งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ณ ที่ทำงาน ของ...บริษัทใหญ่ 3 เดือนต่อมา เลขานุการสาว : Good morning, Boss เลขานุการสาว : It’s morning, Boss.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ณ ที่ทำงาน ของ...บริษัทใหญ่ 3 เดือนต่อมา เลขานุการสาว : Good morning, Boss เลขานุการสาว : It’s morning, Boss."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ณ ที่ทำงาน ของ...บริษัทใหญ่ 3 เดือนต่อมา เลขานุการสาว : Good morning, Boss เลขานุการสาว : It’s morning, Boss

2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มอง...ปัจจัยภายนอก ดู...ปัจจัยภายใน ก้าวไปข้างหน้า....สู่อนาคต 2. 3. 1.

3 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐาน ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ 1.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บนฐานความรู้

4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด “Mass products” “Mass products” ฝี “มือ” ฝี “มือ” “ฝึกอบรม” “ความ ก้าวหน้า ในงาน” “ความ ก้าวหน้า ในงาน” “สถาน ที่ทำงาน” “สถาน ที่ทำงาน” “Custom ization” “Custom ization” มัน “สมอง” มัน “สมอง” การ “เรียนรู้” การ “เรียนรู้” “ความ ก้าวหน้า ในทักษะ” “ความ ก้าวหน้า ในทักษะ” “สถานที่ เรียนรู้” “สถานที่ เรียนรู้” Corporate responsibility รับผิดชอบต่อมาตรฐาน ทางวิชาชีพ คุณภาพชีวิตการทำงาน และ สังคม Corporate responsibility รับผิดชอบต่อมาตรฐาน ทางวิชาชีพ คุณภาพชีวิตการทำงาน และ สังคม

5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยคน เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ สังคมพึ่งและพัฒนาตนเอง ทรัพยากร/ ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อมกลับสู่สมดุล แ ก้ ย า ก จ น เ อื้ อ ต่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เอื้อต่อชีวิต รู้ เ ท่ า ทั น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ฟื้ น ฟู สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม มีจิตสำนึกที่ดี การวิเคราะห์ต้นทุน แผนชาติฯ10 และ 11 “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” 1. 2. 3.

6 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การวิเคราะห์ต้นทุน แผนชาติฯ10 และ 11 “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” Financial Capital (FC) Natural Capital (NC) Physical Capital (PC) Social Capital (SC) Social Capital (SC) Human Capital (HC) Cultural Capital (CC) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ปัญหาระบบราชการไทยและบุคลากรภาครัฐ ขาด ประสิทธิภาพ เช้าชาม เย็นชาม ไม่โปร่งใส ระบบปิด อำนาจนิยม นโยบาย หรู ขาดการบริหาร จัดการที่ดี งานซ้ำซ้อน แย่ง/โยน งานกัน ใช้ทรัพยากร สิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า คอรัปชั่นสูง ไม่เรียนรู้ ที่มา : สำนักงาน กพ.

8 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย นโยบายรัฐบาล ในการบริหารประเทศ ความคาดหวังของ Stakeholders ต่อระบบ บริหารราชการ พ.ร.บ. ระเบียบ บริหารราชการฯ พ.ศ.2545 ระบบบริหารบุคคล ภาคราชการ ที่กำลังก้าวสู่ การเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. ข้าราชการ พลเรือนฯ พ.ศ.2551 การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาระบบราชการไทย 1. 2. 3. 4.

9 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย แผนการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานรัฐบาลในระยะปานกลางและในระยะยาว กระทรวง กลุ่มภารกิจ กระทรวง กรม 15 กลุ่ม ภารกิจ 15 กลุ่ม ภารกิจ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด จะพัฒนาสมรรถนะเพื่อสั่งสมประสบการณ์รองรับ คุณภาพของความรับผิดชอบ อย่างไร ?

