งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 RISK BASED CAPITAL คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 RISK BASED CAPITAL คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 RISK BASED CAPITAL คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2551

2 2 พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย ( ฉบับที่ ๒ ) พ. ศ. ๒๕๕๑

3 3 มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นหมวด ๑ / ๑ การดำรง เงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพ คล่อง มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗ / ๑ มาตรา ๒๗ / ๒ มาตรา ๒๗ / ๓ มาตรา ๒๗ / ๔ มาตรา ๒๗ / ๕ มาตรา ๒๗ / ๖ และมาตรา ๒๗ / ๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศ ภัย พ. ศ. ๒๕๓๕ “ หมวด ๑ / ๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์ สภาพคล่อง.......”

4 4 มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ คณะกรรมการยังมิได้ออกประกาศ เกี่ยวกับเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ. ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ หรือ ออก ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้บริษัทถือปฏิบัติโดยดำรง เงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ. ศ. ๒๕๓๕ ไปพลางก่อน การดำเนินการออกประกาศตาม วรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในสามปี นับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

5 5 เงินกองทุนตามพ. ร. บ. ประกัน วินาศภัย ปี 2535 มาตรา 4 “ เงินกองทุน ” หมายความว่า ทรัพย์สิน ส่วนที่เกินกว่าหนี้สิน ของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ที่ประเมินตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 27 บริษัทต้องดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุน ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศ ภัยเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ได้รับทั้งหมด สำหรับปีปฏิทินที่ล่วงแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านบาท ”

6 6 “ หมวด ๑ / ๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์ สภาพคล่อง มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมี อำนาจประกาศกำหนดประเภทและ ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ คำนวณเงินกองทุนของบริษัท บริษัทต้องดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุน ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกัน วินาศภัยเป็นอัตราส่วน กับ สินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงตาม อัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด.... เงินกองทุนตามพ. ร. บ. ประกัน วินาศภัย ปี 2551

7 7 2551 2008 2552 2009 2553 2010 2554 2011 กลางปี เริ่มออก Model ที่จะใช้ทดสอบ ทดสอบ และปรับปรุง Model เริ่มทดลองใช้ใช้บังคับจริง คปภ. บังคับใช้ ตามนโยบาย

8 8 ความเสี่ยงด้านต่างๆใน RBC INSURANCE RISK - RESERVING RISK - PREMIUM RISK CREDIT RISK MARKET RISK MODEL RBC OPERATIONAL RISK LIQUIDITY RISK Guideline

9 9 ค่าความเสี่ยงที่ใช้คำนวณ เงินกองทุนสำหรับ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย กรณีสิงคโปร์ กลุ่มความ เสี่ยง อัตราค่าความ เสี่ยงของ สำรองค่าสินไหม ทดแทน อัตราค่าความเสี่ยง ของ สำรองเบี้ย ประกันภัยฯ Low volatility 20%24% Medium volatility 25%30% High volatility 30%36% Note: Low - PA, TA, Fire –Residential, Health Medium - Fire-Non-Residential, Marine & Aviation –Cargo, Motor – PD, Workmen’s Compensation, Bonds, CAR/EAR, Credit/Political Risk, Health – Others, Others – Non-liability Classes High - Marine & Aviation – Hull & Liability, Motor – BI, Professional Indemnity, Others – Liability Classes

10 10 ตัวอย่างการคำนวณเงินกองทุน สำหรับ Insurance Risk กลุ่มที่มีความ เสี่ยง ระดับกลาง สำรอง ค่าสินไหม ทดแทน สำรอง เบี้ยประกันภัยฯ เงินสำรอง 300600 อัตราค่าความ เสี่ยง 25%30% เงินกองทุน 75180

11 11 กิจกรรมของ คณะทำงานฯ คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน ฯ มีการประชุมร่วมกันในสัปดาห์ สุดท้ายของทุกเดือน ตั้งแต่ ธ. ค. 2550 คณะทำงานของสมาคมฯ ประชุม ร่วมกันทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน คณะทำงานย่อย 2 คณะ กำลัง ศึกษากรอบ RBC ของประเทศ สิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งเป็น ต้นแบบในการพัฒนากรอบ RBC ครั้งนี้


ดาวน์โหลด ppt 1 RISK BASED CAPITAL คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google