งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว. สาระการเรียนรู้ 1. การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 2. การใช้โปรแกรม Swish เมื่อนักเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แล้วนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว. สาระการเรียนรู้ 1. การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 2. การใช้โปรแกรม Swish เมื่อนักเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แล้วนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว

2 สาระการเรียนรู้ 1. การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 2. การใช้โปรแกรม Swish เมื่อนักเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แล้วนักศึกษา สามารถ 1. อธิบายขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย โปรแกรม Adobe Photoshop ได้ 2. อธิบายขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย โปรแกรม Swish ได้ 3. ปฏิบัติตามขึ้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ จุดประสงค์การ เรียนรู้

3 การสร้างภาพเคลื่อนไหว ในการเขียนเว็บเพจ จำเป็นที่จะต้องมี ภาพเคลื่อนไหวประกอบ เพื่อให้เว็บเพจน่าสนใจ ยิ่งขึ้น ซึ่งภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นแบน เนอร์ (Banner) ซึ่งอาจจะนำมาวางไว้ในส่วนบนของ เว็บ (Header) หรือส่วนต่างๆ ที่จะสื่อให้ผู้เข้าชมเว็บ ได้มองเห็นได้ง่ายและเป็นที่สะดุดตา

4 1. คลิก File  New  เพื่อกำหนดขนาด เช่น 600X100 pixels  กดปุ่ม OK การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

5 2. คลิกที่รูปเครื่องมือ Paint Bucket Tool  คลิกสีที่ต้องการ  OK การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

6 3. คลิกที่รูปเครื่องมือ Type Tool  คลิกสีที่ต้องการ  คลิกบริเวณพื้นงาน  พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ( เช่น WELCOME)  คลิกที่รูปเครื่องมือ Move Tool  ย้าย ตัวอักษรให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการ 4. ทำขั้นตอนที่ 3 จนครบตามต้องการ ( เช่น พิมพ์ ข้อความว่า TO MY WEBSITE) แล้วปรับขนาดและ รูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ 5. สังเกตที่กรอบเลเยอร์จะปรากฎดังนี้ การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

7 6. คลิกที่เลเยอร์ WELCOME -> เมนู Layer -> Layer Style แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ ในที่นี้เลือก Stroke การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

8 7. เลือกสีและรูปแบบที่ ต้องการ การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

9 8. คลิก OK  OK 10. คลิกที่เมนู Window  Animation 9. ปฏิบัติจนครบทุกข้อความที่ต้องการ

10 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 11. จะปรากฏ กรอบดังนี้

11 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 12. ปิดดวงตาที่เลเยอร์ WELCOME และ TO MY WEBSITE

12 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 13. คลิกรูปเครื่องมือ Duplicate current frame ที่กรอบ Animation จะปรากฏเฟรมขึ้นอีก 1 เฟรม 14. เปิดดวงตาเลเยอร์ WELCOME

13 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 15. ทำตามขั้นตอนที่ 13-14 จนครบ ( เปิดดวงตาที่ละเลเยอร์จน ครบ )

14 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 16. กำหนดเวลาโดยคลิกเมาส์ข้างขวาบริเวณเฟรมที่ 1 และคลิกเวลาที่ต้องการ เช่น 0.5 วินาที, 1.0 วินาที, 2.0 วินาที ตามลำดับ 17. การบันทึกจะต้องบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล.gif เท่านั้น

15 โปรแกรม Swish เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะการ ทำงานของโปรแกรมคล้ายกับโปรแกรม Flash แต่ เนื่องจากโปรแกรม Flash ต้องใช้เวลาศึกษาและ ปฏิบัติค่อนข้างนาน ไม่เหมือนกับโปรแกรม Swish ซึ่งสามารถศึกษาได้เร็ว และใช้เวลาในการปฏิบัติ ค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังมีเทคนิคต่าง ๆ มากมายด้วย 1. เปิดโปรแกรม Swish การใช้โปรแกรม Swish

16 2. กำหนดขนาดและสี โดยกำหนดที่ Movie Properties ในที่นี้ให้กำหนด 600 x100 Pixels การใช้โปรแกรม Swish

17 3. จะปรากฏพื้นงานดังนี้

18 การใช้โปรแกรม Swish 4. คลิกที่รูปเครื่องมือ Insert Text ( หรือคลิกที่ เมนู Insert  Text) 5. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เช่น Welcome 6. จัดวางตำแหน่งตามที่ต้องการ 7. กำหนดรูปแบบ ขนาด และสีตัวอักษร

19 การใช้โปรแกรม Swish 8. คลิกที่ปุ่ม Add Effect เพื่อ กำหนด Effect

20 การใช้โปรแกรม Swish 9. เลือก Effect ที่ต้องการ ในที่นี้กำหนดเป็น Swirl in 10. จะปรากฏรูปแบบ ในเลเยอร์ Welcome

21 การใช้โปรแกรม Swish 11.. สามารถปรับระยะเวลาในการแสดง Effect ได้ตามที่ต้องการ 12. คลิกที่รูปเครื่องมือ Play Movie เพื่อทดสอบ และคลิก Stop เพื่อหยุด ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยน รูปแบบแล้วให้คลิกที่ Close 13. ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความอีก ให้ปฏิบัติตามข้อ 4-12 จนครบ 14. สามารถเคลื่อนย้าย Effect ได้โดยกดเมาส์ ค้างไว้ที่ชื่อ Effect แล้วลากเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ ต้องการ

22 การใช้โปรแกรม Swish 15. เมื่อแสดงครบแล้ว ถ้าต้องการให้หยุดชั่วคราว ก่อนเริ่มใหม่ ให้คลิกเมาส์ข้างขวาบริเวณเฟรมที่ ต้องการ ( นับห่างจาก Effect สุดท้ายประมาณ 10- 20 เฟรมตามต้องการ ) แล้วคลิกที่ Place 16. ทำการทดสอบทั้งหมด โดยคลิกที่ปุ่ม Play และถ้าต้องการหยุด ให้คลิกที่ปุ่ม Stop

23 การใช้โปรแกรม Swish 17. ทำการบันทึกไปใช้ในเว็บ โดยคลิกที่เมนู File -> Export สามารถเลือกรูปแบบในการ นำเสนอได้ หมายรูปแบบ

24 การใช้โปรแกรม Swish 18. ถ้าต้องการบันทึกแก้ไข ให้คลิกที่เมนู File -> Save ซึ่งเป็นการบันทึกปกติ ( ไฟล์จะมีนามสกุล.swi)

25 การนำเข้าไฟล์ Media ในรูปแบบต่าง ๆ โปรแกรม Swish สามารถนำเข้าไฟล์ ประเภท Media ได้หลายประเภท เช่น ไฟล์ รูปภาพ ไฟล์วีดีโอ เป็นต้น

26 การนำเข้าไฟล์ Media ในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถกำหนดตำแหน่ง และรูปแบบของ Effect ได้ตามต้องการ ดังนี้ การลบ Effect 1. คลิกที่ Effect ที่ต้องการ 2. คลิกที่ Del Effect

27 The End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว. สาระการเรียนรู้ 1. การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 2. การใช้โปรแกรม Swish เมื่อนักเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แล้วนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google