งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของการจัดทำโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของการจัดทำโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของการจัดทำโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักระดับ 1-3 ดาว โดย คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 25 กันยายน 2552

2 หน่วยงานที่สนับสนุนและร่วมจัดทำโครงการฯ
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สมาคมโรงแรมไทย ประสานงาน และรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการในแต่ละพื้นที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สนับสนุนการจัดทำโครงการ) สวทช. สถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาค (สถานที่จัดอบรม) NECTEC จัดสรรงบประมาณ จำนวน 5.1 ล้านบาท บริษัทซอฟต์แวร์ / ฝึกอบรมที่ให้บริการ โรงแรมเป้าหมาย SWP บริหารและ จัดทำโครงการฯ โรงแรมเป้าหมาย โรงแรมเป้าหมาย หน่วยงานพันธมิตรของ SWP ในแต่ละภูมิภาค โรงแรมเป้าหมาย โรงแรมเป้าหมาย

3 ผลการดำเนินงาน (มิ.ย.-ก.ย.52)
1. จัดงานแถลงข่าวโครงการ : “กระทรวงวิทย์ดึงไอทีแก้วิกฤตธุรกิจโรงแรม” วันที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา ณ โรงแรมเวียงใต้ โดย รมว.วท. เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน – ผพว., คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร – อุปนายกสมาคมโรงแรม ไทย และคุณพนม กะรีบุตร – ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ททท. ร่วมแถลง โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานรวม 38 ราย

4 วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ
เพื่อสนับสนุนและช่วยผู้ ประกอบธุรกิจโรงแรมและ ที่พักที่ประสบปัญหาใน สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและ ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรมและที่พัก โดยใช้ ความสามารถของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการทำการตลาด ออนไลน์ (e-Marketing) เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่สามารถ รองรับพฤติกรรมผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวที่ ปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาบริการรูปแบบใหม่

5 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม, รีสอร์ท หรือที่พัก ระดับ 1-3 ดาว รวมจำนวน 300 ราย

6 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการชำระ ค่ามัดจำจำนวน 5,000 บาท / ราย จะได้รับคืนเต็ม จำนวนเมื่อเข้าร่วม กิจกรรม และปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่ โครงการกำหนด ส่งได้รายละ 2 ท่าน / หลักสูตร (ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ไอที)

7 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่ยังไม่มีเว็บไซค์
อบรมการจัดทำเว็บไซค์, การนำเข้าข้อมูล-รูปภาพขององค์กร ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำ และดำเนินการได้ด้วยตนเอง ใช้เวลา 2 วัน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) และค่าบริการ Web Hosting ในปีแรก

8 รายละเอียดการจัดทำโครงการฯ
2. กลุ่มที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การทำการตลาด ออนไลน์ (e-Marketing Workshop) โดยมีขั้นตอนดังนี้ วิเคราะห์ เว็บไซต์ / การทำ การตลาดของ ธุรกิจ อบรมเชิง ปฏิบัติการ e-Marketing 3 วัน ให้คำปรึกษา โดย ผู้เชี่ยวชาญ (Web Clinic) ติดตามและ ประเมินผล รายองค์กร 2-3 เดือน หมายเหตุ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 2-3 ของการดำเนินงาน

9 e-Brochure ของโครงการฯ

10 เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ: Productivity Increasing
- Unique Visitors - จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น - Response/Inquiry - จำนวนการติดต่อสอบถาม หรือตอบรับ จากลูกค้าผ่านช่องทางบนเว็บที่เพิ่มขึ้น - Income - รายได้ของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น

11 ประธานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ
ผลการดำเนินงาน 2. จัดอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2552 ที่ซอฟต์แวร์พาร์ค มีผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน จาก 23 โรงแรม กรุงเทพฯ คุณบุณฑริก กุศลวิทย์ ประธานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม สมาคมโรงแรมไทย คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ

12 เชียงใหม่ ผลการดำเนินงาน 2. จัดอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ (ต่อ)
รุ่นที่ 2 วันที่ กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 35 คน จาก 21 โรงแรมในภาคเหนือ ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดี ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ คุณภูณัช ธนาเหล่าพาณิช อุปนายกที่ 2 สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ)

