งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ มัธยมวานรนิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ มัธยมวานรนิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ มัธยมวานรนิวาส

2 LOGO นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ มัธยมวานรนิวาส

3 LOGO

4 ฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อทำความรู้จักกับ คอมพิวเตอร์จึงถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น อย่างยิ่งเพื่อที่จะทราบว่าคอมพิวเตอร์คือ อะไร ทำงานอย่างไร และมีความสำคัญต่อ มนุษย์อย่างไร คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงาน แทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและ สามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้

5 LOGO คอมพิวเตอร์คืออะไร  อุปกรณ์ทางอิเลกทรอนิกส์ ที่มนุษย์ใช้เป็น เครื่องมือ ช่วยในการจัดการกับข้อมูล ทั้งตัว เลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อื่นๆ โดยทำงาน ตามคำสั่งของมนุษย์ คอมพิวเตอร์มี ความสามารถดังนี้  กำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าได้ (programmable)  สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ ชุดคำสั่งที่เลือกมาใช้งาน  สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ฝาก - ถอนเงิน  สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี ความถูกต้อง และรวดเร็ว

6 LOGO คอมพิวเตอร์มาจากภาษาลาติน ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.2525 ให้ความหมาย ของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า " เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้ สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ "

7 LOGO ลักษณะที่สำคัญของ คอมพิวเตอร์  สามารถทำงานได้เร็วและให้ผลลัพธ์ที่ ถูกต้องแม่นยำ  มีหน่วยความจำภายใน สามารถบันทึก ข้อมูลและคำสั่งต่าง ๆ  ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดย อัตโนมัติ  มีความถูกต้องแม่นยำ  มีความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูล ได้ดี

8 LOGO เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มี จุดเด่น 4 ประการ เพื่อทดแทนข้อจำกัดของ มนุษย์ 1 หน่วย เก็บ 2 ความเ ร็ว 3 ความ เป็น อัตโน มัติ 4 ความ น่าเชื่ อถือ

9 LOGO ความสำคัญของ คอมพิวเตอร์  มีการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ ในด้าน ต่าง ๆ เช่น 1. การสื่อสาร (Communication) ซึ่ง ปัจจุบันใช้กันมากมายเช่น  การรับส่ง - อีเมล์  มีการใช้โปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ (Social medie) เช่น Facebook, twitter, hi5,MSN หรือ การ chat ในเว็ปไซด์ต่างๆ

10 LOGO ความสำคัญของ คอมพิวเตอร์ 2. การเลือกซื้อสินค้า (Shopping) เช่น  การเปิดร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต  การซื้อสินค้าออนไลน์  การประมูลสินค้า

11 LOGO ความสำคัญของ คอมพิวเตอร์ 3. การสืบค้นข้อมูล (Searching) สามารถค้นหาข้อมูล อย่างรวดเร็วผ่านเว็บไซต์ในค้นหาเช่น www.google.com

12 LOGO ความสำคัญของ คอมพิวเตอร์ 4. ด้านความบันเทิง (Entertainment)  ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมออนไลน์ ฟัง วิทยุ ดูทีวีทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

13 LOGO ความสำคัญของ คอมพิวเตอร์ 5. ด้านการศึกษา (Education) เช่น การ นำคอมพิวเตอร์  พิมพ์รายงาน  การทำสื่อการเรียนการสอน  การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- learning)

14 LOGO 1. งานด้าน ราชการ 2. งาน ธุรกิจ 3. งานสื่อสาร โทรคมนาคม 4. งาน การศึกษา 5. งานวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ 6. งานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม

15 LOGO จากการที่คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลาย ประการ ทำให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อการ ดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมเป็นอย่างมาก ที่ พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์ เอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์จดหมาย รายงาน เอกสารต่างๆ ซึ่งเรียกว่างานประมวลผล ( word processing ) นอกจากนี้ยังมีการ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ อีกหลาย ด้าน ดังต่อไปนี้

16 LOGO 1. การแก้ปัญหา 2. การสร้างงาน 3. การสร้างความบันเทิง 4. การ ติดต่อสื่อสาร 5. การค้นหาข้อมูล 6. การแก้ไขปัญหาทางสังคม และประเทศ

17 LOGO ตัวอย่างการใช้งาน คอมพิวเตอร์

18 LOGO

19

20


ดาวน์โหลด ppt LOGO นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ มัธยมวานรนิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google