งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สรุปภาพรวมของการจัดทำโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักระดับ 1-3 ดาว โดย คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สรุปภาพรวมของการจัดทำโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักระดับ 1-3 ดาว โดย คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สรุปภาพรวมของการจัดทำโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักระดับ 1-3 ดาว โดย คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 25 กันยายน 2552

2 2 หน่วยงานที่สนับสนุนและร่วมจัดทำโครงการฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สวทช. NECTEC จัดสรรงบประมาณ จำนวน 5.1 ล้านบาท SWP บริหารและ จัดทำโครงการฯ หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ บริษัทซอฟต์แวร์ / ฝึกอบรมที่ให้บริการ สมาคมโรงแรมไทย ประสานงาน และรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการในแต่ละพื้นที่ สถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาค ( สถานที่จัดอบรม ) หน่วยงานพันธมิตรของ SWP ในแต่ละภูมิภาค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( สนับสนุนการจัดทำโครงการ ) โรงแรมเป้าหมาย

3 3 ผลการดำเนินงาน (มิ.ย.-ก.ย.52) 1. จัดงานแถลงข่าวโครงการ : “กระทรวงวิทย์ดึงไอทีแก้วิกฤตธุรกิจโรงแรม” วันที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00-15-00 ณ โรงแรมเวียงใต้ โดย รมว.วท. เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน – ผพว., คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร – อุปนายกสมาคมโรงแรม ไทย และคุณพนม กะรีบุตร – ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ททท. ร่วมแถลง โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานรวม 38 ราย

4 4 วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ เพื่อสนับสนุนและช่วยผู้ ประกอบธุรกิจโรงแรมและ ที่พักที่ประสบปัญหาใน สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและ ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรมและที่พัก โดยใช้ ความสามารถของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการทำการตลาด ออนไลน์ (e-Marketing) เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่สามารถ รองรับพฤติกรรมผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวที่ ปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาบริการรูปแบบใหม่

5 5 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม, รีสอร์ท หรือที่พัก ระดับ 1-3 ดาว รวมจำนวน 300 ราย

6 6 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการชำระ ค่ามัดจำจำนวน 5,000 บาท / ราย จะได้รับคืนเต็ม จำนวนเมื่อเข้าร่วม กิจกรรม และปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่ โครงการกำหนด ส่งได้รายละ 2 ท่าน / หลักสูตร (ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ไอที)

7 7 กลุ่มเป้าหมาย 1.กลุ่มที่ยังไม่มีเว็บไซค์ อบรมการจัดทำเว็บไซค์, การนำเข้าข้อมูล-รูปภาพขององค์กร ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำ และดำเนินการได้ด้วยตนเอง ใช้เวลา 2 วัน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) และค่าบริการ Web Hosting ในปีแรก

8 8 2. กลุ่มที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ กลยุทธ์การทำการตลาด ออนไลน์ (e-Marketing Workshop) โดยมีขั้นตอนดังนี้ รายละเอียดการจัดทำโครงการฯ วิเคราะห์ เว็บไซต์ / การทำ การตลาดของ ธุรกิจ อบรมเชิง ปฏิบัติการ e-Marketing 3 วัน ให้คำปรึกษา โดย ผู้เชี่ยวชาญ (Web Clinic) ติดตามและ ประเมินผล รายองค์กร 2-3 เดือน หมายเหตุ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 2-3 ของการดำเนินงาน

9 9 e-Brochure ของโครงการฯ

10 10 เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ: Productivity Increasing - Unique Visitors - จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ เพิ่มขึ้น - Response/Inquiry - จำนวนการติดต่อสอบถาม หรือตอบรับ จากลูกค้าผ่าน ช่องทางบนเว็บที่เพิ่มขึ้น - Income - รายได้ของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น

11 11 ผลการดำเนินงาน 2. จัดอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2552 ที่ซอฟต์แวร์พาร์ค มีผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน จาก 23 โรงแรม กรุงเทพฯ คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ คุณบุณฑริก กุศลวิทย์ ประธานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม สมาคมโรงแรมไทย

12 12 ผลการดำเนินงาน รุ่นที่ 2 วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 35 คน จาก 21 โรงแรมในภาคเหนือ 2. จัดอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ (ต่อ) เชียงใหม่ ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดี ม.ฟาร์อีสเทอร์น คุณภูณัช ธนาเหล่าพาณิช อุปนายกที่ 2 สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ)

13 13 ผลการดำเนินงาน รุ่นที่ 3 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 39 คน จาก 26 โรงแรม 2. จัดอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ (ต่อ) ชลบุรี คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม กรรมการ สมาคมโรงแรมไทย คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ

