งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Health Policy Program -Thailand การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 6-9 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Health Policy Program -Thailand การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 6-9 กันยายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Health Policy Program -Thailand การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 6-9 กันยายน 2554

2 International Health Policy Program -Thailand 2 แหล่งที่มาข้อมูล ประกอบด้วยมิติดังต่อไปนี้ 1. การอยู่อาศัย 2. การศึกษา 3. การทำงาน 4. สุขภาพ 5. ความยากจน 6. การมีส่วนร่วมทางสังคม ประกอบด้วยมิติดังต่อไปนี้ 1. การอยู่อาศัย 2. การศึกษา 3. การทำงาน 4. สุขภาพ 5. ความยากจน 6. การมีส่วนร่วมทางสังคม 1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2. กระทรวง สาธารณสุข 3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4. สำนักงานข้าราชการพลเรือน 1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2. กระทรวง สาธารณสุข 3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4. สำนักงานข้าราชการพลเรือน

3 International Health Policy Program -Thailand 3 โครงสร้างครัวเรือน ของไทย แผนภูมิ : ร้อยละของ ประชากรที่อาศัยอยู่ใน ครัวเรือนคนเดียว จำแนกตามเพศ ปี 2530-2553 แผนภูมิ : ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามเพศ ปี 2530-2553 ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ( ไตรมาส 3) สำนักงาน สถิติแห่งชาติ ผู้หญิงอยู่เพียงลำพังคนเดียวในครอบครัว มากกว่าผู้ชาย

4 International Health Policy Program -Thailand 4 แผนภูมิ : ร้อยละของประชากรที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ปี 2530-2553 ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ( ไตรมาส 3) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้หญิงที่ ไม่ได้รับ การศึกษา ลดลงอย่าง ต่อเนื่อง แต่ในปี 2553 ผู้หญิง ไม่ได้รับ การศึกษายัง สูงกว่าผู้ชาย เกือบ 2 เท่า

5 International Health Policy Program -Thailand 5 ภาคเกษตรภาคการผลิต ภาคบริการ แผนภูมิ : ร้อยละของประชากร จำแนกตามอุตสาหกรรม และ เพศ ปี 2530-2550 ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ( ไตรมาส 3) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้หญิงทำงาน ในภาคการ ผลิต และภาค บริการ เพิ่มขึ้น

6 International Health Policy Program -Thailand 6 แผนภูมิ : ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของลูกจ้าง จำแนกตามเพศ ( บาท / เดือน ) ปี 2545-2553 ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ - ผู้หญิงยัง ได้รับ ค่าจ้างน้อย กว่าผู้ชาย - โดยความ แตกต่าง ระหว่าง ค่าจ้าง แรงงาน ระหว่างเพศ หญิงและ ชายมี แนวโน้มที่ดี ขึ้น - ผู้หญิงยัง ได้รับ ค่าจ้างน้อย กว่าผู้ชาย - โดยความ แตกต่าง ระหว่าง ค่าจ้าง แรงงาน ระหว่างเพศ หญิงและ ชายมี แนวโน้มที่ดี ขึ้น

7 International Health Policy Program -Thailand 7 แผนภูมิ : ร้อยละของประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป จำแนกตาม พฤติกรรมดื่มสุราและเพศ ปี 2552 แผนภูมิ : แผนภูมิอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จำแนกตามเพศ ปี 2507-2549 ที่มา : สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ แผนภูมิ : ร้อยละของประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป จำแนกตาม พฤติกรรมสูบบุหรี่และเพศ ปี 2552 ที่มา : สำรวจอนามัยและสวัสดิการปี 2552 สำนักงานสถิติ แห่งชาติ ผู้หญิงอายุยืนยาว กว่าผู้ชาย พฤติกรรมที่ มีเสี่ยง ผู้ชายดื่มสุรา มากกว่า ผู้หญิง ประมาณ 5 เท่า และ ผู้ชายสูบบุหรี่ มากกว่า ผู้หญิง พฤติกรรมที่ มีเสี่ยง ผู้ชายดื่มสุรา มากกว่า ผู้หญิง ประมาณ 5 เท่า และ ผู้ชายสูบบุหรี่ มากกว่า ผู้หญิง

