งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 เริ่มต้น 5 ส ทั่วทั้งบริษัท เตรียมการขยายทั่วทั้งบริษัท ขยายไปแผนกอื่น 1. ยกระดับพื้นที่ตัวอย่าง 2. ขยายไปยังพื้นที่อื่น ดูผลสำเร็จที่เห็นชัด ปฏิบัติเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 เริ่มต้น 5 ส ทั่วทั้งบริษัท เตรียมการขยายทั่วทั้งบริษัท ขยายไปแผนกอื่น 1. ยกระดับพื้นที่ตัวอย่าง 2. ขยายไปยังพื้นที่อื่น ดูผลสำเร็จที่เห็นชัด ปฏิบัติเฉพาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 เริ่มต้น 5 ส ทั่วทั้งบริษัท เตรียมการขยายทั่วทั้งบริษัท ขยายไปแผนกอื่น 1. ยกระดับพื้นที่ตัวอย่าง 2. ขยายไปยังพื้นที่อื่น ดูผลสำเร็จที่เห็นชัด ปฏิบัติเฉพาะ ส ที่จำเป็น พื้นที่วิกฤตที่จำเป็นต้องทำ 5 ส เลือกพื้นที่ตัวอย่าง แนวทางการดำเนินกิจกรรม 5 ส แบบ PROJECT TYPE

3 3 ประกาศนโยบาย 5 ส. และทำแผน การปรับปรุง 5 ส. ตลอดปี ( สิ่งแนบ ) จัดตั้งคณะทำงาน 5 ส. - กรรมการ, ผู้ตรวจ, หัวหน้าพื้นที่ ขั้นตอนการปรับปรุง กำหนดผังพื้นที่ 5 ส. ให้ชัดเจน ถ่ายภาพก่อนทำกิจกรรม 5 ส. ทุกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ / รณรงค์ / อบรมส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. จัดกิจกรรม ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Clean)

4 4 ขั้นตอนการปรับปรุง ถ่ายภาพหลังทำกิจกรรม 5 ส. ดำเนินการปรับปรุง ผู้บริหารตรวจเยี่ยมการปรับปรุง การวัดและประเมินผลกิจกรรม ขั้นยกระดับกิจกรรม 5 ส. ขั้นยกระดับกิจกรรม 5 ส. ประกวดพื้นที่

5 5 แนวทางการดำเนินกิจกรรม 5 ส 2 แนวทาง คือ 1. ทำทั่วทั้งบริษัทพร้อมกัน ( Company Wide ) 2. สร้างพื้นที่ตัวอย่าง และขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ( Project Type )

6 6 ขั้นตอนการบริหารกิจกรรม 5 ส 1. ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นเริ่มดำเนินการ 3. ขั้นดำเนินการและขยายผล 4. ขั้นปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน 5. ขั้นยกระดับ

7 7 1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้บริหาร 1.2 ประกาศนโยบาย 1.3 จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส 1.4 จัดทำแผนดำเนิน กิจกรรม 5 ส 1.5 อบรมให้ความรู้กับ พนักงานทุกคน 1. ขั้นเตรียมการ (Preparation)

8 8 “ จัดวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)” 2.1 เตรียมการก่อนวันทำ ความสะอาดใหญ่ 2.2 วันทำความสะอาดใหญ่ 2.3 ประเมินผล 2. ขั้นเริ่มดำเนินการ (Kick off Project)

9 9 3.1 จัดแบ่งพื้นที่และกำหนด หัวหน้าพื้นที่ 3.2 กำหนดแผน 5 ส ของพื้นที่ 3.3 ดำเนินตามแผน ( ทำ 3 ส แรก ) 3.4 รณรงค์ส่งเสริมอย่าง ต่อเนื่อง 3.5 ประเมินผลโดยหัวหน้า พื้นที่ 3. ขั้นดำเนินการและขยายผล ( Implementation )

10 10 4.1 ติดตามผลโดย คณะกรรมการ 5 ส และ ผู้บริหาร ( PDCA ) 4.2 กำหนดมาตรฐานและ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( SDCA ) 4. ขั้นสร้างมาตรฐานและปรับปรุง (Standardization & Improvement)