14 14 ผลการดำเนินงาน รุ่นที่ 4 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2552 โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าอบรม จำนวน 32 คน จาก 27 โรงแรมในเกาะสมุยและจังหวัดใกล้เคียง สมุย คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ คุณจิรภาอัครราช กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมโรงแรมไทย เกาะสมุย

15 15 1. ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 7 เดือน (มิ.ย. – ธ.ค. 52) 2. จัดอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ไปแล้วรวม 9 รุ่น ที่กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ชลบุรี, เกาะสมุย, กาญจนบุรี, ภูเก็ต โดยมีผู้เข้าอบรม รวม 223 โรงแรม 3. จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์แล้ว 3 รุ่น ที่กรุงเทพฯ มีผู้เข้า อบรมจำนวน 62 โรงแรม 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก 5. การดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ภาพรวมของการดำเนินงานโครงการ (มิ.ย.-24 ก.ย.52)

16 16 การเข้าสู่ธุรกิจบนโลกออนไลน์ เริ่มต้นที่ การมี เว็บไซต์ (ที่มีประสิทธิภาพ)

17 17 การทำให้เว็บไซต์ เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการทำตลาด และสามารถเข้าถึง กลุ่มลูกค้าได้มาก ที่สุด แต่.... ความสำคัญ อยู่ที่ การทำให้เว็บไซต์ เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการทำตลาด และสามารถเข้าถึง กลุ่มลูกค้าได้มาก ที่สุด

18 18 Traffic www.YourWebsite.com Traffic แนวคิดสำคัญของการจัดทำเว็บไซต์ Visitors LeadsCustomers ความสำเร็จของการทำเว็บไซต์คือ ความสำเร็จของการทำเว็บไซต์คือสามารถเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้าได้

19 19 แหล่งที่มาของ การเข้าสู่เว็บไซต์ - Direct Traffic - Referring Site - Search Engine

20 20 ช่องป้อนคำค้นหา ตำแหน่งโฆษณา Search Engine Optimization Search Engine Marketing (Adwords, Pay Per Click) ส่วนประกอบของหน้า Search Engine

21 21 Traffic www.YourWebsite.com Traffic แนวคิดสำคัญของการทำการตลาดออนไลน์ Visitors Leads Customers เปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ให้เป็นลูกค้า โดย ใช้เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์, ติด อันดับต้นๆของ Search Engine, email, Blog & Affiliate Marketing, SEO, SEM, Social Media Networking, etc. เปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ให้เป็นลูกค้า โดย ใช้เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์, ติด อันดับต้นๆของ Search Engine, email, Blog & Affiliate Marketing, SEO, SEM, Social Media Networking, etc.

22 22 ตัวอย่างการปรับปรุงเว็บไซต์โดยโรงแรมที่เข้าอบรมฯ การปรับปรุงเว็บไซต์โดยใช้ e-Mkt. Technique 1. สร้าง sub domain ไทย – อังกฤษ สำหรับบุกคนละตลาด ต่างประเทศ http://www.ayothayahotel.com/ http://th.ayothayahotel.com/ 2. สร้าง title tag ด้วย คีย์เวิร์ด 3. ใช้ alternative text 4. มีcontent และใช้ คีย์เวิร์ดเพื่อ ช่วยในการค้นหาจำนวนมาก 5. ติดอันดับ 1 ใน map หน้าแรก ของ google search และติด อันดับ 16 ใน google.com (search ทั่วโลก) 6. page rank #3 7. สร้างได้ 237 link และ 51 link สำหรับเว็บอังกฤษ และไทย 8. เริ่มใช้ twitter กับ blog บ้างแล้ว

23 23 Strategic Ladder ภาพรวมของการจัดทำโครงการฯ จุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจออนไลน์ Step1 : จัดทำเว็บไซต์ของโรงแรม Step2 : เรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์e-Marketing Step3 : เชื่อมต่อ ไปยัง Travel Web Portal อื่นๆ Portal อื่นๆ Step4 : เพิ่ม Function การใช้ งานบนเว็บไซต์ ผู้ประกอบการสามารถ ดำเนินการได้เอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้การทำตลาดออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ทั่วโลก เทคนิคในการปลี่ยนผู้ เข้าชมให้เป็นลูกค้า เพิ่มช่องทางการตลาด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถปรับเปลี่ยน โปรโมชั่นในการขาย ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย หรือตามฤดูกาลได้ทันที ลดค่าใช้จ่ายในการทำ ทำประชาสัมพันธ์ ให้บริการแก่ลูกค้าได้ เร็วยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการ ระบบได้เอง เพิ่มประสิทธิภาพและ ยกระดับการให้บริการ มีตัวตนบนโลกออนไลน์ ทำให้เว็บไซค์มีความ สามารถมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูล จากสถิติผู้เข้าชม, Page Rank และจำนวนการ ติดต่อสอบถามการจอง ได้เองตลอดเวลา www.TourismThailand.org (ททท.) www.Thaihotels.org (สมาคมโรงแรมไทย) www.HotelGuideThailand.com www.Thaitravelpages.com (บริษัท ล็อกซ์เล่ย์จำกัด (มหาชน)) เว็บ Portal อื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมร่วมกันยนเว็บพอร์ทัล ของโครงการ www.HotelThailand4U.com On-Line Booking Engine e-Payment System e-Mai Marketing Servicel Hotel Management System Etc.

