งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่

2 พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ประกาศใน รกจ. เมื่อ 25 ม. ค มีผลบังคับใช้ 26 ม. ค ม.131 บทเฉพาะการกำหนดให้ ก. พ. จัด ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ. ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

3 ก. พ. และทุกส่วนราชการจะจัดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งตาม พ. ร. บ. ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม ให้ทุกส่วนราช การหยุดดำเนินการด้าน การบริหารงานบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป 2. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดจัดทำคำสั่งทุก ประเภท ส่งถึง สป. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 แต่ถ้ารายใดมีคุณสมบัติครบภายหลัง 1 ก. ค ให้ส่วนราชการรีบจัดทำคำสั่ง ในทันทีที่มีคุณสมบัติครบ แล้วส่งคำสั่ง ถึง สป. ภายใน 7 วัน และต้องก่อนวันที่ 1 ต. ค. 2551

4 3. การส่งแบบคำขอประเมินผลงานเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ 2 ตาม ว.34/2547 เช่น จพ. สสช พยาบาลเทคนิค ฯลฯ ให้ส่งแบบคำขอประเมินภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 กรรมการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 16 มิถุนายน 2551 จังหวัดออกคำสั่งเลื่อนภายใน 30 มิถุนายน 2551

5 4. การส่งแบบคำขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ 8 ว. ลงมา ตาม ว.10/2548 เช่น นักวิชาการสาธารณสุข 5 6 ว. 7 ว. หรือ 8 ว. พยาบาลวิชาชีพ 5 6 ว. 7 วช. หรือ 8 วช. นายแพทย์ 6 7 วช. 8 วช. ฯลฯ ให้ส่งแบบคำขอประเมินถึงส่วนราชการ ( สสจ. หรือ สธ. เขต หรือ สป. แล้วแต่กรณี ) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 กรรมการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 16 มิถุนายน 2551 จังหวัดออกคำสั่งเลื่อนภายใน 30 มิถุนายน 2551

6 5. กรณีการย้ายข้าราชการวาระปกติ 1 มิถุนายน 2551 ให้เร่งรัดส่ง สป. ภายในวันที่ 30 เมษายน การขอใช้ตำแหน่งว่าง ส่งเรื่องให้ สป. พิจารณาภายใน 31 มีนาคม 2551


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google