งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สไตล์และเท็มเพลตสำเร็จรูป. สไตล์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่กำหนดให้กับ ข้อความและเอกสาร เช่น การใช้ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร สีสัน โดยในแต่ละสไตล์จะมีชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สไตล์และเท็มเพลตสำเร็จรูป. สไตล์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่กำหนดให้กับ ข้อความและเอกสาร เช่น การใช้ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร สีสัน โดยในแต่ละสไตล์จะมีชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สไตล์และเท็มเพลตสำเร็จรูป

2 สไตล์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่กำหนดให้กับ ข้อความและเอกสาร เช่น การใช้ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร สีสัน โดยในแต่ละสไตล์จะมีชื่อ เรียกเสมอ เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้อย่าง ถูกต้อง

3  เลือกข้อความที่จะจัดรูปแบบด้วยสไตล์  ที่แท็บ Home ( หน้าแรก ) ในกลุ่ม Styles ( ลักษณะ ) เลือกสไตล์ที่ต้องการ อาจคลิกที่ปุ่ม เพื่อดูสไตล์ทั้งหมดได้

4 จัดตามสไตล์ ที่เลือก

5 1. ในแท็บ Home ( หน้าแรก ) แดรกเมาส์เลือก ข้อความที่จะทดลองใช้สไตล์ใหม่ 2. คลิกปุ่ม ในกลุ่ม Styles ( ลักษณะ ) 3. คลิกเลือก Apply Styles ( ใช้ลักษณะ )

6 4. ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Apply Styles ( ใช้ ลักษณะ ) จากนั้นคลิกปุ่ม Modify ( ปรับเปลี่ยน ) 5. ตั้งชื่อสไตล์ ที่สร้างขึ้นมาใหม่ในช่อง Name ( ชื่อ ) 6. คลิกปุ่ม Format ( รูปแบบ ) 7. คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการเลือก โดยในที่นี้เลือก แบบอักษร (Font)

7 คลิกเลือกหัวข้อที่ ต้องการเปลี่ยน

8 8. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสไตล์ตามต้องการซึ่งมีทั้ง Font ( แบบอักษร ) Font style ( รูปแบบตัวอักษร ลักษณะ ) Size ( ขนาดตัวอักษร ) Font color ( สี ตัวอักษร ) และ Effects ( รูปแบบลักษณะพิเศษ )

9 9. คลิกแท็บ Character Spacing ( ระยะห่างตัว อักขระ ) 10. ปรับเปลี่ยนรูปแบบระยะห่างของตัวอักขระตาม ต้องการ ซึ่งแบ่งเป็นการกำหนด Scale ( มาตรา ส่วน ) Spacing ( ระยะห่าง ) Position ( ตำแหน่ง ) Kerning for fonts ( การจัดช่องไฟ ) เป็นต้น 11. คลิกปุ่ม OK ( ตกลง )

10 12. ในช่องแสดงตัวอย่าง Preview จะมีรูปแบบสไตล์ใหม่ แสดงให้เห็น 13. คลิกปุ่ม OK ( ตกลง )

11 1. ที่แท็บ Home ( หน้าแรก ) แดรกเมาส์เลือก ข้อความที่ต้องการนำสไตล์ที่สร้างไว้แล้วไปใช้กับ เอกสารอื่นๆ 2. คลิกปุ่ม ในกลุ่ม Styles ( ลักษณะ ) 3. คลิก Save Selection as a New Quick Style ( บันทึกการเลือกเป็นลักษณะด่วนใหม่ )

12 4. พิมพ์ชื่อสไตล์ลงในช่อง Name ( ชื่อ ) 5. คลิกปุ่ม (OK) ตกลง 6. คลิกปุ่ม ในกลุ่ม Styles ( ลักษณะ ) จะมีสไตล์ ที่สร้างไว้แสดงขึ้นมา

13 7. หากต้องการนำสไตล์ที่สร้างไว้ไปใช้กับเอกสารอื่นๆ ให้แดรกเมาส์เลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนเป็น สไตล์ที่สร้างเอง 8. คลิกปุ่ม ในกลุ่ม Styles ( ลักษณะ ) 9. เลือกรูปแบบสไตล์ที่สร้างไว้ 10. ข้อความในย่อหน้าจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบสไตล์ที่ เลือกไว้ ดังภาพด้านล่าง

14

15 หากไม่ต้องการใช้สไตล์ที่สร้างขึ้นมาสามารถ ลบทิ้งออกไปได้ มีขั้นตอนดังนี้ 1. แท็บ Home ( หน้าแรก ) แดรกเมาส์สไตล์ที่ ต้องการลบ 2. คลิกปุ่ม ในกลุ่ม Styles ( ลักษณะ ) 3. คลิกเลือก Remove from Quick Style Gallery ( เอาออกจากแกลเลอรี่ ‘ ลักษณะด่วน ’

16 4. โปรแกรมได้ลบสไตล์ออกไปแล้ว

17 แม่แบบหรือเท็มเพลต (Template) หมายถึง รูปแบบเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะตัว ถูกนำใช้ สำหรับเป็นต้นแบบให้กับเอกสารอื่นๆ โดยมีการ กำหนดรูปแบบการจัดวางข้อความในแต่ละส่วน ไม่ ว่าจะเป็นรูปแบบตัวอักษร ขนาดและสีของตัวอักษร การเว้นวรรค เป็นต้น

18 1. คลิกปุ่ม Office 2. เลือก New ( สร้าง ) 3. ในหัวข้อแม่แบบคลิก Installed Templates ( เลือกแม่แบบที่ติดตั้ง ) 4. เลือกแม่แบบที่ต้องการ ในที่นี้ได้เลือกแบบ รายงาน - เสมอภาค 5. คลิกปุ่ม Create ( สร้าง )

19

20 1. คลิกปุ่ม Office 2. คลิก Save As ( บันทึกเป็น ) คลิก Word Template ( แม่แบบ Word)

21 3. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกไฟล์แม่แบบใน Save in ( บันทึกใน ) 4. พิมพ์ชื่อไฟล์แม่แบบในช่องชื่อแฟ้ม 5. คลิกปุ่ม Save ( บันทึก )

22 6. ปรากฏไฟล์แม่แบบที่ต้องการ

23 1. คลิกปุ่ม Office 2. เลือก New ( สร้าง ) 3. ในหัวข้อแม่แบบคลิก New from Existing ( สร้างจากที่มีอยู่ )

24 4. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์แม่แบบในช่อง Look in 5. คลิกเลือกไฟล์แม่แบบที่ต้องการในช่องชื่อแฟ้ม 6. คลิกปุ่ม Create New ( สร้างใหม่ ) ปรากฏไฟล์ แม่แบบที่สร้างขึ้นมา ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ ทันที

25


ดาวน์โหลด ppt การใช้สไตล์และเท็มเพลตสำเร็จรูป. สไตล์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่กำหนดให้กับ ข้อความและเอกสาร เช่น การใช้ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร สีสัน โดยในแต่ละสไตล์จะมีชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google