งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. ยกเลิกหนังสือที่เกี่ยวข้อง 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0505.4/ ว 274 ลง วันที่ 30 กันยายน 2545 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. ยกเลิกหนังสือที่เกี่ยวข้อง 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0505.4/ ว 274 ลง วันที่ 30 กันยายน 2545 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

2 ยกเลิกหนังสือที่เกี่ยวข้อง 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค / ว 274 ลง วันที่ 30 กันยายน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ ว 458 ลงวันที่ 23 ธันวาคม หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค / ว 131 ลงวันที่ 31 มีนาคม หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค / ว 189 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค / ว 265 ลง วันที่ 28 มิถุนายน 2549

3 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค / ว 355 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แทนกันในระบบ GFMIS 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค / ว 356 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีของการ เบิกเงินงบประมาณ แทนกันในระบบ GFMIS หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

4 ( ตาม ว.355) จำแนกออกเป็น 3 กรณีดังนี้ 1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ภายในปีงบประมาณ 2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี / ขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน 3. การโอนกลับเงินงบประมาณแทนกัน คืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ภายในปีงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณแทนกัน

5 หน่วยงานผู้เบิกแทน เจ้าของเงินงบประมาณกรมบัญชีกลาง 1. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณแทนกัน

6

7 เจ้าของเงินงบประมาณ 1. สร้างข้อมูลหลักรายการเบิกแทนในระบบ GFMIS : ZSUB_AG_MASTER โดยระบุ รายละเอียดของงบประมาณที่ต้องการให้เบิก แทน และรายละเอียดของผู้เบิกแทนและจำนวน เงิน 2. ได้เลขที่เอกสารเบิกแทน 10 หลัก 3. ตรวจสอบผลสร้างข้อมูลหลักรายการเบิก แทน ZSUB_AG_RPT_0001 โดยสามารถ เรียกดูข้อมูลได้ทั้งส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณและส่วนราชการผู้เบิกแทน 4. ส่งแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แทนกันให้หน่วยงานผู้เบิกแทนระดับกรมให้ ความยินยอมและส่งกรมบัญชีกลางเพื่อสร้าง รหัสงบประมาณเบิกแทนให้หน่วยงานผู้เบิก แทน

8 แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ที่ เลขที่เอกสารการเบิกแทน ถึง หมายเหตุ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รหัสหน่วยงาน 1602 รหัสหน่วยงาน P1000 รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสศูนย์ต้นทุน ส่วนราชการผู้เบิก กรมคุมประพฤติ รหัสหน่วยงาน 1603 รหัสจังหวัด P1000 ชื่องาน / โครงการ จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ รายละเอียดของเงิน งบประมาณ แหล่งของเงิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด งบดำเนินงาน ( ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณ ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เบิกแทน ชื่อ ตำแหน่ง วันที่ กรมบัญชีกลาง รหัสงบประมาณเบิกแทน เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน 3,725,

9

10 กรมบัญชีกลาง 1. สร้างรหัสงบประมาณเบิกแทนให้ หน่วยงานผู้เบิกแทน 2. ได้รหัสงบประมาณเบิกแทน (16 หลัก ) ในหน่วยงานผู้เบิกแทน โดย หลักที่ 13 เป็นเลข 9 เช่น สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม (16002) ให้ กรมคุมประพฤติ (16003) จาก เป็น จัดสรรงบประมาณเบิกแทนให้ หน่วยงานผู้เบิกแทนได้เลขที่ จัดสรรงบประมาณเบิกแทน (8 หลัก )

11

12

13

14 ของบประมาณ เพิ่มเติม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปี รายละเอียดการเบิกจ่าย งบประมาณที่ผ่านมา รายละเอียดประมาณการใช้ จ่ายงบประมาณถึงสิ้น ปีงบประมาณ

15

16 คลิก

17 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1. แบบฟอร์มรายงานจ่ายจริง 2. ตรวจสอบการเบิกจ่าย ประจำเดือน ( ทะเบียนคุมงบประมาณ เบิกแทนกันทุกรายการ ) 3. ตัวอย่างการของบประมาณ เพิ่มเติม 4. แบบฟอร์มยืนยัน, เปลี่ยนแปลง หน่วยเบิกแทน

18


ดาวน์โหลด ppt กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. ยกเลิกหนังสือที่เกี่ยวข้อง 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0505.4/ ว 274 ลง วันที่ 30 กันยายน 2545 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google