งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินถูกต้อง ปีงบประมาณ 2554 2.4.1 ความสำเร็จของการจัดทำงบ การเงินถูกต้อง 2 คะแนน น้ำหนักการให้คะแนนคิดจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินถูกต้อง ปีงบประมาณ 2554 2.4.1 ความสำเร็จของการจัดทำงบ การเงินถูกต้อง 2 คะแนน น้ำหนักการให้คะแนนคิดจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินถูกต้อง ปีงบประมาณ 2554 2.4.1 ความสำเร็จของการจัดทำงบ การเงินถูกต้อง 2 คะแนน น้ำหนักการให้คะแนนคิดจาก :- - ระยะเวลาในการส่งงบการเงิน 2 คะแนน 2.4.1 ความสำเร็จของการจัดทำงบ การเงินถูกต้อง 2 คะแนน น้ำหนักการให้คะแนนคิดจาก :- - ระยะเวลาในการส่งงบการเงิน 2 คะแนน ปีงบประมาณ 2555 - ระยะเวลาในการส่งงบการเงิน 1 คะแนน - ความถูกต้องของงบการเงิน 1 คะแนน - ระยะเวลาในการส่งงบการเงิน 1 คะแนน - ความถูกต้องของงบการเงิน 1 คะแนน 2

3 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินถูกต้อง ปีงบประมาณ 2554 2.4.2 ความสำเร็จของการจัดทำรายงาน บัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้อง 2 คะแนน น้ำหนักการให้คะแนนคิดจาก :- - ระยะเวลาในการส่งรายงานบัญชี มูลค่าทรัพย์สิน 2 คะแนน 2.4.2 ความสำเร็จของการจัดทำรายงาน บัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้อง 2 คะแนน น้ำหนักการให้คะแนนคิดจาก :- - ระยะเวลาในการส่งรายงานบัญชี มูลค่าทรัพย์สิน 2 คะแนน ปีงบประมาณ 2555 - ระยะเวลาในการส่งรายงานบัญชี มูลค่าทรัพย์สิน 1 คะแนน - ความถูกต้องของรายงานบัญชีมูลค่า ทรัพย์สิน 1 คะแนน - ระยะเวลาในการส่งรายงานบัญชี มูลค่าทรัพย์สิน 1 คะแนน - ความถูกต้องของรายงานบัญชีมูลค่า ทรัพย์สิน 1 คะแนน 3

4

5

6

7 การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย

8

9 9

10 ส่งภายในเดือน พฤศจิกายน 2554 1 คะแนน ” ธันวาคม 2554.95 คะแนน ส่งภายในเดือน คะแนน ” มกราคม 2555.90 คะแนน ” กุมภาพันธ์ 2555.80 คะแนน ” มีนาคม 2555.70 คะแนน ” เมษายน 2555.60 คะแนน ” พฤษภาคม 2555.50 คะแนน ” มิถุนายน 2555.40 คะแนน ” กรกฎาคม 2555.30 คะแนน ” สิงหาคม 2555.20 คะแนน ” กันยายน 2555.10 คะแนน ส่งภายหลังเดือน กันยายน 2555 0 คะแนน

11

12

13

14 - รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 31- 60 วัน 0.9 คะแนน ” 61- 90 วัน0.8 คะแนน รายการแก้ไข คะแนน รายการแก้ไข คะแนน ” 121-150 วัน 0.6 คะแนน ” 91-120 วัน 0.7 คะแนน ” 151-180 วัน0.5 คะแนน ” 181-210 วัน0.4 คะแนน ” 211-240 วัน 0.3 คะแนน ” 241-270 วัน0.2 คะแนน - ตั้งแต่ 271 วัน ถึง 30 กันยายน 2555 0.1 คะแนน - แก้ไขเกินวันที่ 30 กันยายน 2555 0 คะแนน

15

16 16

17 ส่งภายในเดือน พฤศจิกายน 2554 1 คะแนน ” ธันวาคม 2554.95 คะแนน ส่งภายในเดือน คะแนน ” มกราคม 2555.90 คะแนน ” กุมภาพันธ์ 2555.80 คะแนน ” มีนาคม 2555.70 คะแนน ” เมษายน 2555.60 คะแนน ” พฤษภาคม 2555.50 คะแนน ” มิถุนายน 2555.40 คะแนน ” กรกฎาคม 2555.30 คะแนน ” สิงหาคม 2555.20 คะแนน ” กันยายน 2555.10 คะแนน ส่งภายหลังเดือน กันยายน 2555 0 คะแนน

18

19

20 - รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้องโดยไม่ต้อง แก้ไข หรือกรณีแก้ไข หน่วยงานแก้ไขได้ถูกต้องโดย นับระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไขรวมกันทุกครั้งไม่เกิน 30 วัน ได้ 1 คะแนน - รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินไม่ถูกต้องและนำ กลับไปแก้ไขได้ถูกต้อง โดยนับระยะเวลาที่หน่วยงาน แก้ไขรวมกันทุกครั้ง ดังนี้ 20

21 - รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 31- 60 วัน 0.9 คะแนน ” 61- 90 วัน0.8 คะแนน รายการแก้ไข คะแนน รายการแก้ไข คะแนน ” 121-150 วัน 0.6 คะแนน ” 91-120 วัน 0.7 คะแนน ” 151-180 วัน0.5 คะแนน ” 181-210 วัน0.4 คะแนน ” 211-240 วัน 0.3 คะแนน ” 241-270 วัน0.2 คะแนน - ตั้งแต่ 271 วัน ถึง 30 กันยายน 2555 0.1 คะแนน - แก้ไขเกินวันที่ 30 กันยายน 2555 0 คะแนน

22 22 การนับจำนวนวันของงบการเงิน / รายงานบัญชี มูลค่าทรัพย์สินว่าอยู่ที่หน่วยงานใดให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

23 2. กรณีกองบัญชีส่งคืนงบการเงิน/รายงาน บัญชีมูลค่าทรัพย์สินกลับไปแก้ไข การนับ จำนวนวัน ให้นับวันที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับคืนงบการเงิน/รายงานบัญชีมูลค่า ทรัพย์สินรวมเป็นจำนวนวันที่หน่วยงาน รับผิดชอบระยะเวลา ในการแก้ไขงบการเงิน 23

24 24 หน่วยงานส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2554 วันที่ 9 มกราคม 2555 หน่วยงานได้คะแนนจากการส่งงบการเงิน เท่ากับ 0.9 คะแนน

25 กองบัญชีส่งงบการเงินกลับไปแก้ไข 3 ครั้ง จนงบการเงินถูกต้อง ดังนี้ ครั้งที่ 1 จำนวน 17 วัน ครั้งที่ 2 จำนวน 24 วัน ครั้งที่ 3 จำนวน 20 วัน รวม 3 ครั้ง จำนวน 61 วัน หน่วยงานได้คะแนนความถูกต้องของงบการเงิน เท่ากับ 0.8 คะแนน 25

26


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินถูกต้อง ปีงบประมาณ 2554 2.4.1 ความสำเร็จของการจัดทำงบ การเงินถูกต้อง 2 คะแนน น้ำหนักการให้คะแนนคิดจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google