งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี ๒๕๕๒. 1. ปรับฐานข้อมูลเป็นปี ๒๕๕๒ 2. รายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพงบ การเงิน 3. ผลการปรับผังบัญชี 4. การส่งข้อมูลเป็นรายเดือนต่อๆกันไป 5. การทำงบการเงินรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี ๒๕๕๒. 1. ปรับฐานข้อมูลเป็นปี ๒๕๕๒ 2. รายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพงบ การเงิน 3. ผลการปรับผังบัญชี 4. การส่งข้อมูลเป็นรายเดือนต่อๆกันไป 5. การทำงบการเงินรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปี ๒๕๕๒

2 1. ปรับฐานข้อมูลเป็นปี ๒๕๕๒ 2. รายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพงบ การเงิน 3. ผลการปรับผังบัญชี 4. การส่งข้อมูลเป็นรายเดือนต่อๆกันไป 5. การทำงบการเงินรวม 6. การทำรายงานการเงินและงบบริหาร 7. การส่งข้อมูลแม่ข่าย และรวมลูก หรือ แม่ข่าย และลูกรายตัว (โครงการวิจัย)

3

4  มีข้อมูลตั้งแต่ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒  แยกข้อมูลแยก Web  Hfo50.cfo.in.th  Hfo51.cfo.in.th Hfo51.cfo.in.th  Hfo52.cfo.in.th Hfo52.cfo.in.th  มีเมนูที่ สลับปรับเปลี่ยนกันได้  เมนูบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิด จะลบออกไป

5 คุณภาพงบการเงิน

6  ไม่พบเอกสารประกอบ  กองทุน UC / ปกส. / ต่างด้าว  ช่วงเวลาการรับรู้  การปรับปรุงค่าใช้ไป

7

8  ภาพรวมการปรับรหัสบัญชี  ศึกษาผังที่เพิ่มเติม / ผังที่ไม่ใช้แล้ว  ดังนั้น Web เดิม ปี ๕๑ ให้ใช้ผังเดิม  ผังใหม่และ Web ๕๒ เริ่มใช้ ตค. ๕๑  นำงบปลายปี ๕๑ ปรับปรุงบัญชีที่ไม่ ใช้ เข้าสู่ผังใหม่ เป็น ยอดยกมา  ส่งยอดยกมาและงบทดลองเดือน ต่อๆมาใน Web ปี ๕๒

9  Web ปี ๕๒ จะตรวจสอบถ้ามีผังเก่า ผสมมาจะไม่รับ และ เตือนพวกเรา  ปรับโปรแกรมให้เข้ากับผังใหม่ ◦ GL52 ◦ CodeConversion52  จะปรับรายงานการเงินและวิเคราะห์ ใหม่ ◦ งบบริหาร / อัตราส่วนการเงิน

10 แบบต่อๆกันไป

11  ปี ๒๕๕๐ ส่งเป็นรายเดือน  ปี ๒๕๕๑ ส่งเป็นรายเดือนและทบยอด  ปี ๒๕๕๒ ส่งเป็นรายเดือนอย่างเดียว  เหตุผล ◦ ตรวจสอบยากเพราะมีสองแบบ ◦ เปรียบเทียบยาก ◦ บางอัตราส่วนต้องใช้ค่าด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เปรียบเทียบยาก

12

13  ขั้นตอนเดิม ◦ กำหนดบัญชีระหว่างกัน ◦ ต้องกระทบยอดด้านคนให้และคนรับให้ เท่ากัน ◦ ต้องทำกระดาษทำการตัดรายการระหว่าง กัน ◦ ส่งกระดาษทำการนั้นเป็นรายเครือข่าย ◦ รวมเครือข่ายเป็นจังหวัด ◦ รวมจังหวัดเป็นประเทศ

14  ขั้นตอนใหม่ ◦ ขอข้อมูลเฉพาะหน่วยงานแม่ข่าย(คนให้) ◦ ขอข้อมูลเฉพาะบัญชีระหว่างกัน ◦ ขอเฉพาะข้อมูลกลางปี และปลายปี ◦ ขอข้อมูลสรุปรายการย่อย ◦ ขอให้ดึงข้อมูลจากระบบ ◦ ขอให้ส่งข้อมูลกลับ

15

16

17 แบบงบบริหารและการวิเคราะห์

18  การทำงบการเงินรวม  รายงานการตรวจสอบ  รายงานคะแนนตรวจสอบ  รายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน

19 งบแม่ข่าย และ งบลูกรายตัว

20  โครงการทดลองกับบางจังหวัด/บาง เครือข่าย  ผู้ที่จัดระบบได้ คือ จังหวัด และที่ส่วนกลาง  ส่งรายชื่อแม่ข่าย และ สอ. ที่เป็นลูกข่าย  การส่งข้อมูลงบทดลอง ◦ เดิม จะต้องรวมงบทดลองของ สอ. เป็นงบรวม ลูกก่อนแล้วจึงส่ง ◦ ถ้าอยู่ในโครงการ  ให้ส่งงบแม่ และ งบ สอ. แต่ละ สอ. เดี่ยวๆได้เลย ไม่ต้องรวมเป็นงบรวมก่อน


ดาวน์โหลด ppt ปี ๒๕๕๒. 1. ปรับฐานข้อมูลเป็นปี ๒๕๕๒ 2. รายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพงบ การเงิน 3. ผลการปรับผังบัญชี 4. การส่งข้อมูลเป็นรายเดือนต่อๆกันไป 5. การทำงบการเงินรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google