24 24 งานสัมมนา “การตลาดออนไลน์ : ทางลัดสู่ความสำเร็จในธุรกิจโรงแรม” งานสัมมนา “การตลาดออนไลน์ : ทางลัดสู่ความสำเร็จในธุรกิจโรงแรม” กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมจำนวน 200 ราย วัตถุประสงค์: เพื่อต่อยอดความรู้หลังการอบรมฯ และขยายช่องทางในการทำตลาด ออนไลน์โดยผ่านเว็บพอร์ทัลของหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ - www.TourismThailand.com - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยwww.TourismThailand.com - www.Thaihotels.org - สมาคมโรงแรมไทยwww.Thaihotels.org - www.HotelGuide Thailand.com - Thinknet Co.,Ltd.www.HotelGuide - www.Thaitravelpages.com - บ.อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัดwww.Thaitravelpages.com กิจกรรม : 1. สัมมนาและเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ 2. ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “Buy 1 Get 1 Free” ร่วมกันโดยใช้เว็บ www.HotelThailand4U.com ซึ่งเป็นเว็บพอร์ทัลหลักของโครงการwww.HotelThailand4U.com 3. รับข้อเสนอพิเศษจากบริษัทซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในธุรกิจโรงแรม และ ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการระบบ e-Payment ที่ร่วมออกบูธในงาน

25 25 ผลการดำเนินงาน www.hotesthailand4U.com เปิดใช้วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เป็นเว็บท่าที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และการจัดกิจกรรมของโครงการ ใช้เป็นช่องทางในการสอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง ผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ และ ขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการฯ 5. การจัดทำเว็บท่า (Web Portal) ของโครงการฯ

26 26 กำหนดการอบรม พื้นที่ดำเนินการ หลักสูตร e-Marketing (9.00 - 16.30 น.) สถานที่อบรม ประชุมติดตามผล (Web Clinic) สถานที่อบรม ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯรุ่น M 1 วันที่ 01-03 ก.ค. 52ซอฟต์แวร์พาร์ค3 ส.ค. 5225 ก.ย. 52ซอฟต์แวร์พาร์ค เชียงใหม่รุ่น M 2 วันที่ 22-24 ก.ค. 52มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิอร์น21 ส.ค. 5216 ต.ค. 52 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หนึ่ง ชลบุรีรุ่น M 3 วันที่ 29-31 ก.ค. 52มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี28 ส.ค. 5219 ต.ค. 52 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หนึ่ง สมุยรุ่น M 4 วันที่ 13-15 ส.ค. 52โรงเรียนเกาะสมุย29 ก.ย. 5226 ต.ค. 52 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หนึ่ง กรุงเทพฯรุ่น M 5 วันที่ 17-19 ส.ค. 52ซอฟต์แวร์พาร์ค1 ต.ค. 5228 ต.ค. 52ซอฟต์แวร์พาร์ค กาญจนบุรีรุ่น M 6 วันที่ 24-26 ส.ค. 52สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี2 ต.ค. 5230 ต.ค. 52 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หนึ่ง ภูเก็ตรุ่น M 7 วันที่ 1 - 3 ก.ย. 52ศูนย์การเรียนรู้ ICT ภูเก็ต6 ต.ค. 523 พ.ย. 52 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หนึ่ง กรุงเทพฯรุ่น M 8 วันที่ 08-10 ก.ย. 52ซอฟต์แวร์พาร์ค8 ต.ค. 525 พ.ย. 52ซอฟต์แวร์พาร์ค กรุงเทพฯรุ่น M 9 วันที่ 22-24 ก.ย. 52ซอฟต์แวร์พาร์ค9 ต.ค. 5210 พ.ย. 52ซอฟต์แวร์พาร์ค กรุงเทพฯรุ่น M 10 วันที่ 5-7 ต.ค.. 52ซอฟต์แวร์พาร์ค22 ต.ค. 5213 พ.ย. 52ซอฟต์แวร์พาร์ค เชียงรายรุ่น M 11 วันที่ 15-17 ต.ค. 52มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงN/A จะแจ้งให้ทราบอีก ครั้งหนึ่ง กรุงเทพฯรุ่น M 12 วันที่ 20-22 ต.ค. 52ซอฟต์แวร์พาร์คN/A ซอฟต์แวร์พาร์ค

27 27 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 สรุปภาพรวมของการจัดทำโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักระดับ 1-3 ดาว โดย คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google