งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ
การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่

2 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ประกาศใน รกจ. เมื่อ 25 ม.ค. 2551 มีผลบังคับใช้ 26 ม.ค. 2551 ม.131 บทเฉพาะการกำหนดให้ ก.พ. จัดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

3 ก.พ. และทุกส่วนราชการจะจัดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2551 ให้ทุกส่วนราช การหยุดดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดจัดทำคำสั่งทุกประเภท ส่งถึง สป. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 แต่ถ้ารายใดมีคุณสมบัติครบภายหลัง 1 ก.ค ให้ส่วนราชการรีบจัดทำคำสั่งในทันทีที่มีคุณสมบัติครบ แล้วส่งคำสั่งถึง สป. ภายใน 7 วัน และต้องก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2551

4 การส่งแบบคำขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ 2 ตาม ว.34/2547 เช่น จพ.สสช พยาบาลเทคนิค ฯลฯ ให้ส่งแบบคำขอประเมินภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 กรรมการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 16 มิถุนายน 2551 จังหวัดออกคำสั่งเลื่อนภายใน30 มิถุนายน 2551

5 การส่งแบบคำขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ 8ว. ลงมาตาม ว.10/2548
เช่น นักวิชาการสาธารณสุข ว ว. หรือ 8ว. พยาบาลวิชาชีพ ว วช. หรือ 8วช. นายแพทย์ วช วช. ฯลฯ ให้ส่งแบบคำขอประเมินถึงส่วนราชการ (สสจ. หรือ สธ.เขต หรือ สป. แล้วแต่กรณี ) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 กรรมการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 16 มิถุนายน 2551 จังหวัดออกคำสั่งเลื่อนภายใน 30 มิถุนายน 2551

6 กรณีการย้ายข้าราชการวาระปกติ 1 มิถุนายน 2551
ให้เร่งรัดส่ง สป. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 การขอใช้ตำแหน่งว่าง ส่งเรื่องให้ สป. พิจารณาภายใน 31 มีนาคม 2551


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google