13 คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ
ผลการดำเนินงาน 2. จัดอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ (ต่อ) รุ่นที่ 3 วันที่ กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 39 คน จาก 26 โรงแรม คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม กรรมการ สมาคมโรงแรมไทย คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ชลบุรี

14 ผลการดำเนินงาน รุ่นที่ 4 วันที่ สิงหาคม โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าอบรม จำนวน 32 คน จาก 27 โรงแรมในเกาะสมุยและจังหวัดใกล้เคียง คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ คุณจิรภาอัครราช กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมโรงแรมไทย เกาะสมุย สมุย

15 ภาพรวมของการดำเนินงานโครงการ (มิ.ย.-24 ก.ย.52)
ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 7 เดือน (มิ.ย. – ธ.ค. 52) 2. จัดอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ไปแล้วรวม 9 รุ่น ที่กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ชลบุรี, เกาะสมุย, กาญจนบุรี, ภูเก็ต โดยมีผู้เข้าอบรม รวม 223 โรงแรม 3. จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์แล้ว 3 รุ่น ที่กรุงเทพฯ มีผู้เข้า อบรมจำนวน 62 โรงแรม 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก 5. การดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

16 การเข้าสู่ธุรกิจบนโลกออนไลน์ การมีเว็บไซต์ (ที่มีประสิทธิภาพ)
เริ่มต้นที่ การมีเว็บไซต์ (ที่มีประสิทธิภาพ)

17 แต่....ความสำคัญอยู่ที่ การทำให้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำตลาด และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด

18 แนวคิดสำคัญของการจัดทำเว็บไซต์ Leads Customers Visitors
Traffic Traffic ความสำเร็จของการทำเว็บไซต์คือ สามารถเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้าได้

19 แหล่งที่มาของการเข้าสู่เว็บไซต์
Direct Traffic Referring Site Search Engine

20 ส่วนประกอบของหน้า Search Engine
ช่องป้อนคำค้นหา Search Engine Marketing (Adwords, Pay Per Click) ตำแหน่งโฆษณา SERPs ย่อมาจาก Search Engine Result Pages ผลลัพท์การค้นหาทางด้านซ้าย (SERPs) บางคนเรียกว่า Organic Search, Natural Search การโฆษณาระบบ pay per click (Sponsor Links) ในบาง keywords จะมีโฆษณาบางตัวจะถูกนำมาแสดงทางด้านซ้าย Search Engine Optimization

21 แนวคิดสำคัญของการทำการตลาดออนไลน์ Customers Leads Visitors
Traffic Traffic เปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ให้เป็นลูกค้า โดยใช้เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์, ติดอันดับต้นๆของ Search Engine, , Blog & Affiliate Marketing, SEO, SEM, Social Media Networking, etc.

22 ตัวอย่างการปรับปรุงเว็บไซต์โดยโรงแรมที่เข้าอบรมฯ
การปรับปรุงเว็บไซต์โดยใช้ e-Mkt. Technique 1. สร้าง sub domain ไทย – อังกฤษ สำหรับบุกคนละตลาด ต่างประเทศ 2. สร้าง title tag ด้วย คีย์เวิร์ด 3. ใช้ alternative text 4. มีcontent และใช้ คีย์เวิร์ดเพื่อ ช่วยในการค้นหาจำนวนมาก 5. ติดอันดับ 1 ใน map หน้าแรก ของ google search และติด อันดับ 16 ใน google.com (search ทั่วโลก) 6. page rank #3 7. สร้างได้ 237 link และ 51 link สำหรับเว็บอังกฤษ และไทย 8. เริ่มใช้ twitter กับ blog บ้างแล้ว

