งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มอลต์ข้าว ไทย โรงเรียนวังทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลกเขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มอลต์ข้าว ไทย โรงเรียนวังทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลกเขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มอลต์ข้าว ไทย โรงเรียนวังทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลกเขต 2

3 คณะผู้ทำโครงงาน » นายกิติศักดิ์เนียมชาวนา » นายวัชระพล มีไผ่ขอ » นางสาวภาศิณีเกิดบึงพร้าว อาจารย์ที่ปรึกษา » นางอนงค์ จิราพงษ์ โรงเรียนวังทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 2 โทรศัพท์ 0-5531-1129 โทรสาร 0-5531-1222

4 โครงงานนี้เป็นการศึกษาแนวทางที่จะนำข้าว เหนียวและข้าวเจ้าที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิต เป็นอาหารเสริมสุขภาพ ในรูปของข้าว มอลต์ ( Malt rice ) ชนิดชงดื่ม โดยนำ ข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามาเพาะให้งอกต้น อ่อนยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร แล้วนำไป อบจนแห้งต่อจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดร่อน แยกส่วนละเอียดที่สุด มาผสมครีมเทียม น้ำตาล ชงดื่ม จากการทดลองผลิต พบว่า สามารถผลิตมอลต์จากข้าวเหนียวและข้าว เจ้าได้ให้กลิ่นและรสชาดใกล้เคียงกับมอลต์ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

5 1. เพื่อทดลองผลิตมอลต์จากข้าว เจ้าและข้าวเหนียว 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพันธุ์ ต่างๆ ที่ปลูกอยู่ในชุมชน 3. เพื่อนำทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ ชีวิตจริง 4. ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ เสริมระหว่างเรียน

6 ข้าวเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของ ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวเป็นพืชที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงของเราได้ ทรงปลูกและทำการวิจัยเพื่อพัฒนาข้าวของคนไทย ให้มีคุณภาพและผลผลิตที่สูงขึ้นด้วยพระองค์เอง แต่ชาวนาที่ปลูกข้าวอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาซ้ำซาก เช่น ข้าวไม่มีราคา ผลผลิตเสียหายจากน้ำแล้ง น้ำท่วม หรือความชื้น สูงเกินไป ถูกกดราคาเสมอๆ ฐานะของชาวนาไทย จึงยากจน ทำให้กลุ่มของข้าพเจ้าที่เป็นลูกหลาน ของชาวนาพยายามคิดค้นหาวิธีการที่จะเพิ่มมูลค่า ให้กับข้าวที่มีอยู่ในท้องถิ่นมีราคาสูงขึ้น ด้วยการ นำมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ โดยอาศัย กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์มาพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านผลิต เป็นมอลต์จากข้าวไทย

7 วิธีดำเนินกา ร ผลิตมอลต์ข้าวไทย

8 วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ ข ้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือก เหนียว ถ ังพลาสติก ต ะกร้าพลาสติก ใ บตองกล้วย ถ าดอลูมิเนียม ต ู้อบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์ ผ ้าขาวบาง ก ะละมังสแตนเลส ซ องบรรจุภัณฑ์ ค รีมเทียม น ้ำตาลทรายแดง เ ครื่องบด

9 ขั้นตอนการผลิต นำข้าวเปลือกมาคัด แยกสิ่งเจือปน นำข้าวไปแช่น้ำ 1-2 วันแล้วแต่ชนิดของ ข้าว

10

11

12 ขั้นตอนการผลิต นำข้าวไปเพาะให้งอก ประมาณ 5-6 วัน

13

14

15 ขั้นตอนการผลิต นำข้าวงอกไปอบ ให้แห้ง

16

17

18 ขั้นตอนการผลิต บดละเอียด

19

20 ขั้นตอนการผลิต ร่อนแยกกาก

21

22 ผลิตภัณฑ์ที่ได้

23

24

25 ต้นทุนการผลิต ค่าข้าวเปลือกถังละ 80 บาท ( ผลิต มอลต์ได้ 1 กิโลกรัม ) ค่าจ้างบดครั้งละ 40 บาท อุปกรณ์ประกอบการผลิตที่ใช้ได้ระยะ ยาวเป็นเงิน 3,500 บาท ( วัสดุถาวร ) ค่าครีมเทียมในการผลิตต่อครั้ง 300 บาท น้ำตาลทรายแดง 60 บาท / ครั้ง บรรจุภัณฑ์ 50 บาท

26 การรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลความพึงพอใจจากผู้ทดลองชิมจาก กลุ่มบุคคลต่อไปนี้ * ผ ู้บริหารสถานศึกษา 20 ค น * ป ระชาชนทั่วไป 20 ค น * ค ณะครู 60 ค น * น ักเรียน 50 ค น รวมทั้งหมด 150 ค น

27


ดาวน์โหลด ppt มอลต์ข้าว ไทย โรงเรียนวังทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลกเขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google