งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ
การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คปสอ.สังขะ – ศรีณรงค์ ปี 2554 วันที่ มกราคม 2554 ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ

2 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม หมู่บ้านลดโรค

3 เป้าหมายหลัก เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ
ให้มีการระดมทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรมด้าน สาธารณสุขอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายเดียวกัน คือการลดโรคที่เป็นปัญหาของหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ปรับปรุงภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม

4 1.ปัญหา - นโยบายกระทรวง อำเภอเข็มแข็งควบคุมโรคยั่งยืน,ลดอัตราเพิ่มป่วย
- ปัญหาสุขภาพอยู่ที่ บุคคล ,ครอบครัว ,ชุมชน - นโยบายกระทรวง อำเภอเข็มแข็งควบคุมโรคยั่งยืน,ลดอัตราเพิ่มป่วย โรคเบาหวาน ความดัน รายใหม่, ลดการระบาดโรคไข้หวัดฯ โรคไข้เลือดออก - นโยบายจังหวัด ลดสุรา สารเสพติด - งบประมาณ งบ Itemizde, PP Expessed(ชุดสิทธิ์) P4P, PP area based( 1บาท/คน) กองทุนสุขภาพตำบล(40บาท/คน - อำเภอสังขะ กองทุนสุขภาพ 11 แห่ง - อำเภอศรีณรงค์ กองทุนสุขภาพ 5 แห่ง

5 2. ความเชื่อมโยงนโยบาย/งาน. - ด้านงบประมาณ. - ด้านนโยบาย
2.ความเชื่อมโยงนโยบาย/งาน - ด้านงบประมาณ - ด้านนโยบาย - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล - งานควบคุมโรคที่เป็นโรคนโยบายและโรคประจำถิ่น - งานคุณภาพ HA , PCA - งานส่งเสริมสุขภาพ - งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - งานสุขศึกษา

6 3. การดำเนินงาน. - พื้นที่ดำเนินงานทุกหมู่บ้าน
3.การดำเนินงาน - พื้นที่ดำเนินงานทุกหมู่บ้าน - วิธีการประกาศเป็นนโยบายระดับ CUP ลงนามMOU สาธารณสุข,อปท,ปกครอง กำหนดเป้าหมายร่วมกัน แผนคปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ แผนกองทุนสุขภาพตำบล แผนอสม.ประจำหมู่บ้าน ใช้ขบวนการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ,หมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ, อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งและยั่งยืน

7 3.การดำเนินงาน (ต่อ) - การสร้างแรงจูงใจโดยการจัดการประกวด ประกวดคำขวัญหมู่บ้านลดโรค ประกวดเรียงความหมู่บ้านลดโรค ประกวดเรื่องเล่าหมู่บ้านลดโรค ประกวดบุคคลต้นแบบลดโรค ประกวดภาพวาดลดโรค ประกวดภาพเล่าเรื่องลดโรค ประกวดหมู่บ้านลดโรค สนับสนุนงบประมาณการประกวดรางวัล เงิน+โล่+ใบประกาศ สนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่

8 3.การดำเนินงาน (ต่อ) กิจกรรมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านลดโรค การประชุมชี้แจง ของ สสอ. สอ ประชุม อสม. ประจำเดือน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ป้าย CUT OUT สถานีวิทยุชุมชน ทาง Web sild

9 4.โรคติดต่อ(เป้าหมาย) โรค 5 อันดับของอำเภอ โรคอุจจาระร่วง , โรคอาหารเป็นพิษ โรคปอดบวม ,โรคไข้เลือดออก โรคตามนโยบาย โรคไข้หวัดใหญ่ , โรคไข้เลือดออก โรค 5 อันดับของหมู่บ้าน ดูข้อมูลทางระบาดวิทยาในแต่ละสอ.

