งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดส่งแบบรายงาน Basel II 24 ธันวาคม 51 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทวะ วงศ์วโรปการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดส่งแบบรายงาน Basel II 24 ธันวาคม 51 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทวะ วงศ์วโรปการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดส่งแบบรายงาน Basel II 24 ธันวาคม 51 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทวะ วงศ์วโรปการ

2 ชุดข้อมูล (Data Set) ตามเกณฑ์ Basel I  Data Set ที่เกี่ยวข้อง  Capital Fund (DS_CAP) : องค์ประกอบ ของเงินกองทุน  Risk Weighted Assets (DS_RWA) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต  Arrangement Summary (DS_ARS) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ( ภาระผูกพันฯ )  การเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ Basel II  Capital Fund (DS_CAP) : ปรับปรุง Classification  Risk Weighted Assets (DS_RWA) : ยกเลิกชุดข้อมูล  Arrangement Summary (DS_ARS) : รายงานภาระผูกพันฯ ใน DS_COS

3 ชุดข้อมูล (Data Set) ตามเกณฑ์ Basel II  Data Set ที่เกี่ยวข้อง  Capital Fund (DS_CAP) : องค์ประกอบ ของเงินกองทุน  Credit Risk - SA (DS_CRS) : สินทรัพย์ เสี่ยงด้านเครดิตของวิธี SA  Contingent Summary (DS_COS) : สรุป รายการนอกงบดุล  Operational Risk (DS_OPR) : สินทรัพย์ เสี่ยงด้านปฏิบัติการ  Credit Risk – IRB (DS_CRI) : สินทรัพย์ เสี่ยงด้านเครดิตของวิธี IRB  Equity Position (DS_EQP) : สินทรัพย์ เสี่ยงด้านเครดิตของตราสารทุน  Provision & Expected Loss (DS_PEL) : เงินสำรองที่กันไว้

4 ที่มาและการรายงาน Data Set Basel II  แบบรายงาน Excel File  SA : 22 ตาราง  IRB : 41 ตาราง ( ยกเว้น : สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด (SA : ตารางที่ 19 & IRB : ตารางที่ 39) และ Capital Floor (IRB : ตารางที่ 41 ) ยังคงรายงานเป็น Excel File เหมือนเดิม )  จำนวน Data Set ที่ต้องรายงาน  SA : 4 sets (DS_CAP, DS_CRS, DS_COS, DS_OPR)  IRB : 7 sets ( ข้อ 1. + DS_CRI, DS_EQP, DS_PEL) Data Set 7 Sets

5 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 10/2551 เรื่องการส่งรายงาน ข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ( อยู่ระหว่างลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา )  เอกสารประกอบการจัดทำ Data Set  Data Set Document, Data Set Manual version 8.3  Classification version 8.2  โครงสร้างชุดข้อมูล (Schema)  version 3.0 ยกเว้น DS_CAP version 5.0

6 การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - SA  สรุปชุดข้อมูลที่จัดทำ 1. Capital Fund (DS_CAP) 2. Credit Risk - SA (DS_CRS) 3. Contingent Summary (DS_COS) 4. Operational Risk (DS_OPR)  กำหนดเวลา  เริ่มรายงานข้อมูลงวดแรกเดือนธันวาคม 51  ส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวดที่รายงาน

7 การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - SA  หลักเกณฑ์การส่งรายงาน  กรณีที่ ธนาคารพาณิชย์เริ่มส่งเป็น Data Set ตั้งแต่ข้อมูลงวดเดือน ธค. 51 ขยายวันครบ กำหนดส่งเป็นภายในสิ้นเดือนถัดไป เป็นเวลา 3 งวด เริ่มตั้งแต่งวดธ. ค. 51- ก. พ. 52 ( ข้อ 5.2 ของประกาศ ธปท. ที่ สรข. 10/2551)  กรณีที่ ธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่พร้อมจัดส่ง ข้อมูลในรูปแบบ Data Set ให้ทำหนังสือขอ อนุญาต จัดส่งในรูปแบบ Excel File ( ข้อ 5.4 ของประกาศ ธปท. ที่ สรข. 10/2551)

8 การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - SA  แนวทางการขออนุญาต  แนวทางที่ 1 : รายงานในรูปแบบ Excel File 6 เดือน ( ธค. 51 – พค. 52) ส่งข้อมูลในรูปแบบ Data Set คู่ขนานตั้งแต่ข้อมูล เดือน มีค. 52 – พค.52 ภายใน สิ้นเดือนถัดไป  แนวทางที่ 2 : รายงานในรูปแบบ Excel File 3 เดือน ( ธค. 51 – กพ. 52) ส่งข้อมูลในรูปแบบ Data Set ตั้งแต่ข้อมูลเดือน มีค. 52 เป็นต้นไป ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นงวดที่รายงาน

9 การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - SA หมายเหตุ การรายงานชุดข้อมูล Operational Risk (DS_OPR) ครั้งแรก - ให้รายงานพร้อมชุดข้อมูลอื่น เนื่องจาก ต้องนำข้อมูลมาใช้เพื่อคำนวณ เงินกองทุน - Dataset Date เป็นวันสิ้นงวดที่มีการปิด บัญชีล่าสุด - ข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูลสิ้นงวดบัญชี ล่าสุด + งวดการบัญชีย้อนหลัง อีก 5 งวด

10 การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - AIRB  สรุปชุดข้อมูลที่ต้องจัดทำ  ช่วงที่ดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel I ( ธ. ค. 51 – พ. ย. 52) 1. Capital Fund (DS_CAP) 2. Risk Weighted Assets (DS_RWA) 3. Arrangement Summary (DS_ARS) 4. + Operational Risk (DS_OPR)  ช่วงที่ดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ( ธ. ค. 52 เป็นต้นไป ) 1. Capital Fund (DS_CAP)5. Credit Risk – IRB (DS_CRI) 2. Credit Risk - SA (DS_CRS)6. Equity Position (DS_EQP) 3. Contingent Summary (DS_COS)7. Provision & Expected Loss (DS_PEL) 4. Operational Risk (DS_OPR)

11 การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - AIRB  กำหนดเวลา  เริ่มรายงานข้อมูลงวดแรกเดือนธันวาคม 52 ส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวดที่รายงาน ยกเว้น DS_OPR หมายเหตุ 1. การรายงานชุดข้อมูล Operational Risk (DS_OPR) ครั้งแรก ข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูลสิ้นงวดบัญชีล่าสุด + งวดการบัญชีย้อนหลังอีก 5 งวด 2. ธนาคารพาณิชย์ที่เลือกคำนวณความเสี่ยงด้าน เครดิตด้วยวิธี AIRB ให้รายงานชุด ข้อมูล DS_OPR ครั้งแรกภายในวันที่ 21 มค. 52

12 แผนดำเนินการทดสอบ IWT 18 ธ. ค. 51 : ธปท. เผยแพร่ Schema ที่ปรับปรุงใหม่ 4 Data Set (DS_COS, DS_CRS, DS_CRI, DS_EQP) : ธปท. เผยแพร่เอกสาร Data Set Document Classification และ Manual 12-23 ม. ค. 52 : ทดสอบ IWT ครั้งที่ 2 26 ม. ค. 52 : สถาบันการเงินเริ่มส่ง ชุดข้อมูลจริง 23-27 ก. พ. 52: ทดสอบ IWT ครั้งที่ 3 สำหรับ สง. ที่มีการขอผ่อนผัน การส่งข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การจัดส่งแบบรายงาน Basel II 24 ธันวาคม 51 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทวะ วงศ์วโรปการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google