10 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ สู่แผนพัฒนา การเกษตรระดับจังหวัด นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของ กษ. แผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตร ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การมีส่วนร่วม ของชุมชน แผนฯ 10 (สศช.) นโยบายพรรคการเมือง แผนฯ 10 (กษ.) Area

11 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ สู่แผนพัฒนา การเกษตรระดับจังหวัด แผนปฏิบัติราชการของ กษ. แผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตร ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การมีส่วนร่วม ของชุมชน การฝึก อบรม การ เรียนรู้ การ พัฒนา การปรับ เปลี่ยน พฤติกรรม การปรับ ปรุงผลการ ปฏิบัติงาน Area

12 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด จะพัฒนาสมรรถนะเพื่อสั่งสมประสบการณ์รองรับ คุณภาพของความรับผิดชอบ อย่างไร ? ยุทธศาสตร์ การผลิต ยุทธศาสตร์ ทรัพยากรการผลิต ยุทธศาสตร์ สถาบันเกษตรกร แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน แผนปฏิรูป ระบบราชการ(2) แผนบริหาร บุคคลภาครัฐ มอง “ดวงดาว” “ ดวง ” เดียวกัน Area

13 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติงานของบุคคลากรภาครัฐ อดีต Labour Intensive จับเวลาและ ความเคลื่อนไหวการทำงาน (Time – and – Motion) เพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) ปัจจุบันและอนาคต Knowledge Worker  การสร้าง (Creation)  การถ่ายทอด (Transfer)  การใช้ (Application)  การรักษา (Retention) เพิ่มผลิตภาพจากความรู้ (Management’s make Knowledge more Productivity) Day to Day บูรณาการ Performance

14 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ประสิทธิภาพ บุคลากร คุณภาพ ของงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติงานของบุคคลากรภาครัฐ อดีต Labour Intensive จับเวลาและ ความเคลื่อนไหวการทำงาน (Time – and – Motion) เพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) ปัจจุบันและอนาคต Knowledge Worker  การสร้าง (Creation)  การถ่ายทอด (Transfer)  การใช้ (Application)  การรักษา (Retention) เพิ่มผลิตภาพจากความรู้ (Management’s make Knowledge more Productivity)

15 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย Knowledge + Skill + Attitude Value Strategy Culture Driver 1) Competency จุดเริ่มต้นของการปรับบทบาท 2) Behaviors พฤติกรรมใดก่อให้เกิด 3) Output เกิดได้จากอะไร 4) Result ผลลัพธ์ ที่ต้องการ การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ อย่างบูรณาการสู่ผลสัมฤทธิ์  การเพิ่มความสามารถบุคคลและทีมงาน  การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีและเหมาะสม  การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์อย่างมีระบบ  การติดตามและแก้ไขปัญหาที่ต่อเนื่อง  การประยุกต์ใช้ความรู้  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย Competency Model  ด้านการจัดการ  ด้านการมีปฏิสัมพันธ์และสังคม  ด้านการจัดการกับการ เปลี่ยนแปลง  ด้านประสิทธิผลส่วนบุคคล  ด้านความรู้ในงาน Competency Process กพ.นำมาใช้ประเมิน

16 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย Competency Process กพ.นำมาใช้ประเมิน 1.ประเมินผล จากบนลงล่าง Downward Appraisal การประเมินตนเอง ของผู้ถูกประเมิน 2.ประเมินผล จากล่างขึ้นบน Upward Appraisal 3.ประเมินผล ด้านข้าง (Lateral Appraisal) เพื่อนร่วมงาน 4.ประเมินผล ด้านข้าง (Lateral Appraisal) ผู้รับบริการ/ประชาชน มุ่งหา ความต้องการ พัฒนา ตนเอง ซึมซับ สมรรถนะ ใหม่ต่อ การทำงาน การสร้าง ทีมงาน ที่มี ประสิทธิภาพ ทราบ ความต้องการ พัฒนา ด้านไหน 360 องศา

17 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย Competency Process กพ.นำมาใช้ประเมิน การประเมินตนเอง ของผู้ถูกประเมิน การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของ งาน มุ่งหา ความต้องการ พัฒนา ตนเอง ซึมซับ สมรรถนะ ใหม่ต่อ การทำงาน การสร้าง ทีมงาน ที่มี ประสิทธิภาพ ทราบ ความต้องการ พัฒนา ด้านไหน 360 องศา การประเมิน สมรรถนะ บุคลากร 1. 2.

