งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) การส่งข้อมูลด้วย เครื่องมือสนับสนุนการเชื่อมโยง ข้อมูลสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) การส่งข้อมูลด้วย เครื่องมือสนับสนุนการเชื่อมโยง ข้อมูลสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) การส่งข้อมูลด้วย เครื่องมือสนับสนุนการเชื่อมโยง ข้อมูลสุขภาพ

2 กระบวนการในการส่ง ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด NHIS Portal ระบบ ยืนยัน ตัวตน 1 2 3

3 หัวข้อการนำเสนอ วิธีการส่งข้อมูล ปัญหาการส่งข้อมูลและแนวทางแก้ไข ทดลองการส่งข้อมูล

4 การเข้าสู่การส่งข้อมูล 1. จากหน้าบันทึก ข้อมูลลงฐาน 2. จากเมนูจัดส่งข้อมูล สามารถเข้าสู่การส่งข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

5 การล็อกอิน

6 ปัญหาการล็อกอิน 541 โปรแกรมมีปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องแม่ ข่ายในกระบวนการยืนยันตัวตน

7 สาเหตุปัญหาการล็อกอิน 541 ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ VPN เครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่ในการยืนยัน ตัวตนขัดข้อง

8 การแก้ปัญหาการล็อกอิน 541 ตรวจสอบและทำการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต ตรวจสอบและทำการเชื่อมต่อ VPN ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ MC2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้ดูแลเครื่องแม่ ข่ายของแต่ละจังหวัด

9 ปัญหาการล็อกอิน 542 มีปัญหาข้อมูลชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน

10 สาเหตุปัญหาการล็อกอิน 542 กรอกชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่านผิดพลาด ไม่มีชื่อผู้ใช้อยู่ในระบบฐานข้อมูลบัญชี ผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่านในระบบ ฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้ผิดพลาด

11 การแก้ปัญหาการล็อกอิน 542 ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกชื่อ ผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ติดต่อเจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้ดูแลระบบ บัญชีผู้ใช้ของแต่ละจังหวัด

12 ปัญหาการล็อกอิน 543 มีปัญหาสิทธิ์การเป็นเจ้าของข้อมูล

13 สาเหตุปัญหาการล็อกอิน 543 ชื่อผู้ใช้ที่ใช้ล็อกอินไม่ได้เป็นของ หน่วยบริการที่ตั้งไว้ในโปรแกรม MC2 ชื่อผู้ใช้งานเป็นของ หน่วยบริการรหัส 99999 ตั้งค่ารหัสหน่วย บริการเป็น 00000

14 การแก้ปัญหาการล็อกอิน 543 ติดต่อเจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้ดูแลระบบ บัญชีผู้ใช้ของแต่ละจังหวัด

15 ปัญหาการล็อกอิน 544 มีปัญหาสิทธิ์ในการส่งข้อมูล

16 สาเหตุปัญหาการล็อกอิน 544 ชื่อผู้ใช้ที่ใช้ล็อกอินไม่มีสิทธิ์ในการส่ง ข้อมูล

17 การแก้ปัญหาการล็อกอิน 544 ติดต่อเจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้ดูแลระบบ บัญชีผู้ใช้ของแต่ละจังหวัด

18 การส่งไฟล์ ข้อมูลผู้ส่ง รายชื่อ หน่วย บริการที่ สามารถรับ ข้อมูลได้

19 การส่งไฟล์ สามารถส่ง ข้อมูลได้ ไม่สามารถส่ง ข้อมูลได้

20 ปัญหาการส่งไฟล์ไม่สำเร็จ Service Error โปรแกรมมีปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องแม่ ข่ายในกระบวนการส่งข้อมูล

21 สาเหตุการส่งไฟล์ไม่สำเร็จ Service Error ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ VPN โปรแกรม Anti Virus บล็อกการส่ง ไฟล์ เครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่ในการรับ ข้อมูลขัดข้อง ขนาดข้อมูลที่ส่งมีขนาดใหญ่เกินไป

22 การแก้ปัญหาการส่งไฟล์ สำเร็จ Service Error ตรวจสอบและทำการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต ตรวจสอบและทำการเชื่อมต่อ VPN ปรับโปรแกรม Anti Virus ให้สามารถ ทำการส่งไฟล์ได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้ดูแลเครื่องแม่ ข่ายของแต่ละจังหวัด เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดข้อมูลที่ ส่ง จากตัวแปลชื่อ BLOCK_SIZE ที่ ไฟล์ MC2s/conf/dsm.properties ขนาดเป็น KB

23 ปัญหาการส่งไฟล์ไม่สำเร็จ DB Not Verify ความไม่สอดคล้องของฐานข้อมูล StdMaster

24 สาเหตุการส่งไฟล์ไม่สำเร็จ DB Not Verify ฐานข้อมูล StdMaster ของ สถานพยาบาล ไม่สอดคล้องกับ สสจ.

25 การแก้ปัญหาการส่งไฟล์ สำเร็จ DB Not Verify ทำการอัพเดทเครื่องมือ MC2

26


ดาวน์โหลด ppt ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) การส่งข้อมูลด้วย เครื่องมือสนับสนุนการเชื่อมโยง ข้อมูลสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google