งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโจรกรรม. ประกันภัยโจรกรรม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 1.ขายง่าย เป็นแพคเก็จ มีแผนสำหรับบ้านอยู่อาศัย(ทั้งบ้านไม้และบ้านปูน) หรือ ธุรกิจ 2.สามารถทำประกันภัยได้ทันที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโจรกรรม. ประกันภัยโจรกรรม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 1.ขายง่าย เป็นแพคเก็จ มีแผนสำหรับบ้านอยู่อาศัย(ทั้งบ้านไม้และบ้านปูน) หรือ ธุรกิจ 2.สามารถทำประกันภัยได้ทันที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโจรกรรม

2 ประกันภัยโจรกรรม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 1.ขายง่าย เป็นแพคเก็จ มีแผนสำหรับบ้านอยู่อาศัย(ทั้งบ้านไม้และบ้านปูน) หรือ ธุรกิจ 2.สามารถทำประกันภัยได้ทันที ไม่ต้องมีประกันภัยใดๆก่อนทั้งสิ้น 3.ทุนประกันภัยรวม ไม่แยกวงเงินคุ้มครองทรัพย์สิน และ ค่าซ่อมตัวอาคาร 4.คุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท 5.จ่ายค่าสินไหม โดยไม่หักค่าเสื่อม เหตุผลที่น่าขายผลิตภัณฑ์นี้ 1.ภาวะเศรษฐกิจถดถอย คนตกงานมากขึ้น โจรกรรมมากขึ้น เจ้าบ้านหรือเจ้าของธุรกิจเริ่มกล้ว มากขึ้น 2.ตลาดมีขนาดใหญ่ ทั้งบ้านอยู่อาศัย และธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีประกันภัยโจรกรรม 3.ทำประกันภัยง่าย แค่กรอกใบสมัคร 4.ขายเพิ่มให้กับลูกค้าเก่า ที่มีประกันอัคคีภัย ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย หรือประกันภัยธุรกิจที่มีอยู่ Page 2

3 ประกันภัยโจรกรรม ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยแบ่งออกเป็น 2 แบบ 1.เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา 2.เครื่องใช้ไฟฟ้า 3.เครื่องมือและ เครื่องจักร 4.สต๊อคสินค้า (สต็อคสินค้าอย่างเดียวไม่รับ) 1.แบบบ้านอยู่อาศัย 2.แบบธุรกิจ (ไม่ใช่บ้านอยู่อาศัย) ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3 1. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย จากการถูก ลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายต่อตัวอาคารในการเข้า-ออก ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ (จร. 2) 150,000300,000500,000 2. ความเสียหายต่อตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินที่ปรากฏร่องรอยความ เสียหายจากการเข้าหรือออกตัวอาคาร เบี้ยประกันภัย (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3 บ้านอยู่อาศัย9001,7002,800 ธุรกิจ (ไม่ใช่บ้านอยู่อาศัย)1,2002,2003,600

4 Page 4 สรุปสาระสำคัญ ความคุ้มครอง ประกันภัยโจรกรรม ธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 1. Night club (สโมสร และสถานบันเทิงในเวลาค่ำคืนทุกชนิด) 2. โรงรับจำนำ และ ร้านขายสินค้ามือสอง 3. ร้านหรือธุรกิจวัตถุโบราณ ภาพเขียนและของสะสม 4. ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ซิมโทรศัพท์มือ ถือ บัตรเติมเงิน 6. ร้านทองและอัญมณี เครื่องประดับ 7. ร้านขาย CD (ไม่มีลิขสิทธิ์) 8. ร้านขายนาฬิกาข้อมือ 9. ร้านขายสมุนไพรธรรมชาติ 10. โกดังสินค้า เอกสารที่ใช้ในการทำประกันภัย 1. ใบคำขอเอาประกันภัย 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย 3. ในกรณีร้านค้าสำเนา ภ.พ.20 หรือใบจดทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 4. ในกรณีร้านค้าเอกสารสัญญาเช่า (ถ้ามี)

5 1. การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายต่อตัวอาคารในการเข้าหรือออก หมายถึง ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งเก็บไว้ภายในอาคารได้รับความเสียหายหรือสูญหายจากการถูกลัก ทรัพย์ กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อมีการปรากกฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนต่ออาคารใน การเข้าหรือออกที่เกิดจากการลักทรัพย์นี้ 2. ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ เช่น 1.ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือ 2.ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น หรือ 3.ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรือ 4.ปกปิดการกระทำความผิดนั้น หรือ 5.ให้พ้นจากการจับกุม 3. ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย์ ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากการถูกโจรกรรม ความคุ้มครองในหนวดที่ 1 โดยมีสาเหตุดังต่อไปนี้ Page 5 ความคุ้มครองในหมวดที่ 2 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการซ่อมแซมตัวอาคารจากการถูกโจรกรรม สรุปสาระสำคัญ ความคุ้มครอง ประกันภัยโจรกรรม

6 Page 6 สรุปสาระสำคัญ ความคุ้มครอง ประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 1. เงิน ทอง อัญมณี 2. โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาพเขียน 3. ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ 4. หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ 5. ไปรษณียากร อาการแสตมป์ 6. เงินตรา ธนบัตร เหรียญ บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดเกี่ยวกับ ธุรกิจใดๆ เว้นแต่ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยนี้โดยชัดเจน

7 Page 7 สรุปสาระสำคัญ ความคุ้มครอง ประกันภัยโจรกรรม ข้อยกเว้นโดยสังเขป การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองหรือถึง 1.ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือหรือสืบเนื่องจาก สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฏ การ ปฏิวัติ การยึดทรัพย์ โดยคำสั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง 2.ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย หรือระเบิด ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญเสียหรือ ความเสียหายจากการระเบิด อันเป็นผลมาจากการเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัยโดยการใช้วัตถุประเบิด และมีเจตนา เพื่อที่จะทำการลักทรัพย์ หรือชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ 3.ความเสียหายของกระจกหรือสิ่งประดับบนกระจกหรือข้อความบนกระจก 4.ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการกระทำหรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายใน สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัยหรือ กรรมกร หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับ บุคคลอื่น 5.ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดในขณะที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผู้อาศัยอยู่ หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน 6.ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งตรวจพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า


ดาวน์โหลด ppt ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโจรกรรม. ประกันภัยโจรกรรม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 1.ขายง่าย เป็นแพคเก็จ มีแผนสำหรับบ้านอยู่อาศัย(ทั้งบ้านไม้และบ้านปูน) หรือ ธุรกิจ 2.สามารถทำประกันภัยได้ทันที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google