18 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย Competency Process กพ.นำมาใช้ประเมิน การประเมินตนเอง ของผู้ถูกประเมิน การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของ งาน 1.Goal Cascading Method 2.Customer-focused Method 3.Workflow-charting Method 4.ความรู้ความสามารถและ ทักษะในการปฏิบัติราชการ มุ่งหา ความต้องการ พัฒนา ตนเอง ซึมซับ สมรรถนะ ใหม่ต่อ การทำงาน การสร้าง ทีมงาน ที่มี ประสิทธิภาพ ทราบ ความต้องการ พัฒนา ด้านไหน 360 องศา การประเมิน สมรรถนะ บุคลากร 1. 2.

19 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย Competency Process กพ.นำมาใช้ประเมิน การประเมินตนเอง ของผู้ถูกประเมิน การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของ งาน มุ่งหา ความต้องการ พัฒนา ตนเอง ซึมซับ สมรรถนะ ใหม่ต่อ การทำงาน การสร้าง ทีมงาน ที่มี ประสิทธิภาพ ทราบ ความต้องการ พัฒนา ด้านไหน 360 องศา การประเมิน สมรรถนะ บุคลากร 1.Bar Scale 2.Rating Scale 3.Hybrid Scale 1. 2.

20 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มอง...ปัจจัยภายนอก ดู...ปัจจัยภายใน ก้าวไปข้างหน้า....สู่อนาคต 2. 3. 1.

21 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย โครงสร้าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ฝ่าย บริหาร ทั่วไป กลุ่ม ยุทธศาสตร์ พัฒนาการ เกษตร กลุ่ม ยุทธศาสตร์ พัฒนาการ เกษตร กลุ่ม ช่วยเหลือ เกษตรกร และ โครงการ พิเศษ กลุ่ม ช่วยเหลือ เกษตรกร และ โครงการ พิเศษ กลุ่ม สารสนเทศ การเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ภารกิจ 31 ภารกิจ ตามกฎกระทรวง 9 ข้อ 1.2. 3. 4.

22 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ภารกิจการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ. ศ.2552 กฎกระทรวง 9 ข้อ ภารกิจการปฏิบัติงาน 31 ภารกิจ Quick Win Best Practice Value Create Flag ship

23 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย บทบาทเดิม 1. หน่วยงานสนับสนุน (Auxillary Function) 2. หน่วยงานอำนวยการ (Staff Function) 3. หน่วยงานปฏิบัติ (Line Function) บทบาทใหม่ (Plus) 1. หน่วยงานเชื่อมโยง บนลงล่าง (Top-down) 2. หน่วยงานเชื่อมโยง แนวนอน (Horizontal) 3. หน่วยงานเชื่อมโยง ล่างขึ้นบน (Bottom-up) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

24 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ภารกิจเดิม 1. การกำกับดูแลการปฏิบัติ ราชการ เร่งรัดติดตามงาน (ฐานะผู้แทนกระทรวงฯ) 2. การปฏิบัติราชการที่มิได้ กำหนดให้เป็นของส่วนใด (ฐานะผู้แทน สป.) ภารกิจใหม่ (Plus) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1. การเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการ (Strategic Function) 2. การบริหารจัดการ เชิงบูรณาการ สำหรับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (Adiministrative Function)

25 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2552 ประเภทบุคลากร ของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จำนวนรวม 1,176 ราย

26 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2552 จำนวนข้าราชการ จำแนกตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง

27 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2552 ระดับการศึกษาจำแนกตามกลุ่มงาน ของข้าราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

28 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ความรู้ ความ สามารถ Competency นิสัย พฤติกรรม ความ เหมาะสม กับ ตำแหน่ง ความ เหมาะสม กับ องค์กร พฤติกรรม การ ปฏิบัติงาน ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน มนุษย สัมพันธ์ ความเป็น ทรัพยากร มนุษย์ที่มี คุณค่า ได้ มาตรฐาน ตาม ที่กำหนด สัมพันธภาพ สถานภาพ สนอง นโยบาย ผู้บริหาร/ วิสัยทัศน์ องค์กร Impact Result การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด Person Process Product

29 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 1. ปัญหาในการปฏิบัติงาน ของบุคคล 2. ความจำเป็นในหน้าที่ของการ ปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลง 3. ผลการสำรวจความจำเป็นใน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล Person Process Product การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

