งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ การรณรง ค์ มะเร็งเต้านม. นโยบายนายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ การรณรง ค์ มะเร็งเต้านม. นโยบายนายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญลักษณ์ การรณรง ค์ มะเร็งเต้านม

2 นโยบายนายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557

3 นโยบาย ข้อที่ 9 นโยบาย ข้อที่ 9 ( ว่าด้วยเรื่อง มะเร็ง เต้านม )

4 9. มุ่งพัฒนาการค้นหา คัดกรอง มะเร็งเต้านม ด้วยตนเองอย่างมี คุณภาพ (3 ตัวชี้วัด ) 22. ร้อยละของสตรีกลุ่มอายุ 30-70 ปี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และผ่านการประเมินจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ร้อยละ 90 23. ร้อยละของสตรีกลุ่มอายุ 30-70 ปี ที่ตรวจพบมีความผิดปกติ ได้รับ การส่งต่อเพื่อตรวจรักษา ร้อยละ 100 24. ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี มี และใช้คู่มือ ( สมุด ) บันทึกการตรวจ มะเร็งเต้านมด้วยตนเองร้อยละ 90

5

6 บทบาทของ รพ. สต. / โรงพยาบาล

7 1. รพ. สต./ รพ. สอน อสม. เชี่ยวชาญ เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง พร้อมแจกคู่มือการตรวจ ฯ 2. อสม. เชี่ยวชาญนำสมุดคู่มือ ฯ ไป แจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายพร้อมสอน วิธีการตรวจ และตรวจสอบทุกสิ้น เดือน และรับรองข้อมูลทุกเดือน ( กรณีที่คลำพบก้อนต้องรายงานให้ จนท. ทราบทันทีเพื่อส่งต่อรักษา ) ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

8 การนับไตรมาส ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน ไตรมาสที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 3. ครบไตรมาส อสม. เชี่ยวชาญเก็บสมุดคู่มือ ฯ ในกลุ่มเป้าหมายส่งคืน เจ้าหน้าที่ทันที

9 4. เจ้าหน้าที่นำสมุดคู่มือ ฯ ที่ อส ม. เชี่ยวชาญนำส่ง เพื่อเอามาลง ข้อมูลการตรวจใน Hosxp ให้ Key ในห้องโครงการคัดกรอง มะเร็งเต้านม ฯ เท่านั้น ( ห้ามเก็บสมุดคู่มือไว้ที่ รพ. สต./ รพ. ต้องคืนเจ้าของทุกครั้ง ) หมายเหตุ ให้ รพ. สต. Key ข้อมูล ลงใน Hosxp ไตรมาส ละ 1 ครั้ง เท่านั้น ( หากลงได้ทุกเดือน ก็สามารถทำได้ )

10 หรือสามารถ Upload ไฟล์ popdata_exam.txt เข้าสู่ระบบ http://hpc4.go.th/bse/ http://hpc4.go.th/bse/ โดยใช้รหัสสถานบริการในการ login ได้อีก 1 ช่องทาง 5. รพ. สต./ รพ. Upload ข้อมูลการ Key ใน Hosxp ได้ทันที

11 ตรวจสอบไฟล์ ขณะที่ Upload เข้าสู่ ระบบทาง http://hpc4.go.th/bse/ อาจพบความผิดปกติ http://hpc4.go.th/bse/ ให้พื้นที่ตรวจสอบข้อมูล แล้วแก้ไข และ นำมาลงใหม่อีกครั้ง

12 6. รพ. สต./ รพ. ให้ส่งออก ไฟล์ 3 ไฟล์ ( ตามภาพประกอบ ) ไป วางไว้ใน Folder ที่สร้างเอง โดยใช้ชื่อเป็นรหัสสถานบริการ เช่น 02698 Zip ไฟล์ แล้วส่งข้อมูลไปที่ สสอ. เป็นรายไตรมาส

13 7. สสอ. รวบรว มทั้ง Cup ส่ง สสจ. นม. ทาง E office ห้อง โครงการ สืบสาน ฯ เป็น รายไตร มาส

14 สสอ. สามารถนำไฟล์ ชื่อ popdata_exam.txt Upload เข้าในระบบของ มูลนิธิได้เช่นกัน

15 ตรวจสอบไฟล์ ขณะที่ Upload เข้าสู่ ระบบทาง http://hpc4.go.th/bse/ อาจพบความผิดปกติ http://hpc4.go.th/bse/ ให้พื้นที่ตรวจสอบข้อมูล แล้วแก้ไข และ นำมาลงใหม่อีกครั้ง

