งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์รายงาน / วิทยานิพนธ์ โดย ผศ. เบญจรัตน์ สีทองสุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์รายงาน / วิทยานิพนธ์ โดย ผศ. เบญจรัตน์ สีทองสุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์รายงาน / วิทยานิพนธ์ โดย ผศ. เบญจรัตน์ สีทองสุก

2

3 เริ่มจากการกำหนดแถบไม้บรรทัดให้เป็นนิ้ว 1. เลือกที่ เครื่องมือ 2. เลือก ตัวเลือก

4 3. เลือก ทั่วไป 4. หน่วยการวัด เลือก นิ้ว 5. ตกลง

5 แถบไม้บรรทัดที่ได้จะเปลี่ยนเป็นนิ้ว

6 การตั้งค่าหน้ากระดาษ 1. เลือก แฟ้ม 2. เลือก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

7 1.เลือก ระยะขอบกระดาษ 2. กำหนดค่า บน 1.5 ล่าง 1 ซ้าย 1.5 ขวา 1 3. เลือก เค้าโครง

8 1. เลือก หน้าแรกต่างกัน เพื่อไม่ให้ปรากฏเลขหน้า ที่หน้าปก หน้าคำนำ ฯลฯ ตามต้องการ 2. กำหนดค่า หัวกระดาษ.9” เพื่อให้สั่งพิมพ์เลข หน้าในระยะ 1 นิ้ว

9 กำหนดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การ พิมพ์สะดวกรวดเร็ว 1. เลือกรูปแบบ 2. เลือก ลักษณะและการจัดรูปแบบ หน้าต่างรูปแบบที่ใช้งานจะปรากฏที่ ด้านขวา

10 เริ่มต้นที่รูปแบบ ปกติ คลิกเลือกแถบคำสั่ง เลือก ปรับเปลี่ยน เพื่อตรวจสอบค่า และแก้ไขให้ ถูกต้อง ค่าของรูปแบบ ปกติ คือค่าที่ ใช้พิมพ์เนื้อหารายงานนั้นเอง

11 1. Font ให้เป็น Angsana New ขนาด 16 พอยท์ ทั้งภาษาไทย และ ละติน 2. คลิกเลือก รูปแบบ

12  ที่รูปแบบ เลือก ย่อหน้า

13  1. กำหนดค่า การจัดตำแหน่ง เลือก กระจายแบบไทย เพื่อให้หน้าหลัง ตรงกัน 2. เลือก แท็บ

14 1. พิมพ์ค่า 0.63 กด ตั้งค่า 2. พิมพ์ค่า 0.81 กด ตั้งค่า 3. พิมพ์ค่า 1 กด ตั้งค่า 4. ตกลง

15 จะได้ค่าของรูปแบบปกติ จากนั้นให้ตั้งค่าให้รูปแบบ หัวเรื่อง 1 ตามค่าในหน้า 260 คือ ชื่อเรื่องหรือชื่อบท อยู่กลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบน 1 นิ้ว ตัวอักษร 20 พอยต์ หนา

16

17 หน้าต่างรูปแบบที่ใช้งาน การกำหนดค่ารูปแบบ หัวเรื่อง 1ทำ ตามขั้นตอนเหมือน รูปแบบ ปกติ คลิกเลือกแถบคำสั่ง เลือก ปรับเปลี่ยน เพื่อตรวจสอบค่า และแก้ไขให้ ถูกต้อง

18

19

20 1. กำหนดค่า การจัดตำแหน่ง เลือก กึ่งกลาง 2. กำหนดค่า ระยะห่าง ก่อนหน้า 18 หลังจาก 12 3. เลือก แท็บ

21 เลือก ล้างทั้งหมด เพราะไม่ต้องการใช้แท็บ

22

23 เมื่อตั้งค่า หัวเรื่อง 1 แล้ว ให้ตั้ง ค่าหัวเรื่อง 2 เช่นเดียวกัน ดู หน้า 260 หัวข้อใหญ่ ชิดซ้าย ขนาดอักษร 18 พอยต์ หนา

24 1. กำหนดค่า การจัดตำแหน่ง เลือก ซ้าย 2. กำหนดค่า ระยะห่าง ก่อนหน้า 18 หลังจาก 12 3. เลือก แท็บ

25

26 การสร้างรูปแบบใหม่ เพื่อ ใช้พิมพ์ บรรณานุกรม เลือกให้ด้านบนเป็นปกติ คลิกเลือก สร้างลักษณะ

27 พิมพ์ในช่องนี้ว่า bib เลือก รูปแบบ เลือก ย่อหน้า

28 1. กำหนดค่า การเยื้อง ที่ พิเศษ เลือก ลอย ขนาด 0.63” 2. กำหนดค่า ระยะห่าง ก่อนหน้า 0 หลังจาก 12 3. เลือก แท็บ

29 1. คลิกเลือก 0.81 กด ล้าง 2. คลิกเลือก 1 กด ล้าง 3. คลิกที่ 0.63 เลือก ตัวนำ เป็น 4 ____ 4. กด ตั้งค่า 5. ตกลง

30

31 การใส่เลขหน้า ของเอกสาร 1. เลือก มุมมอง 2. เลือก หัวกระดาษและ ท้ายกระดาษ

32 จะได้พื้นที่ ที่หัวกระดาษมาให้พิมพ์ข้อความ

33 การใส่เลขหน้าให้คลิกที่เครื่องมือ แล้วจัดให้อยู่ขวามือ

34 เมื่อกำหนดเลขหน้าเรียบร้อยแล้วคลิกปิดที่

35 การแทรกหน้า หรือเพิ่มให้เป็นหน้าแรกของบท 1. เลือก แทรก 2. เลือก ตัวแบ่ง 3. เลือก หน้าถัดไป 4. ตกลง

36 การทำสารบาญ 1. แทรกหน้า 2. เลือก แทรก 3. เลือก การอ้างอิง 4. เลือก ดัชนีและตาราง

37 1. เลือก รูปแบบ ตาม ต้องการ 2. ปรับค่า แสดงระดับ เป็น 2 3. คลิก ตกลง


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์รายงาน / วิทยานิพนธ์ โดย ผศ. เบญจรัตน์ สีทองสุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google