23 เรียนรู้การทำการตลาด
ภาพรวมของการจัดทำโครงการฯ ให้บริการแก่ลูกค้าได้ เร็วยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการ ระบบได้เอง เพิ่มประสิทธิภาพและ ยกระดับการให้บริการ เพิ่มช่องทางการตลาด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถปรับเปลี่ยน โปรโมชั่นในการขาย ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย หรือตามฤดูกาลได้ทันที ลดค่าใช้จ่ายในการทำ ทำประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการสามารถ ดำเนินการได้เอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้การทำตลาดออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ทั่วโลก เทคนิคในการปลี่ยนผู้ เข้าชมให้เป็นลูกค้า จุดเริ่มต้นในการ ทำธุรกิจออนไลน์ Step4 : เพิ่ม Function การใช้ งานบนเว็บไซต์ Step3 : เชื่อมต่อ ไปยัง Travel Web Portal อื่นๆ Step2 : เรียนรู้การทำการตลาด ออนไลน์ e-Marketing Strategic Ladder On-Line Booking Engine e-Payment System e-Mai Marketing Servicel Hotel Management System Etc. (ททท.) (สมาคมโรงแรมไทย) (บริษัท ล็อกซ์เล่ย์จำกัด (มหาชน)) เว็บ Portal อื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมร่วมกันยนเว็บพอร์ทัล ของโครงการ Step1 : จัดทำเว็บไซต์ ของโรงแรม ทำให้เว็บไซค์มีความ สามารถมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูล จากสถิติผู้เข้าชม, Page Rank และจำนวนการ ติดต่อสอบถามการจอง ได้เองตลอดเวลา มีตัวตนบนโลกออนไลน์

24 งานสัมมนา “การตลาดออนไลน์ : ทางลัดสู่ความสำเร็จในธุรกิจโรงแรม”
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมจำนวน 200 ราย วัตถุประสงค์: เพื่อต่อยอดความรู้หลังการอบรมฯ และขยายช่องทางในการทำตลาด ออนไลน์โดยผ่านเว็บพอร์ทัลของหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - - สมาคมโรงแรมไทย - Thailand.com - Thinknet Co.,Ltd. - - บ.อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด กิจกรรม : 1. สัมมนาและเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ 2. ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “Buy 1 Get 1 Free” ร่วมกันโดยใช้เว็บ ซึ่งเป็นเว็บพอร์ทัลหลักของโครงการ 3. รับข้อเสนอพิเศษจากบริษัทซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในธุรกิจโรงแรม และ ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการระบบ e-Payment ที่ร่วมออกบูธในงาน MS.Word = 1 รุ่น / Joomla = 3 รุ่น

25 ผลการดำเนินงาน 5. การจัดทำเว็บท่า (Web Portal) ของโครงการฯ
เปิดใช้วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เป็นเว็บท่าที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และการจัดกิจกรรมของโครงการ ใช้เป็นช่องทางในการสอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง ผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ และ ขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการฯ

26 กำหนดการอบรม พื้นที่ดำเนินการ หลักสูตร e-Marketing (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่อบรม ประชุมติดตามผล (Web Clinic) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ รุ่น M วันที่ ก.ค. 52 ซอฟต์แวร์พาร์ค 3 ส.ค. 52 25 ก.ย. 52 เชียงใหม่ รุ่น M วันที่ ก.ค. 52 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิอร์น 21 ส.ค. 52 16 ต.ค. 52 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หนึ่ง ชลบุรี รุ่น M วันที่ ก.ค. 52 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 28 ส.ค. 52 19 ต.ค. 52 สมุย รุ่น M วันที่ ส.ค. 52 โรงเรียนเกาะสมุย 29 ก.ย. 52 26 ต.ค. 52 รุ่น M วันที่ ส.ค. 52 1 ต.ค. 52 28 ต.ค. 52 กาญจนบุรี รุ่น M วันที่ ส.ค. 52 สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี 2 ต.ค. 52 30 ต.ค. 52 ภูเก็ต รุ่น M วันที่ ก.ย. 52 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ภูเก็ต 6 ต.ค. 52 3 พ.ย. 52 รุ่น M วันที่ ก.ย. 52 8 ต.ค. 52 5 พ.ย. 52 รุ่น M วันที่ ก.ย. 52 9 ต.ค. 52 10 พ.ย. 52 รุ่น M 10 วันที่ ต.ค.. 52 22 ต.ค. 52 13 พ.ย. 52 เชียงราย รุ่น M 11 วันที่ ต.ค. 52 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง N/A จะแจ้งให้ทราบอีก ครั้งหนึ่ง รุ่น M วันที่ ต.ค. 52

27 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของการจัดทำโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google