30 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของ บุคลากรยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่กำหนด ได้แก่ 1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2) การประเมินสมรรถนะบุคลากร เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของ บุคลากรยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่กำหนด ได้แก่ 1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2) การประเมินสมรรถนะบุคลากร 1. ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคคล

31 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้บุคลากรได้รับการศึกษาเรียนรู้และ พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์และกระบวนงาน รวมทั้งเป็นการ เพิ่มขวัญกำลังใจและสร้างความเชื่อมั่น ต่อการปฏิบัติงาน...เนื่องจาก 1) มีการปรับเปลี่ยนภารกิจ กษ. 2) มีการเลื่อนระดับตำแหน่ง 3) มีการเปลี่ยนสายงานของบุคลากร 2. ความจำเป็นในหน้าที่ของการ ปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลง

32 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 1) ปัญหาด้านบริการจัดการ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีความหลากหลายและเป็น นามธรรมสูงต้องประสานงานหน่วยงานอื่นจำนวนมาก ต้องสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานและต้องใช้ภาวะ ผู้นำสูง 3. ผลการสำรวจความจำเป็นใน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอื่นในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ ในภูมิภาค - ระดับตำแหน่งอำนวยการระดับต้น- ระดับตำแหน่งอำนวยการระดับสูง Empowerment Structure

33 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2) ปัญหาด้านวิชาการ ปัญหาภาคการเกษตรมีความสลับซับซ้อนมาก จึงต้องมีการพัฒนาทักษะ ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และต้อง ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หลากหลายทั้งรูปแบบและวิธีการ ทั้งความรู้ด้านการบริหารจัดการ และความรู้ ด้านวิชาการคู่ขนานกันไป 2) ปัญหาด้านวิชาการ ปัญหาภาคการเกษตรมีความสลับซับซ้อนมาก จึงต้องมีการพัฒนาทักษะ ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และต้อง ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หลากหลายทั้งรูปแบบและวิธีการ ทั้งความรู้ด้านการบริหารจัดการ และความรู้ ด้านวิชาการคู่ขนานกันไป 3. ผลการสำรวจความจำเป็นใน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอื่นในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ ในภูมิภาค - ระดับตำแหน่งอำนวยการระดับต้น- ระดับตำแหน่งอำนวยการระดับสูง Empowerment Structure

34 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย บุคลากรขาดการสั่งสมประสบการณ์ การวิเคราะห์หรือวางแผนด้านการเกษตร เนื่องจากบุคลากรบางส่วน 1)ไม่มีพื้นฐานด้านการเกษตร 2)ปรับตำแหน่งมาจากสายงานอื่นที่มิเคย ได้ปฏิบัติงานด้านแผนฯ 3. ผลการสำรวจความจำเป็นใน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

35 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 1) ความรู้ความสามารถไม่ตรงกับสายงานที่ได้ ดำรงตำแหน่ง และไม่มีการสอนงานที่จะ ทำให้บุคลากรมี ทักษะ ความสามารถอย่าง เพียงพอที่จะทำงานตามนโยบายใหม่ๆ 2) งานที่ได้รับมอบหมายมีความหลากหลาย และไม่มีความถนัดเนื่องจากไม่เคยได้รับ การสั่งสมประสบการณ์ 1) ความรู้ความสามารถไม่ตรงกับสายงานที่ได้ ดำรงตำแหน่ง และไม่มีการสอนงานที่จะ ทำให้บุคลากรมี ทักษะ ความสามารถอย่าง เพียงพอที่จะทำงานตามนโยบายใหม่ๆ 2) งานที่ได้รับมอบหมายมีความหลากหลาย และไม่มีความถนัดเนื่องจากไม่เคยได้รับ การสั่งสมประสบการณ์ 3. ผลการสำรวจความจำเป็นใน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักจัดการทั่วไป

36 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 1) บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วย การพัสดุ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 2) ข้าราชการที่จะปฏิบัติงานไม่เข้าใจงานด้าน สารบัญตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 1) บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วย การพัสดุ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 2) ข้าราชการที่จะปฏิบัติงานไม่เข้าใจงานด้าน สารบัญตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 3. ผลการสำรวจความจำเป็นใน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ

37 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 1) บุคลากรไม่ค่อยได้รับการพัฒนาสมรรถนะ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก 2) การปฏิบัติงานถูกเร่งรัดการดำเนินงานให้มี การเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ส่งผลต่อภารกิจที่ มีมากขึ้นไม่มีโอกาสพัฒนาสมรรถนะตนเอง 1) บุคลากรไม่ค่อยได้รับการพัฒนาสมรรถนะ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก 2) การปฏิบัติงานถูกเร่งรัดการดำเนินงานให้มี การเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ส่งผลต่อภารกิจที่ มีมากขึ้นไม่มีโอกาสพัฒนาสมรรถนะตนเอง 3. ผลการสำรวจความจำเป็นใน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

38 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด องค์กร

39 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย HR Direction / Strategy: ทิศทางที่ สอดคล้องกับ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ HR Motivation: กลไก/วิธีการจูงใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HR Capabilities: จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ขีดความสามารถของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HR Direction / Strategy: ทิศทางที่ สอดคล้องกับ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ HR Motivation: กลไก/วิธีการจูงใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HR Capabilities: จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ขีดความสามารถของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ HR Capabilities HR Motivation HR Direction/ Strategy HR Direction/ Strategy การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 3. 2. 1.

40 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย HR Direction / Strategy: ทิศทางที่ สอดคล้องกับ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ HR Motivation: กลไก/วิธีการจูงใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HR Capabilities: จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ขีดความสามารถของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HR Direction / Strategy: ทิศทางที่ สอดคล้องกับ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ HR Motivation: กลไก/วิธีการจูงใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HR Capabilities: จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ขีดความสามารถของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ HR Capabilities HR Motivation HR Direction/ Strategy HR Direction/ Strategy การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 3. 2. 1.

41 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย วิสัยทัศน์ สป.กษ. องค์กรสมรรถนะสูงในการ อำนวยการ และสนับสนุน การพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์อย่างบูรณาการ สู่ผลสัมฤทธิ์ เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร วิสัยทัศน์ กษ.จังหวัด เป็นศูนย์กลางการบูรณาการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของเกษตรกร บุคลากรสามารถเป็นผู้นำที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เชิงบูรณาการระดับจังหวัด บุคลากรสามารถเป็นผู้นำที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เชิงบูรณาการระดับจังหวัด วิสัยทัศน์ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

42 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย บุคลากรสามารถเป็นผู้นำที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เชิงบูรณาการระดับจังหวัด บุคลากรสามารถเป็นผู้นำที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เชิงบูรณาการระดับจังหวัด มิติที่ 1 ความสอดคล้อง เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) มิติที่ 2 ประสิทธิภาพ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR. Program Efficiency) มิติที่ 3 ประสิทธิผล การบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HRM. Program Effectiveness) มิติที่ 4 ความพร้อม รับผิดชอบ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR. Acountability) วิสัยทัศน์ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและ ความสมดุลระหว่าง ชีวิตกับการทำงาน (Quality of Worklife)

43 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 12 เป้าประสงค์ 12 ตัวชีวัด 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 12 ตัวชีวัด 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติที่ 1 ความสอดคล้อง เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) มิติที่ 2 ประสิทธิภาพ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR. Program Efficiency) มิติที่ 3 ประสิทธิผล การบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HRM. Program Effectiveness) มิติที่ 4 ความพร้อม รับผิดชอบ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR. Acountability) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและ ความสมดุลระหว่าง ชีวิตกับการทำงาน (Quality of Worklife) 33 โครงการ

44 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ปี 53 งบ 15.5 ลบ. ปี 54 งบ 16.2 ลบ. ปี 55 งบ 17.9 ลบ. มิติที่ 1 ความสอดคล้อง เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) มิติที่ 2 ประสิทธิภาพ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR. Program Efficiency) มิติที่ 3 ประสิทธิผล การบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HRM. Program Effectiveness) มิติที่ 4 ความพร้อม รับผิดชอบ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR. Acountability) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและ ความสมดุลระหว่าง ชีวิตกับการทำงาน (Quality of Worklife) 33 โครงการ

45 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ปี 53 งบ 15.5 ลบ. ปี 54 งบ 16.2 ลบ. ปี 55 งบ 17.9 ลบ. 33 โครงการ งบดำเนินงาน สป.กษ. ปี 53 จำนวน 1,064 ล้านบาท

