งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2552 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบ่งออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2552 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบ่งออกเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2552 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบดำเนินการตามคำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 82/2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552 ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ประกอบด้วย แนวป้องกันชายแดน แนวป้องกันชุมชน แนวป้องกันสังคม แนวป้องกันโรงเรียน และแนวป้องกันครอบครัว 2) ระดับกระทรวง ประกอบด้วยกลไก 3 ระดับ ได้แก่ (1) กลไกอำนวยการเชิงนโยบาย คือ คณะกรรมการแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน สถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดรักษาของกระทรวง ยุติธรรม ตามคำสั่ง ยธ ที่ 58/2552 (2) กลไกการสนับสนุน คือ คณะทำงานช่วยเหลือและ สนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ชุด ตามคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ 1/2552 (3) กลไกการปฏิบัติการ คือ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดรักษาของกระทรวงยุติธรรม ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ตามคำสั่ง ยธ ที่ 59/2552

2 กลไกการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดของกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดของกระทรวงยุติธรรม คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนกลาง คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 1 คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2 คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 3 คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 4 คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 5 คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 6 คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 7 คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 8 คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 9 คณะทำงานด้านนโยบาย แนวทาง มาตรการ และกฎหมาย คณะทำงานด้านการป้องกัน ควบคุม ดูแล มิให้มีการค้ายาเสพติดในเรือนจำ คณะทำงานด้านศึกษา วิจัย เพื่อกำหนด แนวทาง วิธีการ การปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรม นักโทษที่มีพฤติการณ์ร้ายแรงและมีโทษสูง คณะทำงานด้านการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลและงานการข่าว คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล กลไกอำนวยการ เชิงนโยบาย (คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง กระทรวงยุติธรรม ที่ 58/2552) กลไกการสนับสนุน (คณะทำงาน ตามคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ 1/2552 จำนวน 5 คณะ) กลไกปฏิบัติการ (คณะอนุกรรมการฯ ตาม คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 59/2552 จำนวน 10 คณะ และชุดปฏิบัติการ ที่คณะอนุกรรมการฯ จัดตั้งขึ้น) ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ / ทัณฑสถาน ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ / ทัณฑสถาน ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ / ทัณฑสถาน ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ / ทัณฑสถาน ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ / ทัณฑสถาน ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ / ทัณฑสถาน ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ / ทัณฑสถาน ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ / ทัณฑสถาน ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ / ทัณฑสถาน

3 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 1.ระดมกำลังตรวจค้นตามโครงการ Big Cleaning Day อย่างต่อเนื่อง 2.กำหนดมาตรการเข้มงวดในการเข้าออกเรือนจำฯ และใช้เทคโนโลยี ในการตรวจค้น 3.การวางสายสืบหาข่าว 4.การใช้มาตรการในการควบคุม เช่น ขังเดี่ยว 5.ใช้เครื่องมือตัดสัญญาณการสื่อสารในเรือนจำฯ 6.เสริมศักยภาพทางด้านอัตรากำลังตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเรือนจำฯ –การจัดบุคลากรให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเรือนจำ –มีมาตรการการลงโทษบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอย่างเข้มงวด 7.มีมาตรการในการลงโทษผู้ต้องขังและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิด และกลุ่มผู้ได้ประโยชน์จากการกระทำผิดอย่างเข้มงวด เช่น มาตรการลดชั้น การงดเยี่ยม การดำเนินคดีตามกฎหมาย และการยึดทรัพย์ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2552 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบ่งออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google