งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัลติมีเดีย ประกอบประมวลสาระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัลติมีเดีย ประกอบประมวลสาระ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัลติมีเดีย ประกอบประมวลสาระ
นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ มัธยมวานรนิวาส

2 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ มัธยมวานรนิวาส

3 ความสำคัญและบทบาทของคอมพิวเตอร์
ความหมาย ความสำคัญและบทบาทของคอมพิวเตอร์

4 คอมพิวเตอร์คืออะไร คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้ ฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์จึงถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะทราบว่าคอมพิวเตอร์คืออะไร ทำงานอย่างไร และมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

5 คอมพิวเตอร์คืออะไร อุปกรณ์ทางอิเลกทรอนิกส์ ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือ ช่วยในการจัดการกับข้อมูล ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อื่นๆ โดยทำงานตามคำสั่งของมนุษย์ คอมพิวเตอร์มีความสามารถดังนี้ กำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าได้ (programmable) สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งที่เลือกมาใช้งาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางเช่น ฝาก-ถอนเงิน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และรวดเร็ว

6 ความหมายของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์มาจากภาษาลาติน ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"

7 ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์
สามารถทำงานได้เร็วและให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ มีหน่วยความจำภายใน สามารถบันทึกข้อมูลและคำสั่งต่าง ๆ ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยอัตโนมัติ มีความถูกต้องแม่นยำ มีความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูลได้ดี

8 ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีจุดเด่น 4 ประการ เพื่อทดแทนข้อจำกัดของมนุษย์ 1 หน่วยเก็บ 2 ความเร็ว 3 4      ความเป็นอัตโนมัติ ความน่าเชื่อถือ

9 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
มีการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ ในด้านต่าง ๆ เช่น 1. การสื่อสาร (Communication) ซึ่งปัจจุบันใช้กันมากมายเช่น การรับส่ง- อีเมล์ มีการใช้โปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ (Social medie) เช่น Facebook, twitter, hi5,MSN หรือ การchat ในเว็ปไซด์ต่างๆ

10 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
2. การเลือกซื้อสินค้า (Shopping) เช่น การเปิดร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต การซื้อสินค้าออนไลน์ การประมูลสินค้า

11 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
3. การสืบค้นข้อมูล (Searching) สามารถค้นหาข้อมูล อย่างรวดเร็วผ่านเว็บไซต์ในค้นหาเช่น

12 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
4. ด้านความบันเทิง (Entertainment) ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมออนไลน์ ฟังวิทยุ ดูทีวีทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

13 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
5. ด้านการศึกษา (Education) เช่น การนำคอมพิวเตอร์ พิมพ์รายงาน การทำสื่อการเรียนการสอน การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

14 บทบาทของคอมพิวเตอร์ 1. งานด้านราชการ 6. งานวิศวกรรม 2. งานธุรกิจ
และสถาปัตยกรรม 2. งานธุรกิจ 3. งานสื่อสารโทรคมนาคม 5. งานวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ 4. งานการศึกษา

15 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
จากการที่คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลายประการ ทำให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมเป็นอย่างมาก  ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์จดหมาย รายงาน เอกสารต่างๆ ซึ่งเรียกว่างานประมวลผล ( word processing ) นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ อีกหลายด้าน ดังต่อไปนี้     

16 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
1. การแก้ปัญหา 6. การแก้ไขปัญหาทางสังคม และประเทศ 2. การสร้างงาน 3. การสร้างความบันเทิง 5. การค้นหาข้อมูล 4. การติดต่อสื่อสาร

17 ตัวอย่างการใช้งานคอมพิวเตอร์

18

19

20 ผลิตโดย ณรงค์ศักดิ์ พรมวัง


ดาวน์โหลด ppt มัลติมีเดีย ประกอบประมวลสาระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google