8 International Health Policy Program -Thailand 8 แผนภูมิ : อัตราผู้ป่วยโรคเอดส์ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ ปี 2541-2552 ที่มา : สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข ผู้ชายยังมีอัตราผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์สูงกว่าผู้หญิง แต่มีแนวโน้มลดลง

9 International Health Policy Program -Thailand 9 แผนภูมิ : สัดส่วนคนจนแยก ตามเพศ ปี 2537-2552 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนภูมิ : สัดส่วนครัวเรือน ยากจนจำแนกตามเพศของ หัวหน้าครัวเรือน ปี 2537- 2552 ครอบครัวที่มีผู้ชายเป็นหัวหน้า ครอบครัวมีฐานะยากจน ( อยู่ใต้เส้น ความยากจน ) มากกว่าผู้หญิงเป็น หัวหน้าครอบครัว การวิเคราะห์สัดส่วน คนจนพบว่า ผู้ชาย ยากจนมากกว่าผู้หญิง

10 International Health Policy Program -Thailand 10 แผนภูมิ : ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ จำแนก ตามเพศ ปี 2547-2551 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เกือบ 2 ใน 3 ข้าราชการพลเรือนเป็นผู้หญิง และมี แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ความก้าวหน้าที่จะได้รับตำแหน่งในระดับสูง (9- 11) พบว่า ผู้หญิงมีโอกาสดำรงตำแหน่งข้าราชการ ในระดับสูงเพียงประมาณ 1 ใน 4 เท่านั้น เกือบ 2 ใน 3 ข้าราชการพลเรือนเป็นผู้หญิง และมี แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ความก้าวหน้าที่จะได้รับตำแหน่งในระดับสูง (9- 11) พบว่า ผู้หญิงมีโอกาสดำรงตำแหน่งข้าราชการ ในระดับสูงเพียงประมาณ 1 ใน 4 เท่านั้น

11 International Health Policy Program -Thailand 11 1. ความเหลื่อมล้ำระหว่างชายหญิง มี แนวโน้มดีขึ้น ( ช่องว่างน้อยลงความแตกต่าง น้อยลง ) ในมิติ : การศึกษา ด้านผลตอบแทนจากการทำงาน การมีส่วนร่วมทางสังคม 1. ความเหลื่อมล้ำระหว่างชายหญิง มี แนวโน้มดีขึ้น ( ช่องว่างน้อยลงความแตกต่าง น้อยลง ) ในมิติ : การศึกษา ด้านผลตอบแทนจากการทำงาน การมีส่วนร่วมทางสังคม 2. ด้านปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ( การดื่มสุรา, ดื่มแอลกอฮอล์ ) ผู้ชายมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ สูงมากกว่าผู้หญิง ทำให้ผู้หญิงมีอายุยืนยาว กว่าผู้ชาย 3. ผู้หญิง ได้รับค่าตอบแทน และมีโอกาส ดำรงตำแหน่งข้าราชการในระดับสูง น้อย กว่าผู้ชาย 2. ด้านปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ( การดื่มสุรา, ดื่มแอลกอฮอล์ ) ผู้ชายมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ สูงมากกว่าผู้หญิง ทำให้ผู้หญิงมีอายุยืนยาว กว่าผู้ชาย 3. ผู้หญิง ได้รับค่าตอบแทน และมีโอกาส ดำรงตำแหน่งข้าราชการในระดับสูง น้อย กว่าผู้ชาย

12 International Health Policy Program -Thailand กิตติกรรมประกาศ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง ประเทศ (IHPP) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข สำนักงานสถิติแห่งชาติ เครือข่ายติดตามและประเมินความเป็นธรรม ทางสุขภาพในประเทศไทย (HEM-Net) 12


ดาวน์โหลด ppt International Health Policy Program -Thailand การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 6-9 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google