10 5. โรคไม่ติดต่อ(เป้าหมาย). - โรคเบาหวาน. - ความดันโลหิตสูง
5.โรคไม่ติดต่อ(เป้าหมาย) โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ อัมมพฤกษ อัมพาต โรคหอบหืด ความพิการ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม สุขภาพจิต

11 6.กิจกรรมรณรงค์โรคติดต่อ รณรงค์ "กินของร้อน ใช้ซ้อนกลาง ล้างมือบ่อย ส้วมหน้ากากอนามัยเมื่อไข้ ไอ" ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย การจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ ครัวสะอาด สำรวจค่า HI CI ลดปัจจัยเสี่ยงโรคติดต่อโดยยุงเป็นพาหะ สุขบัญญัติ 10 ประการ(หมู่บ้าน,โรงเรียน) อาหารปลอดภัย กิจกรรมต้นแบบ หมู่บ้านต้นแบบ, อสม.ต้นแบบ,บุคคลต้นแบบ

12 7. กิจกรรมโรคไม่ติดต่อ. - รณรงค์" กินผัก "ปลูกผักกินเอง
7.กิจกรรมโรคไม่ติดต่อ - รณรงค์" กินผัก "ปลูกผักกินเอง - รณรงค์" ลดกิน หวาน มัน เค็ม " - รณรงค์ " เหล้า บุหรี่ " - งานบุญปลอดเหล้า งานศพปลอดเหล้า หมู่บ้านปลอดเหล้า - ออกกำลังกาย - ตรวจสุขภาพประจำปี,สมุดประจำตัว >30 ปี - สุขบัญญัติ 10 ประการ - อาหารปลอดภัย - กิจกรรมต้นแบบ หมู่บ้านต้นแบบ, อสม.ต้นแบบ บุคคลต้นแบบ

13 8. ลักษณะหมู่บ้านลดโรคที่พึงประสงค์. - มีข้อมูลโรคติดต่อ 5 อันดับ
8. ลักษณะหมู่บ้านลดโรคที่พึงประสงค์ - มีข้อมูลโรคติดต่อ 5 อันดับ - มีข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - มีการดำเนินงานในรูปคณะกรรมการ - มีการระดมทุนภายในชุมขน - มีการประชาคมหมู่บ้านลดโรค - ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ - มีแผนงานลดโรค - มีมาตรการลดโรค - มีการติดตามและประเมินผล ก่อน - หลังดำเนินการ

14 9. สิ่งที่หน่วยงานสาธารณสุขต้องเตรียมการ
9.สิ่งที่หน่วยงานสาธารณสุขต้องเตรียมการ - เตรียมฐานข้อมูล โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ เตรียมแนวทางปฏิบัติ(ระบบงาน) การดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน แนวทางปฏิบัติการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แนวทางประสานเครือข่าย - ปรับแผนงานสนับสนุน

15 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ - มีเป้าหมายเดียวกัน (ประชาชน) - แก้ปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ - เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการและเครือข่าย - มีการระดมงบประมาณ - เกิดนวตกรรม แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ - เกิดระบบการรักษาพยาบาล,ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในระดับชุมชน - รพ., สสอ.,สอ.,กองทุนสุขภาพตำบล.หมู่บ้าน ,อสม.มีผลงานเด่น - ประชาชนสุขภาพดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

16 แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านลดโรค (หน้า ) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านลดโรค 2. เพื่อความร่วมมือทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านลด โรค 3. เพื่อชี้แจงกิจกรรมกลวิธีในการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

17 แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหมู่บ้านลดโรคด้านโรคติดต่อ (หน้า 141) 1.1 ลดโรคติดต่อ 5 อันดับของหมู่บ้านที่เป็นปัญหา เป้าหมาย 100 % 1.2 อัตราป่วยโรค 5 อันดับ ลดลงร้อยละ 10 ของอัตราป่วยปี 2553 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2554 งบประมาณ -

18 แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ลดโรคติดต่อ (หน้า 142) 2.1 กินร้อนใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีไข้ ไอ 2.2 จัดบ้านเรือนถูกสุขลักษณะบ้านสะอาด,ครัวสะอาด 2.3 สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 2.4 รณรงค์สุขบัญญัติ 10 ประการ ในหมู่บ้าน โรงเรียน 2.5 รณรงค์อาหารปลอดภัย 2.6 อสม.ต้นแบบ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2554 งบประมาณ จากงบกองทุนสุขภาพตำบลและงบสนับสนุน อสม.

