งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 28 มกราคม 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554ห้องประชุมสานฝันโรงพยาบาลสังขะ การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข คปสอ. สังขะ – ศรีณรงค์ ปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 28 มกราคม 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554ห้องประชุมสานฝันโรงพยาบาลสังขะ การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข คปสอ. สังขะ – ศรีณรงค์ ปี 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 28 มกราคม 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554ห้องประชุมสานฝันโรงพยาบาลสังขะ การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข คปสอ. สังขะ – ศรีณรงค์ ปี 2554

2

3  เพื่อสร้างความร่วมมือของ เครือข่ายสุขภาพทุกระดับ ให้มีการระดมทรัพยากรในการ ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข อย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมาย เดียวกัน คือการลดโรคที่เป็นปัญหา ของหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ปรับปรุงภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม

4 1. ปัญหา - ปัญหาสุขภาพอยู่ที่ บุคคล, ครอบครัว, ชุมชน - นโยบายกระทรวง อำเภอเข็มแข็งควบคุม โรคยั่งยืน, ลดอัตราเพิ่มป่วย โรคเบาหวาน ความดัน รายใหม่, ลดการระบาด โรคไข้หวัดฯ โรคไข้เลือดออก - นโยบายจังหวัด ลดสุรา สารเสพติด - งบประมาณ งบ Itemizde, PP Expessed( ชุดสิทธิ์ ) P4P, PP area based( 1 บาท / คน ) กองทุน สุขภาพตำบล (40 บาท / คน - อำเภอสังขะ กองทุนสุขภาพ 11 แห่ง - อำเภอศรีณรงค์ กองทุนสุขภาพ 5 แห่ง

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านลดโรค ( หน้า 141- 156) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจแนวทางการ ดำเนินงานหมู่บ้านลดโรค 2. เพื่อความร่วมมือทุกภาคส่วนในการระดม ทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านลดโรค 3. เพื่อชี้แจงกิจกรรมกลวิธีในการดำเนินงานและรับ ฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

17 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหมู่บ้านลดโรคด้านโรคติดต่อ ( หน้า 141) 1.1 ลดโรคติดต่อ 5 อันดับของหมู่บ้านที่เป็นปัญหา เป้าหมาย 100 % 1.2 อัตราป่วยโรค 5 อันดับ ลดลงร้อยละ 10 ของ อัตราป่วยปี 2553 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2554 งบประมาณ -

18 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ลดโรคติดต่อ ( หน้า 142) 2.1 กินร้อนใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย สวมหน้ากาก อนามัยเมื่อมีไข้ ไอ 2.2 จัดบ้านเรือนถูกสุขลักษณะบ้านสะอาด, ครัวสะอาด 2.3 สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 2.4 รณรงค์สุขบัญญัติ 10 ประการ ในหมู่บ้าน โรงเรียน 2.5 รณรงค์อาหารปลอดภัย 2.6 อสม. ต้นแบบ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2554 งบประมาณ จากงบกองทุนสุขภาพตำบลและงบสนับสนุน อสม.

19 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหมู่บ้านลดโรคด้านโรคไม่ ติดต่อ ( หน้า 143) 3.1 ลดโรคไม่ติดต่อของหมู่บ้านที่เป็นปัญหา 3.2 อัตราป่วยโรคไม่ติดต่อรายใหม่ลดลงร้อยละ 10 ของอัตราป่วยปี 2553 3.3 ผู้ป่วยเก่ามีภาวะแทรกซ้อนลดลงร้อยละ 10 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2554 งบประมาณ -

20 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรณรงค์ลดโรคไม่ติดต่อ ( หน้า 144) 3.1 รณรงค์ “ กินผัก ปลูกผักเอง ” 3.2 ลดกินหวาน มัน เค็ม 3.3 รณรงค์งานบุญปลอดเหล้างานศพปลอดเหล้า หมู่บ้านปลอดเหล้า 3.4 รณรงค์ออกกำลังกาย 3.5 ตรวจสุขภาพประจำปี 3.6 รณรงค์อาหารปลอดภัย 3.7 อสม. ต้นแบบ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2554 งบประมาณ จากงบกองทุนสุขภาพตำบลและงบสนับสนุน อสม.

21 กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมคณะทำงานส่วน ราชการ, อปท. และเครือข่าย สุขภาพ ( หน้า 145) - เป้าหมาย 50 คน จัด 1 ครั้ง ระยะเวลาดำเนินการ - กุมภาพันธ์ 2554 งบประมาณ - งบ CUP จำนวน 243,800 บาท

22 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมลงนาม MOU หมู่บ้านลดโรค ( หน้า 146-147) 6.1 จัดประชุมลงนาม MOU หมู่บ้านลด โรค 6.2 จัดนิทรรศการหมู่บ้านลดโรค ระยะเวลาดำเนินการ - กุมภาพันธ์, เมษายน 2554 งบประมาณ - งบ CUP จำนวน 43,000 บาท

23 กิจกรรมที่ 7 จัดทำแผนยุทธศาสตร์หมู่บ้าน (SRM) ปี 2554 ( หน้า 147) 7.1 อ. สังขะ 184 หมู่ 7.2 อ. ศรีณรงค์ 63 หมู่ ระยะเวลาดำเนินการ - กุมภาพันธ์ – เมษายน 2554 งบประมาณ - งบ CUP โดยการโอนงบให้หมู่บ้านละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 247,000 บาท

24 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมประกวดบ้านลดโรค ( หน้า 148 = 151) 8.1 ประกวดเรียงความ 8.2 ประกวดวาดภาพ 8.3 ประกวดภาพเล่าเรื่อง 8.4 ประกวดบุคคลต้นแบบด้านโรคติดต่อ, โรคไม่ติดต่อ 8.5 ประกวดหมู่บ้านลดโรค ระยะเวลาดำเนินการ - กุมภาพันธ์ – เมษายน 2554 งบประมาณ - งบ CUP ค่ารางวัลการประกวด จำนวน 186,500 บาท

25 กิจกรรมที่ 9 โครงการตรวจสุขภาพสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน คปสอ. สังขะ - ศรีณรงค์ ( หน้า 152-154) 9.1 การคัดกรองสุขภาพประชาชนเป้าหมาย อ. สังขะ, อ. ศรีณรงค์ 9.2 รถหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ 9.3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและ พระภิกษุ 9.4 การจัดตั้งคลินิก DPAC 9.5 หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อ. สังขะ 1 หมู่, อ. ศรีณรงค์ 1 หมู่ ระยะเวลาดำเนินการ - ตุลาคม 53 – กันยายน 54 งบประมาณ - งบ CUP ค่าแบบคัดกรอง จำนวน 294,912 บาท - งบ CUP สนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบ หมู่ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท

26 สอบถ าม

27 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 28 มกราคม 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554ห้องประชุมสานฝันโรงพยาบาลสังขะ การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข คปสอ. สังขะ – ศรีณรงค์ ปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google