งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นวิธีที่ทำให้รวบรวมข้อมูลได้เป็นจำนวน มาก และเป็นบริเวณกว้าง ประหยัดเวลา ( ถ้าหากจะสัมภาษณ์ ) สามารถนำเอาข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นวิธีที่ทำให้รวบรวมข้อมูลได้เป็นจำนวน มาก และเป็นบริเวณกว้าง ประหยัดเวลา ( ถ้าหากจะสัมภาษณ์ ) สามารถนำเอาข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นวิธีที่ทำให้รวบรวมข้อมูลได้เป็นจำนวน มาก และเป็นบริเวณกว้าง ประหยัดเวลา ( ถ้าหากจะสัมภาษณ์ ) สามารถนำเอาข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์ ได้ แบบสอบถามมี 2 ประเภท - คำถามปลายเปิด - คำถามปลายปิด

2 2 คำถามปลายเปิด - เป็นคำถามที่มีอิสระในการตอบ - ซึ่งไม่ควรตั้งคำถามที่เปิดกว้างเกินไป ( ยาก แก่การวิเคราะห์และชวนสับสน ) - ประโยชน์คือ จะได้ข้อมูลที่ละเอียดนำไปเป็น ข้อเสนอแนะได้ แบบสอบถาม ( ต่อ )

3 3 ตัวอย่างแบบสอบถาม ปลายเปิด

4 4 แบบสอบถาม ( ต่อ ) คำถามปลายปิด - เป็นคำถามที่กำหนดคำตอบให้ผู้ตอบ ( มี อิสระที่แคบลง ) - ซึ่งควรตั้งคำถามที่มีตัวเลือกไว้อย่างชัดเจน - คำตอบที่ได้สามารถนำวิเคราะห์โดยโดยใช้ คอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรแกรม SPSS - ประโยชน์คือ จะได้ข้อมูลที่ละเอียดนำไปเป็น ข้อเสนอแนะได้

5 5 ตัวอย่างแบบสอบถามปลายปิด

6 6 ตารางเปรียบเทียบ แบบสอบถามทั้งสองชนิด ประเด็นคำถาม ปลายเปิด คำถามปลาย ปิด การสร้างคำถาม ความรวดเร็วในการตอบ การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้เวลาน้อย / ง่าย ช้า ดีมาก มักใช้เป็น ข้อเสนอแนะ ใช้เวลามาก / ยาก เร็ว ถูกจำกัดด้วยตัวเลือก ดี / นิยม

7 7 The End


ดาวน์โหลด ppt 1 แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นวิธีที่ทำให้รวบรวมข้อมูลได้เป็นจำนวน มาก และเป็นบริเวณกว้าง ประหยัดเวลา ( ถ้าหากจะสัมภาษณ์ ) สามารถนำเอาข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google