19 แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหมู่บ้านลดโรคด้านโรคไม่ติดต่อ (หน้า 143) 3.1 ลดโรคไม่ติดต่อของหมู่บ้านที่เป็นปัญหา 3.2 อัตราป่วยโรคไม่ติดต่อรายใหม่ลดลงร้อยละ 10 ของอัตราป่วยปี ผู้ป่วยเก่ามีภาวะแทรกซ้อนลดลงร้อยละ 10 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2554 งบประมาณ -

20 แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรณรงค์ลดโรคไม่ติดต่อ (หน้า 144) 3.1 รณรงค์ “กินผัก ปลูกผักเอง” 3.2 ลดกินหวาน มัน เค็ม 3.3 รณรงค์งานบุญปลอดเหล้างานศพปลอดเหล้า หมู่บ้านปลอดเหล้า 3.4 รณรงค์ออกกำลังกาย 3.5 ตรวจสุขภาพประจำปี 3.6 รณรงค์อาหารปลอดภัย 3.7 อสม.ต้นแบบ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2554 งบประมาณ จากงบกองทุนสุขภาพตำบลและงบสนับสนุน อสม.

21 แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมคณะทำงานส่วนราชการ,อปท. และ เครือข่ายสุขภาพ (หน้า 145) - เป้าหมาย 50 คน จัด 1 ครั้ง ระยะเวลาดำเนินการ - กุมภาพันธ์ 2554 งบประมาณ - งบ CUP จำนวน 243,800 บาท

22 แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมลงนาม MOU หมู่บ้านลดโรค (หน้า ) 6.1 จัดประชุมลงนาม MOU หมู่บ้านลดโรค 6.2 จัดนิทรรศการหมู่บ้านลดโรค ระยะเวลาดำเนินการ - กุมภาพันธ์ , เมษายน 2554 งบประมาณ - งบ CUP จำนวน 43,000 บาท

23 แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ กิจกรรมที่ 7 จัดทำแผนยุทธศาสตร์หมู่บ้าน (SRM) ปี 2554(หน้า147) 7.1 อ.สังขะ 184 หมู่ 7.2 อ.ศรีณรงค์ 63 หมู่ ระยะเวลาดำเนินการ - กุมภาพันธ์ – เมษายน 2554 งบประมาณ - งบ CUP โดยการโอนงบให้หมู่บ้านละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 247,000 บาท

24 แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมประกวดบ้านลดโรค (หน้า 148 = 151) 8.1 ประกวดเรียงความ 8.2 ประกวดวาดภาพ 8.3 ประกวดภาพเล่าเรื่อง 8.4 ประกวดบุคคลต้นแบบด้านโรคติดต่อ,โรคไม่ติดต่อ 8.5 ประกวดหมู่บ้านลดโรค ระยะเวลาดำเนินการ - กุมภาพันธ์ – เมษายน 2554 งบประมาณ - งบ CUP ค่ารางวัลการประกวด จำนวน 186,500 บาท

25 แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการหมู่บ้านลดโรค คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ กิจกรรมที่ 9 โครงการตรวจสุขภาพสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ (หน้า ) 9.1 การคัดกรองสุขภาพประชาชนเป้าหมาย อ.สังขะ , อ.ศรีณรงค์ 9.2 รถหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ 9.3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและพระภิกษุ 9.4 การจัดตั้งคลินิก DPAC 9.5 หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อ.สังขะ 1 หมู่, อ.ศรีณรงค์ 1 หมู่ ระยะเวลาดำเนินการ - ตุลาคม 53 – กันยายน 54 งบประมาณ - งบ CUP ค่าแบบคัดกรอง จำนวน 294,912 บาท - งบ CUP สนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบ หมู่ละ 35,000 บาทเป็นเงิน70,000บาท

26 สอบถาม

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google