งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 โครงการพัฒนาการวางแผน งบประมาณ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการ ลงทุนทางการศึกษา ของโรงเรียนผู้นำการระดม ทรัพยากรทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 โครงการพัฒนาการวางแผน งบประมาณ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการ ลงทุนทางการศึกษา ของโรงเรียนผู้นำการระดม ทรัพยากรทางการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 โครงการพัฒนาการวางแผน งบประมาณ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการ ลงทุนทางการศึกษา ของโรงเรียนผู้นำการระดม ทรัพยากรทางการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

2 Free Powerpoint Templates Page 2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียนผู้นำ การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ใน กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาความเท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษา ของโรงเรียนผู้นำการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ใน กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อปฏิบัติการวางแผนงบประมาณเพื่อสร้างความ เท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียน ผู้นำการระดมสรรพกำลังทางการศึกษา ใน กรุงเทพมหานคร 4. เพื่อประเมินแผนงบประมาณเพื่อสร้างความเท่าเทียม ในการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียนผู้นำการ ระดมทรัพยากรทางการศึกษา ใน กรุงเทพมหานคร

3 Free Powerpoint Templates Page 3 ขั้นตอนการบริหารงบประมาณสถานศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ( ระยะ 5 ปี / 4 ปี ) การวางแผนงบประมาณ แผนงบประมาณระยะปาน กลาง (MTEF) ( ระยะ 3 ปี )/ ตามกล ยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

4 Free Powerpoint Templates Page 4 นิยามศัพท์เฉพาะ 1. แผนงบประมาณ 2. การพัฒนาการวางแผน 3. การลงทุนทางการศึกษา 4. ความเท่าเทียมในการลงทุนทาง การศึกษา 5. โรงเรียนผู้นำการระดมทรัพยากรทาง การศึกษา 6. เงินงบประมาณ 7. เงินนอกงบประมาณ

5 Free Powerpoint Templates Page 5 แผนงบประมาณ : ประมาณการงบประมาณและรายได้ที่ โรงเรียนจะได้รับจากเงินนอกงบประมาณ ตามแผนพัฒนาโรงเรียนและมีความเท่า เทียมในการลงทุนทางการศึกษา การพัฒนาการวางแผน : การใช้เทคนิค School Mapping ในการ ปรับปรุงการวางแผนงบประมาณของ โรงเรียนให้สอดรับกับแผนพัฒนาโรงเรียน กรอบเงื่อนไขของต้นสังกัดและสร้างความ เท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษาของ โรงเรียน โรงเรียน : โรงเรียนผู้นำการระดมทรัพยากร ทางการศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา : งบประมาณ ค่าใช้จ่าย เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนสินทรัพย์อื่นที่สามารถตีค่าเป็นตัว เงินที่โรงเรียนได้รับและใช้ประโยชน์ในการ จัดการศึกษาและเป็นการลงทุนทาง การศึกษา

6 Free Powerpoint Templates Page 6 การลงทุนทางการศึกษา : การใช้ จ่ายงบประมาณและค่าใช้จ่าย ทางการศึกษาในการจัดการเรียน การสอนและการจัดการศึกษา ของโรงเรียน ความเท่าเทียมในการลงทุนทาง การศึกษา (Equity of Educational Investment) : การใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนที่ส่งผลให้เกิดโอกาสทาง การศึกษาที่เท่าเทียมกันของผู้เรียน พิจารณาจากความแปรปรวนที่ ยอมรับได้ ที่วัดจากสัมประสิทธิ์ของ ความผันแปร (Coefficient of Variation: CV) และความเป็นกลาง ทางบประมาณ (Fiscal Neutrality) ที่วัดจาก lorence Curve และ Gini Index )

7 Free Powerpoint Templates Page 7 เงินงบประมาณ : ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนได้รับ จากรัฐ ทั้งงบบุคลากร งบดำเนินการ ( ค่าใช้จ่ายรายหัว / งบตาม นโยบายของต้นสังกัด ) และงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ : ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาที่ โรงเรียนได้รับจากการบริการ เงินผลประโยชน์ เงินเบี้ยปรับ เงิน บริจาคจากเอกชน ชุมชนและ อปท. และรายได้อื่นๆ ค่าเฉลี่ยความมั่งคั่ง : ค่าเฉลี่ยการลงทุนต่อหัวของนักเรียน วัด ความมากน้อยด้วยความมั่งคั่งในการลงทุนต่อหัวของนักเรียน

8 Free Powerpoint Templates Page 8 การดำเนินการ 1. คัดเลือกโรงเรียนผู้นำการ ระดมทรัพยากรทาง การศึกษา ( ตามสังกัด ตาม ขนาด ตามพื้นที่ที่ตั้ง ) ( เมษายน 2556) 2. ประชุมสร้างความเข้าใจ ( พฤษภาคม 2556) 3. จัดเก็บข้อมูลการลงทุนทาง การศึกษาของโรงเรียนทั้ง ในและนอกงบประมาณตาม ลักษณะรายจ่ายและ แผนการใช้จ่าย 4. วิเคราะห์ความเท่าเทียมใน การลงทุนทางการศึกษา ของโรงเรียน ( สิงหาคม 2556)

9 Free Powerpoint Templates Page 9 4. ปฏิบัติการวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณตามแผนงาน / โครงการ ความต้องการจำเป็นและ ดัชนีความขาดแคลนของ สถานศึกษาและเป้าหมายความ เท่าเทียมในการลงทุนทาง การศึกษา ( สิงหาคม 2556) 5. ปฎิบัติทบทวนแผนพัฒนา โรงเรียนและกำหนดแผน งบประมาณตามแผนพัฒนา โรงเรียน ( สิงหาคม 2556) 6. ประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพของแผนและประเมิน ความเท่าเทียมในการลงทุนทาง การศึกษาของโรงเรียน ( กันยายน 2556) 7. นำเสนอแผนต่อคณะกรรมการ สถานศึกษา สาธารณชนและต้น สังกัดตามลำดับ ( กันยายน 2556)

10 Free Powerpoint Templates Page 10 8. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 9. ทบทวนแผนพัฒนาและแผน งบประมาณปี 2558 10. บริหารงบประมาณตามแผน


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 โครงการพัฒนาการวางแผน งบประมาณ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการ ลงทุนทางการศึกษา ของโรงเรียนผู้นำการระดม ทรัพยากรทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google