46 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ ภารกิจและทิศทางการพัฒนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มี ความสามารถในการอำนวยการและบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน จำนวนโครงการ 4 โครงการ งบประมาณ”53 1,096,200 บาท จำนวนโครงการ 8 โครงการ งบประมาณ”53 8,426,475 บาท จำนวนโครงการ 3 โครงการ งบประมาณ”53 1,598,100 บาท จำนวนโครงการ 6 โครงการ งบประมาณ”53 1,439,200 บาท

47 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ประเด็นยุทธศาสตร์ทื่ 5 พัฒนาการให้บริการของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความมั่นคง ในสายอาชีพ ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างขวัญกำลังใจ ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 8 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต บุคลากร จำนวนโครงการ 6 โครงการ งบประมาณ”53 2,332,700 บาท จำนวนโครงการ 2 โครงการ งบประมาณ”53 182,700 บาท จำนวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ - บาท จำนวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ”53 100,000 บาท จำนวนโครงการ 2 โครงการ งบประมาณ”53 294,525 บาท

48 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มอง...ปัจจัยภายนอก ดู...ปัจจัยภายใน ก้าวไปข้างหน้า....สู่อนาคต 2. 3. 1.

49 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร (Organizational Performance) ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Individual Performance)

50 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร (Organizational Performance) ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Individual Performance) บุคคล กลไก 2 P แรงดึงดูด (PULL) แรงผลัก (PUSH)

51 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาบุคลากรที่ สืบทอดความเชี่ยวชาญ (Succession Development) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถพิเศษ (Talent Development) ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร (Organizational Performance) ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Individual Performance) 1. 2.3. 4.

52 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) สมรรถนะหลัก (Core Competency)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  การบริการที่ดี (Servive Mind)  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  จริยธรรม (Integrity)  ความร่วมแรงร่วมใจ(Teamwork)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  การบริการที่ดี (Servive Mind)  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  จริยธรรม (Integrity)  ความร่วมแรงร่วมใจ(Teamwork) 1.

53 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) กลุ่มงาน สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency) 1) กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาการเกษตร การคิดวิเคราะห์, การมองภาพองค์รวม, วิสัยทัศน์, การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ 2) กลุ่มช่วยเหลือ เกษตรกรและโครงการ พิเศษ การควบคุมตนเอง, ศิลปะการสื่อสารจูงใจ, ความเข้าใจผู้อื่น, การทำงานเชิงรุก 3) กลุ่มสารสนเทศ การเกษตร ความถูกต้องของงาน, การสืบเสาะหาข้อมูล, การพัฒนาศักยภาพของคน, การยืดหยุ่นผ่อนปรน 4) ฝ่ายบริหารทั่วไป ความเข้าใจผู้อื่น, ความถูกต้องของงาน, การให้อำนาจผู้อื่น, ความเข้าใจองค์กรและ ระบบราชการ สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency) 1.

54 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) ตำแหน่ง เริ่มต้น ตำแหน่ง เป้าหมาย ระยะเวลา การพัฒนาและสั่งสมความเชียวชาญ 1. 2.

55 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาบุคลากรที่ สืบทอดความเชี่ยวชาญ (Succession Development) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถพิเศษ (Talent Development) 1. 2.3. 4.

56 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาบุคลากรที่ สืบทอดความเชี่ยวชาญ (Succession Development) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถพิเศษ (Talent Development) 1. หลักสูตร Flagship โครงการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนงาน สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฎิบัติงาน ระหว่างจังหวัด 1. หลักสูตร Flagship โครงการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนงาน สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฎิบัติงาน ระหว่างจังหวัด 2. หลักสูตร Best Practice โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ เพื่อการจัดการและพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร (CMSS : Competency Management Support System) 2. หลักสูตร Best Practice โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ เพื่อการจัดการและพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร (CMSS : Competency Management Support System) สำนักงาน กษ. จังหวัด 2.3. 4. 1.

