งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RISK BASED CAPITAL คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RISK BASED CAPITAL คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RISK BASED CAPITAL คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

2 พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

3 การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง.......”
มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗/๑ มาตรา ๒๗/๒ มาตรา ๒๗/๓ มาตรา ๒๗/๔ มาตรา ๒๗/๕ มาตรา ๒๗/๖ และมาตรา ๒๗/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ “หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง ”

4 มาตรา ๕๙ ในกรณีที่คณะกรรมการยังมิได้ออกประกาศเกี่ยวกับเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือ ออกประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้บริษัทถือปฏิบัติโดยดำรงเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปพลางก่อน การดำเนินการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

5 เงินกองทุนตามพ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ปี 2535
มาตรา 4 “เงินกองทุน” หมายความว่า ทรัพย์สินส่วนที่เกินกว่าหนี้สิน ของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ที่ประเมินตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 27 บริษัทต้องดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ได้รับทั้งหมดสำหรับปีปฏิทินที่ล่วงแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านบาท”

6 เงินกองทุนตามพ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ปี 2551
“หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัท บริษัทต้องดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอัตราส่วน กับ สินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด....

7 ทดสอบ และปรับปรุง Model
2551 2008 2552 2009 2553 2010 2554 2011 ทดสอบ และปรับปรุง Model เริ่มทดลองใช้ ใช้บังคับจริง คปภ. บังคับใช้ ตามนโยบาย กลางปี เริ่มออก Model ที่จะใช้ทดสอบ

8 ความเสี่ยงด้านต่างๆใน RBC
INSURANCE RISK - RESERVING RISK - PREMIUM RISK CREDIT RISK MODEL RBC MARKET RISK OPERATIONAL RISK Guideline LIQUIDITY RISK Guideline

9 อัตราค่าความเสี่ยงของ สำรองเบี้ยประกันภัยฯ
ค่าความเสี่ยงที่ใช้คำนวณเงินกองทุนสำหรับ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย กรณีสิงคโปร์ กลุ่มความเสี่ยง อัตราค่าความเสี่ยงของ สำรองค่าสินไหมทดแทน สำรองเบี้ยประกันภัยฯ Low volatility 20% 24% Medium volatility 25% 30% High volatility 36% Note: Low PA, TA, Fire –Residential, Health Medium - Fire-Non-Residential, Marine & Aviation –Cargo, Motor – PD, Workmen’s Compensation, Bonds, CAR/EAR, Credit/Political Risk, Health – Others, Others – Non-liability Classes High Marine & Aviation – Hull & Liability, Motor – BI, Professional Indemnity, Others – Liability Classes

10 ตัวอย่างการคำนวณเงินกองทุน สำหรับ Insurance Risk
กลุ่มที่มีความ เสี่ยงระดับกลาง สำรอง ค่าสินไหมทดแทน เบี้ยประกันภัยฯ เงินสำรอง 300 600 อัตราค่าความเสี่ยง 25% 30% เงินกองทุน 75 180

11 กิจกรรมของคณะทำงานฯ คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนฯ มีการประชุมร่วมกันในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ตั้งแต่ ธ.ค. 2550 คณะทำงานของสมาคมฯ ประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน คณะทำงานย่อย 2 คณะ กำลังศึกษากรอบ RBC ของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งเป็นต้นแบบในการพัฒนากรอบ RBC ครั้งนี้


ดาวน์โหลด ppt RISK BASED CAPITAL คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google