งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม งบประมาณเบิกแทนกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม งบประมาณเบิกแทนกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม งบประมาณเบิกแทนกัน

2 ยกเลิกหนังสือที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค /ว 274 ลงวันที่ 30 กันยายน 2545 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 458 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค /ว 131 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548 4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 189 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค /ว 265 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549

3 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 355 ลงวันที่ 12 ตุลาคม เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 356 ลงวันที่ 12 ตุลาคม เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีของการเบิกเงินงบประมาณ แทนกันในระบบ GFMIS

4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
(ตาม ว.355) จำแนกออกเป็น 3 กรณีดังนี้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันภายในปีงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 3. การโอนกลับเงินงบประมาณแทนกันคืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายในปีงบประมาณ

5 1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน เจ้าของเงินงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หน่วยงานผู้เบิกแทน

6 เจ้าของเงินงบประมาณ

7 เจ้าของเงินงบประมาณ สร้างข้อมูลหลักรายการเบิกแทนในระบบ GFMIS : ZSUB_AG_MASTER โดยระบุรายละเอียดของงบประมาณที่ต้องการให้เบิกแทน และรายละเอียดของผู้เบิกแทนและจำนวนเงิน ได้เลขที่เอกสารเบิกแทน 10 หลัก ตรวจสอบผลสร้างข้อมูลหลักรายการเบิกแทน ZSUB_AG_RPT_0001 โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทั้งส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและส่วนราชการผู้เบิกแทน ส่งแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันให้หน่วยงานผู้เบิกแทนระดับกรมให้ความยินยอมและส่งกรมบัญชีกลางเพื่อสร้างรหัสงบประมาณเบิกแทนให้หน่วยงานผู้เบิกแทน

8 แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
ที่ เลขที่เอกสารการเบิกแทน ถึง หมายเหตุ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยงาน P1000 รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสศูนย์ต้นทุน ส่วนราชการผู้เบิก กรมคุมประพฤติ รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด P1000 ชื่องาน/โครงการ จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ รายละเอียดของเงินงบประมาณ แหล่งของเงิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณ ผู้เบิกแทน ชื่อ ตำแหน่ง วันที่ กรมบัญชีกลาง รหัสงบประมาณเบิกแทน เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน 3,725,000

9 กรมบัญชีกลาง

10 กรมบัญชีกลาง 1. สร้างรหัสงบประมาณเบิกแทนให้หน่วยงานผู้เบิกแทน
1. สร้างรหัสงบประมาณเบิกแทนให้หน่วยงานผู้เบิกแทน 2. ได้รหัสงบประมาณเบิกแทน (16 หลัก) ในหน่วยงานผู้เบิกแทน โดยหลักที่ 13 เป็นเลข 9 เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (16002) ให้กรมคุมประพฤติ (16003) จาก เป็น จัดสรรงบประมาณเบิกแทนให้หน่วยงานผู้เบิกแทนได้เลขที่ จัดสรรงบประมาณเบิกแทน (8 หลัก)

11 หน่วยงานผู้เบิกแทน

12 รายงานรายจ่ายจริง

13 ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

14 ของบประมาณเพิ่มเติม กรณีขอเพิ่มเติม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมา รายละเอียดประมาณการใช้จ่ายงบประมาณถึงสิ้นปีงบประมาณ กรณีขอเพิ่มเติม

15 แบบยืนยัน/เปลี่ยนแปลง
หน่วยเบิกแทน

16 คลิก

17 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม www.ops.moj.go.th/mini103 1.แบบฟอร์มรายงานจ่ายจริง
2.ตรวจสอบการเบิกจ่ายประจำเดือน (ทะเบียนคุมงบประมาณเบิกแทนกันทุกรายการ) 3.ตัวอย่างการของบประมาณเพิ่มเติม 4.แบบฟอร์มยืนยัน, เปลี่ยนแปลงหน่วยเบิกแทน

18 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม งบประมาณเบิกแทนกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google