16 การตรวจสอบผลการ ดำเนินงานรายไตรมาส

17 ผลงานจาก http://hpc4.go.th/bse/ ที่ได้รับ การประมวลผลหลังจากที่ส่งข้อมูล เข้าสู่ระบบแล้วหลัง 24.oo น. http://hpc4.go.th/bse/

18 ผู้ที่คลำ พบ ก้อน จะต้อง ได้รับ การส่ง ต่อ ทันที เพื่อ นำเข้า สู่ระบบ การ รักษา 100 % ต้อ ง ทำ ทัน ที

19 ผู้ป่วยที่คลำพบก้อนได้รับการส่งต่อ ครบ 100 %

20 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่พบ ตั้งแต่เริ่มโครงการ พบผู้มีอาการผิดปกติ 4 ราย ส่งต่อ รพ. มหาราช รายที่ 1 อายุ 39 ปี ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ ---> ผล ปกติ รายที่ 2 อายุ 35 ปี พบถุงน้ำในเต้านม ---> นัดทุก 1 ปี รายที่ 3 อายุ 47 ปี มี calcium ในกล้ามเนื้อเต้านม ---> นัดทุก 6 เดือน รายที่ 4 อายุ 52 ปี เป็นมะเร็ง รักษาที่ รพ. ศรี นครินทร์ ( ผู้ป่วยรับราชการ ) รายที่ 5 อายุ 34 ปี ผ่าตัดที่รพ. มหาราช รับเคมี บำบัด 2 ครั้ง เสียชีวิต เดือน พ. ย. 56 เสียชีวิต เดือน พ. ย. 56 รายที่ 6 อายุ 46 ปี mammogram(st.mary) พบ ระยะที่ 3 ผ่าตัดที่ รพ. มหาราช รับยาในโครงการวิจัย รพ. มหาราช รับยาในโครงการวิจัย รายที่ 7 อายุ 44 ปี ผ่าตัดที่ รพ. มหาราช รับเคมี บำบัดต่อ

21 ปัญ หา 1. ตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ ถูกต้องหรือไม่ ตรวจอย่างต่อเนื่องทุกเดือน หรือไม่ ? 2. ตรวจอย่างต่อเนื่องทุกเดือน หรือไม่ ? 1. สุ่มประเมินและติดตามการใช้และ บันทึกในสมุดคู่มือทุกเดือน 2. เน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนของ อสม. ให้มีการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายอย่าง ต่อเนื่อง 3. เรียนรู้จาก CASE ตัวอย่างที่ป่วย แก้ ได้

22 คำถามที่ คุ้นเคย 1. จะให้ Key ข้อมูลตรงไหน คะ One Stop Service One Stop Service หรือ หรือ ใน Hosxp ( โครงการ ฯ ) ใน Hosxp ( โครงการ ฯ ) หรือ Key ใน บัญชี 6 หรือ Key ใน บัญชี 6 จะให้ Key ข้อมูลทุกเดือน หรือ ทุกไตร มาส ? คำตอบ ในการคีย์ข้อมูลมะเร็งเต้านม 1 คน คีย์ 4 รอบ คือ รายไตรมาส

23 คำถามที่ คุ้นเคย 2. ส่งออกข้อมูล ตรงไหน คะ 21 แฟ้ม หรือ 43 แฟ้ม

24 คำถามที่ คุ้นเคย 3. จะดูผลงานได้จาก ไหน ครับ ? 4. ส่งข้อมูลยังไง ช่วย สอนวิธีการส่งด้วยค่ะ 5. ฯลฯ

25 ปัญหาที่พบ 1. มาประชุม แต่ไม่ครบวาระ 2. ไปถ่ายทอดเรื่องราวไม่ ครบถ้วน 3. ส่วนมากมักขอ คำปรึกษาหลังจากที่ สสจ. ทวงงาน 4. ไม่มีการดำเนินงานใน ที่ 5. มีข้อมูลแต่การส่งออก ไม่ถูกต้อง

26 การส่งออกข้อมูล 1. รพ. สต. และโรงพยาบาลส่ง File popdata_exam.txt มาที่ สสอ. ซึ่งทำหน้าที่ รวบรวมเป็นผลงานภาพ Cup 2. ให้ รพ. สต./ รพ. นำไฟล์ไป Upload ลงในระบบ ด้วย เพื่อมี การตรวจสอบข้อมูลพร้อม ๆ กัน 3.Cup รวมรวม File popdata_exam.txt ส่ง ข้อมูลมาที่ E office โครงการสืบสานพระราช ปณิธาน ฯ

27 สวั สดี จัดทำโดย คณะทำงานมะเร็งเต้านม สสจ. นครราชสีมา


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ การรณรง ค์ มะเร็งเต้านม. นโยบายนายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google