งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำและรายงานข้อมูล แบบ  รง  ปีงบประมาณ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำและรายงานข้อมูล แบบ  รง  ปีงบประมาณ "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำและรายงานข้อมูล แบบ  รง  ปีงบประมาณ 

2 โปรแกรมการรายงาน  ปีงบประมาณ   มี  ส่วน   โปรแกรม    โปรแกรม  

3 โปรแกรม   รายงาน  ผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต     และ  เดิม

4 โปรแกรม  

5 โปรแกรม  ความต้องการพื้นฐานของระบบ   ตั้งแต่  ขึ้นไป   ขึ้นไป   ขึ้นไป   ขึ้นไป   ขึ้นไป  ขึ้นไป

6 เมนูหลัก   สรุปกิจกรรมสำคัญ  ระดับ  รพ  ระดับไม่ใช่  รพ   รายได้  ค่าใช้จ่าย  ระดับ  รพ  ระดับไม่ใช่  รพ   รับ  –  ส่ง  ข้อมูล  สรุปรายงานของระบบ  โปรแกรมแปลงรหัสบัญชีโรงพยาบาล  

7 เมนูจัดการ  สรุปกิจกรรมสำคัญ   แสดงข้อมูล   เพิ่มข้อมูล  เงื่อนไข   เริ่ม  ตค  ห้ามข้ามเดือน    แก้ไขข้อมูล เหมือนกันทั้งระดับโรงพยาบาลและระดับไม่ใช่โรงพยาบาล

8 รายงานการเงิน  รายงานแบบ  รง   รายงานแบบ  งบทดลอง  ระดับโรงพยาบาล  และ  ระดับไม่ใช่โรงพยาบาล  สามารถเลือกรูปแบบการ รายงาน  ในรูปแบบที่ต่างกันได้ หากเลือกรูปแบบการรายงานแบบใดแบบหนึ่งแล้ว  จะไม่ สามารถเปลี่ยนได้  นอกจาก  แล้ว  ใหม่ 

9 เมนูจัดการ  รายงานการเงิน  แบบ  รง  แบบงบทดลอง    แสดงข้อมูล   เพิ่มข้อมูล  เงื่อนไข   เริ่ม  ตค  ห้ามข้ามเดือน    แก้ไขข้อมูล เหมือนกันทั้งระดับโรงพยาบาลและระดับไม่ใช่โรงพยาบาล

10 เลือก  รายงานการเงินแบบงบทดลอง  โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูล  ทั้งแบบ งบทดลอง  และ  แบบ  รง   การแก้ไขข้อมูล  ต้องแก้ที่  งบทดลอง เท่านั้น

11 เมนู  รับ  ส่ง  ข้อมูล   รับข้อมูลจาก   ข้อมูลจากโปรแกรม    ส่งข้อมูลขึ้น   ส่งข้อมูลจากโปรแกรม  ไป เก็บยัง  เพื่อเตรียมสำหรับ  ข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

12 รับ  ส่งข้อมูล  ข้อมูลเป็น  ข้อมูลสะสม  ตั้งแต่  ตค  เช่น การส่งข้อมูลเดือนมกราคม  จะมีข้อมูลที่จัดทำ  ตั้งแต่ ตุลาคม  มกราคม   เมื่อต้องการ  ส่งข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม  ข้อมูล  จะถูก ส่งทั้ง  ชุดข้อมูล  ตุลาคม  มกราคม  ที่มีอยู่ ใน  เข้าสู่ฐานข้อมูลที่ส่วนกลาง  การรับข้อมูล  ก็เช่นกัน

13 ข้อมูลที่  เครือข่ายต้องส่งในแต่ละเดือน  สรุปกิจกรรม  ระดับ  โรงพยาบาล  สรุปกิจกรรม  ระดับ  ไม่ใช่โรงพยาบาล  รายงานการเงิน  ระดับ  โรงพยาบาล  รายงานการเงิน  ระดับ  ไม่ใช่โรงพยาบาล