57 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาบุคลากรที่ สืบทอดความเชี่ยวชาญ (Succession Development) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถพิเศษ (Talent Development) 1. หลักสูตร Flagship การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการสร้างภาวะผู้นำ 1. หลักสูตร Flagship การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการสร้างภาวะผู้นำ 2. หลักสูตร Quick Win กระบวนงานการประเมินผลสัมฤทธิ์งาน /สมรรถนะบุคลากรของกษ. 2. หลักสูตร Quick Win กระบวนงานการประเมินผลสัมฤทธิ์งาน /สมรรถนะบุคลากรของกษ. เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด 2.3. 4. 1.

58 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาบุคลากรที่ สืบทอดความเชี่ยวชาญ (Succession Development) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถพิเศษ (Talent Development) 1. หลักสูตร Flagship เตรียมการพัฒนาสำหรับผู้บริหารในอนาคตที่มีวิสัยทัศน์ไกล 1. หลักสูตร Flagship เตรียมการพัฒนาสำหรับผู้บริหารในอนาคตที่มีวิสัยทัศน์ไกล 2. หลักสูตร Best Practice โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่มทักษะการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ และการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการเกษตร 2. หลักสูตร Best Practice โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่มทักษะการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ และการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการเกษตร นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน 2.3. 4. 1.

59 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาบุคลากรที่ สืบทอดความเชี่ยวชาญ (Succession Development) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถพิเศษ (Talent Development) 1. หลักสูตร Value Create เทคนิคการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 1. หลักสูตร Value Create เทคนิคการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 2. หลักสูตร Best Practice เทคนิคการทำผลงานวิชาการ/โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดในทำงานเชิงรุก และร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 2. หลักสูตร Best Practice เทคนิคการทำผลงานวิชาการ/โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดในทำงานเชิงรุก และร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) นักจัดการ งานทั่วไป 2.3. 4. 1.

60 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาบุคลากรที่ สืบทอดความเชี่ยวชาญ (Succession Development) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถพิเศษ (Talent Development) การพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถพิเศษ (Talent Development) พัฒนาตนเอง ใช้สื่อต่าง ๆ กิจกรรม วิชาการ ศึกษาต่อ ใช้สื่อต่าง ๆ กิจกรรม วิชาการ ศึกษาต่อ พัฒนาในงานพัฒนาในงาน สอนงาน พี่เลี้ยง มอบหมายงาน สอนงาน พี่เลี้ยง มอบหมายงาน พัฒนานอกงานพัฒนานอกงาน ฝึกอบรม ดูงาน ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ศึกษาต่อ กลไกการสร้างสมรรถนะที่ต้องการ ความ สามารถ ในการ ปฏิบัติงาน ความ สามารถ ในการ ปฏิบัติงาน 2.3. 4. 1.

61 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายงาน (Career Development) การพัฒนาบุคลากรที่ สืบทอดความเชี่ยวชาญ (Succession Development) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development Plan) การพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถพิเศษ (Talent Development) การพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถพิเศษ (Talent Development) ผลสัมฤทธิ์ของ องค์กร 2.3. 4. 1. การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของ งาน 1. การประเมิน สมรรถนะ บุคลากร 2. ผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร กลไกการสร้างสมรรถนะที่ต้องการ

62 แบบ ก แบบ ข คำถามที่ 1 ถังไหนแบกน้ำหนักมากกว่า หรือ เหนื่อยกว่ากัน ? คำถามที่ 2 ถ้าทุกท่านเป็นเจ้าของถังน้ำ และเป้าหมายคือต้องการเก็บน้ำ ให้มากที่สุด และสามารถเติมน้ำได้เมื่อต้องการ ท่านจะเลือกถังน้ำแบบไหน? คำถามที่ 3 ในแบบ ข ถังน้ำเล็กๆ ถูกเตรียมไว้สำหรับระบายน้ำบางส่วนออก แต่ถังใบใหญ่ไม่ยอมเปิดก๊อกระบายใส่ แสดงว่าถังใบใหญ่ เลือกที่จะแบกน้ำไว้ทั้งปีแทนที่จะเปิดก๊อกปล่อยน้ำ เพราะเหตุใด?


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ณ ที่ทำงาน ของ...บริษัทใหญ่ 3 เดือนต่อมา เลขานุการสาว : Good morning, Boss เลขานุการสาว : It’s morning, Boss.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google