxp ไตรมาส ละ 1 ครั้งเท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่นำสมุดคู่มือ ฯ ที่ อสม.เชี่ยวชาญนำส่ง เพื่อเอามาลงข้อมูลการตรวจใน Hosxp ให้ Key ในห้องโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ฯ เท่านั้น (ห้ามเก็บสมุดคู่มือไว้ที่ รพ.สต./รพ. ต้องคืนเจ้าของทุกครั้ง) หมายเหตุ ให้ รพ.สต. Key ข้อมูลลงใน Hosxp ไตรมาส ละ 1 ครั้งเท่านั้น (หากลงได้ทุกเดือน ก็สามารถทำได้)

10 5. รพ.สต./รพ. Upload ข้อมูลการ Key ใน Hosxp ได้ทันที
หรือสามารถ Upload ไฟล์ popdata_exam.txt เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสสถานบริการในการ login ได้อีก 1 ช่องทาง

11 ให้พื้นที่ตรวจสอบข้อมูล แล้วแก้ไข และนำมาลงใหม่อีกครั้ง
ตรวจสอบไฟล์ ขณะที่ Upload เข้าสู่ระบบทาง อาจพบความผิดปกติ ให้พื้นที่ตรวจสอบข้อมูล แล้วแก้ไข และนำมาลงใหม่อีกครั้ง

12 Zip ไฟล์ แล้วส่งข้อมูลไปที่ สสอ. เป็นรายไตรมาส
6. รพ.สต./รพ. ให้ส่งออกไฟล์ 3 ไฟล์(ตามภาพประกอบ) ไปวางไว้ใน Folder ที่สร้างเอง โดยใช้ชื่อเป็นรหัสสถานบริการ เช่น 02698 Zip ไฟล์ แล้วส่งข้อมูลไปที่ สสอ. เป็นรายไตรมาส

13 7. สสอ. รวบรวมทั้ง Cup ส่ง สสจ. นม
7. สสอ. รวบรวมทั้ง Cup ส่ง สสจ.นม.ทาง E office ห้องโครงการสืบสาน ฯ เป็นรายไตรมาส

14 สสอ. สามารถนำไฟล์ ชื่อ popdata_exam
สสอ.สามารถนำไฟล์ ชื่อ popdata_exam.txt Upload เข้าในระบบของมูลนิธิได้เช่นกัน

15 ให้พื้นที่ตรวจสอบข้อมูล แล้วแก้ไข และนำมาลงใหม่อีกครั้ง
ตรวจสอบไฟล์ ขณะที่ Upload เข้าสู่ระบบทาง อาจพบความผิดปกติ ให้พื้นที่ตรวจสอบข้อมูล แล้วแก้ไข และนำมาลงใหม่อีกครั้ง

16 การตรวจสอบผลการดำเนินงานรายไตรมาส

17 ผลงานจาก http://hpc4. go
ผลงานจาก ที่ได้รับการประมวลผลหลังจากที่ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วหลัง 24.ooน.

18 ผู้ที่คลำพบก้อนจะต้องได้รับการส่งต่อทันที เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษา 100 %
ต้องทำทันที

19 ผู้ป่วยที่คลำพบก้อนได้รับการส่งต่อ ครบ 100 %

20 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่พบตั้งแต่เริ่มโครงการ
พบผู้มีอาการผิดปกติ 4 ราย ส่งต่อ รพ. มหาราช รายที่ 1 อายุ 39 ปี ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ ---> ผลปกติ รายที่ 2 อายุ 35 ปี พบถุงน้ำในเต้านม ---> นัดทุก 1 ปี รายที่ 3 อายุ 47 ปี มี calcium ในกล้ามเนื้อ เต้านม ---> นัดทุก 6 เดือน รายที่ 4 อายุ 52 ปี เป็นมะเร็ง รักษาที่ รพ. ศรีนครินทร์ (ผู้ป่วยรับราชการ) รายที่ 5 อายุ 34 ปี ผ่าตัดที่รพ.มหาราช รับ เคมีบำบัด 2 ครั้ง เสียชีวิต เดือน พ.ย. 56 รายที่ 6 อายุ 46 ปี mammogram(st.mary) พบ ระยะที่ 3 ผ่าตัดที่ รพ.มหาราช รับยาในโครงการวิจัย รายที่ 7 อายุ 44 ปี ผ่าตัดที่ รพ.มหาราช รับเคมี บำบัดต่อ

21 ปัญหา แก้ได้ 2. ตรวจอย่างต่อเนื่องทุกเดือน หรือไม่?
1. ตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง หรือไม่ 2. ตรวจอย่างต่อเนื่องทุกเดือน หรือไม่? 1. สุ่มประเมินและติดตามการใช้และ บันทึกในสมุดคู่มือทุกเดือน 2. เน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนของ อส ม.ให้มีการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 3. เรียนรู้จาก CASE ตัวอย่างที่ป่วย แก้ได้

22 คำถามที่คุ้นเคย จะให้ Key ข้อมูลตรงไหน คะ One Stop Service หรือ
ใน Hosxp (โครงการ ฯ) หรือ Key ในบัญชี 6 จะให้ Key ข้อมูลทุกเดือน หรือ ทุกไตรมาส ? คำตอบ ในการคีย์ข้อมูลมะเร็งเต้านม 1 คน คีย์ 4 รอบ คือ รายไตรมาส

23 คำถามที่คุ้นเคย 2. ส่งออกข้อมูลตรงไหน คะ 21 แฟ้ม หรือ 43 แฟ้ม

24 คำถามที่คุ้นเคย 5. ฯลฯ 3. จะดูผลงานได้จากไหน ครับ ?
4. ส่งข้อมูลยังไง ช่วยสอนวิธีการส่งด้วยค่ะ 5. ฯลฯ

25 ปัญหาที่พบ 4. ไม่มีการดำเนินงานในที่ 5. มีข้อมูลแต่การส่งออกไม่ถูกต้อง
มาประชุม แต่ไม่ครบวาระ ไปถ่ายทอดเรื่องราวไม่ครบถ้วน 3.ส่วนมากมักขอคำปรึกษาหลังจากที่ สสจ.ทวงงาน 4. ไม่มีการดำเนินงานในที่ 5. มีข้อมูลแต่การส่งออกไม่ถูกต้อง

26 การส่งออกข้อมูล รพ.สต. และโรงพยาบาลส่ง File popdata_exam.txt มาที่ สสอ.ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมเป็นผลงานภาพ Cup ให้ รพ.สต./รพ.นำไฟล์ไป Upload ลงในระบบ ด้วย เพื่อมีการตรวจสอบข้อมูลพร้อม ๆ กัน Cup รวมรวม File popdata_exam.txt ส่งข้อมูลมาที่ E office โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ฯ

27 คณะทำงานมะเร็งเต้านม สสจ.นครราชสีมา
สวัสดี จัดทำโดย คณะทำงานมะเร็งเต้านม สสจ.นครราชสีมา


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ การรณรงค์ มะเร็งเต้านม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google