งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่

2 พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ประกาศใน รกจ. เมื่อ 25 ม. ค. 2551 มีผลบังคับใช้ 26 ม. ค. 2551 ม.131 บทเฉพาะการกำหนดให้ ก. พ. จัด ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ. ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

3 ก. พ. และทุกส่วนราชการจะจัดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งตาม พ. ร. บ. ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2551 1. ให้ทุกส่วนราช การหยุดดำเนินการด้าน การบริหารงานบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป 2. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดจัดทำคำสั่งทุก ประเภท ส่งถึง สป. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 แต่ถ้ารายใดมีคุณสมบัติครบภายหลัง 1 ก. ค. 2551 ให้ส่วนราชการรีบจัดทำคำสั่ง ในทันทีที่มีคุณสมบัติครบ แล้วส่งคำสั่ง ถึง สป. ภายใน 7 วัน และต้องก่อนวันที่ 1 ต. ค. 2551

4 3. การส่งแบบคำขอประเมินผลงานเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ 2 ตาม ว.34/2547 เช่น จพ. สสช. 4 5 6 พยาบาลเทคนิค 4 5 6 ฯลฯ ให้ส่งแบบคำขอประเมินภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 กรรมการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 16 มิถุนายน 2551 จังหวัดออกคำสั่งเลื่อนภายใน 30 มิถุนายน 2551

5 4. การส่งแบบคำขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ 8 ว. ลงมา ตาม ว.10/2548 เช่น นักวิชาการสาธารณสุข 5 6 ว. 7 ว. หรือ 8 ว. พยาบาลวิชาชีพ 5 6 ว. 7 วช. หรือ 8 วช. นายแพทย์ 6 7 วช. 8 วช. ฯลฯ ให้ส่งแบบคำขอประเมินถึงส่วนราชการ ( สสจ. หรือ สธ. เขต หรือ สป. แล้วแต่กรณี ) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 กรรมการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 16 มิถุนายน 2551 จังหวัดออกคำสั่งเลื่อนภายใน 30 มิถุนายน 2551

6 5. กรณีการย้ายข้าราชการวาระปกติ 1 มิถุนายน 2551 ให้เร่งรัดส่ง สป. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 6. การขอใช้ตำแหน่งว่าง ส่งเรื่องให้ สป. พิจารณาภายใน 31 มีนาคม 2551


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google