14  ที่ส่งออกจากโปรแกรม   สรุปกิจกรรม  ระดับ  โรงพยาบาล  รหัสรพ  ชื่อเดือนที่มีข้อมูลสะสม    สรุปกิจกรรม  ระดับ  ไม่ใช่โรงพยาบาล  รหัสรพ  ชื่อเดือนที่มีข้อมูลสะสม  

15  ที่ส่งออกจากโปรแกรม  รายงานการเงิน  แบบ  รง   รายงานการเงิน  ระดับ  โรงพยาบาล  รหัสรพ  ชื่อเดือนที่มีข้อมูลสะสม    รายงานการเงิน  ระดับ  ไม่ใช่โรงพยาบาล  รหัสรพ  ชื่อเดือนที่มีข้อมูลสะสม  

16  ที่ส่งออกจากโปรแกรม  รายงานการเงิน  แบบงบทดลอง  รายงานการเงิน  ระดับ  โรงพยาบาล  รหัสรพ  ชื่อเดือนที่มีข้อมูลสะสม      

17  ที่ส่งออกจากโปรแกรม  รายงานการเงิน  แบบงบทดลอง  รายงานการเงิน  ระดับ  ไม่ใช่โรงพยาบาล  รหัสรพ  ชื่อเดือนที่มีข้อมูลสะสม      

18 การรับ  ส่งข้อมูลการเงินที่จัดทำแบบงบทดลอง  การส่งออกข้อมูลจะมีเฉพาะข้อมูลงบทดลอง แต่จะสามารถประมวลเป็น  รง   รายงานการเงิน   ในโปรแกรม  จะสามารถ เลือกแสดงข้อมูลได้ทั้งงบทดลองและ  รง  รายงานการเงิน 

19 โปรแกรมแปลงรหัสบัญชีโรงพยาบาล   กรณี  จัดทำงบทดลองจากโปรแกรมอื่น  ที่ รหัสบัญชีงบทดลองของ  รพ  ไม่ตรงกับ  รหัส บัญชีงบทดลองมาตรฐาน  มีโปรแกรมช่วยในการแปลง  รหัสบัญชี

20 เมนู  สรุปรายงานของระบบ   เพื่อ  ข้อมูล  สรุปกิจกรรม  หรือ  รายงานการเงิน  เฉพาะแบบ  รง    เลือก  ช่วงเวลา  เดือน  ปี 

21 เมนู   แสดงคุณสมบัติข้อมูลแต่ละรายการ เพื่อสามารถนำไปใช้ในกรณี  ข้อมูลไปใช้

22 การลงโปรแกรม 

23 ขั้นตอนการลงโปรแกรม 

24

25

26

27

28 

29 ขั้นตอนการลงโปรแกรม 

30

31

32 การลงโปรแกรม 

33 ขั้นตอนการลงโปรแกรม 

34 โปรแกรม 

35

36

37

38

39

40

41

42 

43 

44 

45   เปลี่ยนไม่ได้ หากลืม  ติดต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือ กลุ่มสารสนเทศ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

46 เมนูหลัก

47 สรุปกิจกรรมสำคัญ  เพิ่มข้อมูล  เริ่ม  เดือน  ตุลาคม  ระบบจะไม่รับการเพิ่ม ข้อมูลที่ข้ามเดือน   การ  ข้อมูล  ระบบจะมีการตรวจสอบระบบ ความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูลใน เบื้องต้น  ระดับการตรวจสอบมีทั้ง  และ  มีทั้งที่เตือนขณะ  และ  เตือนเมื่อจะ 

48 สรุปกิจกรรมสำคัญ  เพิ่มข้อมูล  กรณี  เงื่อนไข  ถ้า  โปรแกรมจะไป  ที่ช่องที่จะแก้ให้  ถ้าเลือก  โปรแกรมจะผ่านให้เลย   ซ้าย  ไป  ขวา  ใช้  และ   ส่วน   เมื่อข้อมูล  แล้ว  จะถูกเก็บใน  ฐานข้อมูลของ 

49  ในโปรแกรม 


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำและรายงานข้อมูล แบบ  รง  ปีงบประมาณ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google