11 11 สำรวจปัญหาและนำเทคนิคอื่น มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม 5 ส เช่น - กิจกรรมข้อเสนอแนะ - Kaizen - Visual Control - Self Maintenance - Safety - Cost Reduction 5. ขั้นยกระดับ

12 12 ตัวอย่างโครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส (5S COMMITTEE STRUCTURE) ประธานกรรมการ (Chairman) คณะกรรมการบริหาร 5 ส (5S Management Committee) หัวหน้าคณะทำงาน หัวหน้าพื้นที่ (Area Head) คณะทำงาน 5 ส (5S Working Team) ระดับบริหาร กิจกรรม ระดับ ปฏิบัติการ หมายเหตุ : โครงสร้างคณะกรรมการ ควรปรับให้เหมาะสมตามแต่ละองค์การ กลุ่มพื้นที่ 5 ส ( 5S Area )

13 13 เครื่องมือช่วยส่งเสริม กิจกรรม 5 ส ข่าว 5 ส วัน 5 ส โปสเตอร์ 5 ส ดูงาน 5 ส คำขวัญ 5 ส การบันทึกภาพ เปรียบเทียบ เหรียญ 5 ส ก่อน - หลังการ ปรับปรุง

14 14 เครื่องมือประเมินผลกิจกรรม การตรวจติดตามโดยผู้บริหารสูงสุด Morning Check การตรวจให้คะแนน การประกาศเกียรติคุณ การให้รางวัล

15 15 สรุป 10 ขั้นตอนการบริหาร กิจกรรม 5 ส 1. ประกาศนโยบาย โดยผู้บริหาร 2. จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส 3. จัดทำแผนดำเนินกิจกรรม 4. ให้ความรู้ 5 ส ทั่วทั้งองค์การ 5. จัดวันทำความสะอาดใหญ่ 6. จัดแบ่งพื้นที่และตั้งหัวหน้าพื้นที่ 7. รณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 8. ตรวจพื้นที่โดยคณะกรรมการ และผู้บริหาร 9. กำหนดมาตรฐานและปรับปรุง 10. นำกิจกรรมอื่นๆมาดำเนินการ ร่วมกับ 5 ส

16 16 เคล็ดลับสำคัญ 5 ประการสู่ ความสำเร็จ 1. ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญ และ สนับสนุน อย่างจริงจัง 2. พนักงานต้องเข้าใจแนวคิด 5 ส และมี ส่วนร่วมทุกคน 3. การแบ่งพื้นที่และการกำหนดความ รับผิดชอบในพื้นที่ 4. วางแผนการกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริม อย่างเป็นระบบ 5. การตรวจติดตาม การปรับปรุงพื้นที่ อย่างถูกต้อง

17 17 BIG CLEANING DAY การสะสางเอกสาร สิ่งของที่ไม่ใช้ งาน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ด้วยการทำ ความสะอาดใหญ่ ทั่วทั้งหน่วยงาน วัตถุประสงค์ 1. เริ่มต้น กิจกรรม 5 ส อย่างเป็น ทางการ 2. ทำความสะอาดในส่วนที่วันปกติ ไม่สามารถทำได้ 3. แสดงถึงความตั้งใจจริงของ ผู้บริหาร 4. สร้างความรวมแรงร่วมใจของ พนักงานทุกระดับ

18 18 แนวทางการจัด BIG CLEANING DAY 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส และวันทำความสะอาดใหญ่ 2. แบ่งหน่วยงานออกเป็นพื้นที่ย่อย ๆ และ มอบหมายความรับผิดชอบ 3. พนักงานช่วยกันสะสางและทำความสะอาดหน่วยงาน 4. บันทึกสิ่งของที่สะสางได้ 5. คณะกรรมการเยี่ยมชมพื้นที่ 6. สรุปผลการสะสางที่เกิดขึ้น 7. คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 เริ่มต้น 5 ส ทั่วทั้งบริษัท เตรียมการขยายทั่วทั้งบริษัท ขยายไปแผนกอื่น 1. ยกระดับพื้นที่ตัวอย่าง 2. ขยายไปยังพื้นที่อื่น ดูผลสำเร็จที่เห็นชัด ปฏิบัติเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google