งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเล่า การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ ค่านิยมของระบบราชการ 1 โดย นางปานจิต จินดากุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเล่า การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ ค่านิยมของระบบราชการ 1 โดย นางปานจิต จินดากุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องเล่า การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ ค่านิยมของระบบราชการ 1 โดย นางปานจิต จินดากุล

2 ลำดับการนำเสนอ 2 ความหมาย กระบวนทัศน์ใหม่ของระบบราชการไทย ผลการสำรวจข้าราชการไทย กรณีตัวอย่าง

3 3 กระบวนทัศน์ [ Paradigm ] : แบบแผน (Pattern) หรือ ตัวอย่าง (Example) หรือตัวแบบ (Model) กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม

4 4 วัฒนธรรม [ Culture ] : ความคิด (Ideas) ประเพณี (Customs) ทักษะ (Skills) ศิลปะ (Arts) ของคน หรือ กลุ่มคน ซึ่งสืบทอดส่งผ่านจากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง : วิถีชีวิตของหมู่คณะ : ความเชื่อถือที่ถาวรเกี่ยวกับสิ่งที่เหมาะสม หรือมาตรฐานความ เชื่อซึ่งเป็นที่ยึดถือ หรือเป็นที่ยอมรับโดยบุคคล กลุ่มคน หรือ สังคม ค่านิยม [ Value ]

5 ตัวอย่างของค่านิยม ไทยต่อการบริโภค ความไม่กระตือรือร้น ไม่ดิ้น รน : สินค้าที่ อำนวยความสะดวกจะ ได้รับความนิยม ใช้ทรัพยากรในอนาคตเพื่อ ความสุขในวันนี้ : สินเชื่อ, บัตรเครดิต, เงินผ่อน, เงินกู้ บริโภคนิยม : ซื้อตามความ พอใจของตน ทำให้จูงใจคนไทยให้ซื้อ ได้ไม่ยาก 5 4 4

6 6 ประชาชนคือผู้อยู่ใต้ปกครอง ประชาชนคือลูกค้าที่ต้องเอาใจใส่ มุ่งรักษาสถานภาพเดิม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ยึดระเบียบกฎเกณฑ์เข้มงวด ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างมีดุลพินิจ วัดผลจากกิจกรรม แบ่งงานกันทำตามหน้าที่ รวบอำนาจ เน้นการควบคุม ทำงานตามสายบังคับบัญชา ไม่มีการวัดการให้บริการ ปกปิด ตัดสินใจโดยภาครัฐ วัดผลสัมฤทธิ์ ทำตามสั่ง ริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นการทำงานเป็นทีม กระจายอำนาจ เน้นการช่วยเหลือแนะนำ ทำงานแนวราบ - สร้างเครือข่าย มีวิสัยทัศน์ สร้างตัวชี้วัด โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ทำงานเช้าชาม-เย็นชาม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

7 7 I AM READY คุณลักษณะข้าราชการที่พึงประสงค์ในระบบราชการยุคใหม่ ฉันพร้อมทำงานเพื่อประชาชน

8 8 Integrity ทำงานอย่างมี ศักดิ์ศรี Activeness ขยัน ตั้งใจ ทำงาน เชิงรุก Morality มีศีลธรรม คุณธรรม Relevancy รู้ทันโลก ปรับตัวทัน โลกตรงกับสังคม Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม Democracy มีใจและการกระทำที่ เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส มีส่วนร่วม โปร่งใส Yield มีผลงาน มุ่งเน้น ผลงาน I AM READY

9 9 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม I AM READY จำแนก 5ประเภท โน้มเอียงต่อต้าน เฉยเมย โน้มเอียงสนับสนุน บุกเบิก ต่อต้าน

10 ผลการศึกษากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะ ของข้าราชการไทย 10 12

11 11 ข้าราชการไทยก้าวผ่านจิตสำนึกที่ ไม่ยึดติดกับความคิดในลักษณะ เป็นราชการแบบดั้งเดิมในระดับ หนึ่งแล้ว ลักษณะ เรียนรู้จากผู้อื่น ไม่คิดว่าตนเองถูกต้องเสมอไป ยอมรับว่าทุกคนต่างมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ไม่หวงวิชา ชอบแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นทีม ใจกว้าง มีทัศนคติเชิงบวก ใฝ่รู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เต็มใจทำงานเพื่อบริการประชาชนนอกเวลาราชการในกรณีเร่งด่วน กระบวนทัศน์ ที่มุ่งให้เกิดผลงานมากกว่ามุ่งปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจความรับผิดชอบ ให้โอกาสผู้ร่วมงานตัดสินใจร่วมกัน ภาพรวมผลการวิจัย : การศึกษากระบวนทัศน์ และ คุณลักษณะของข้าราชการไทย ส่วนใหญ่พบในกลุ่ม กระทรวงด้านการ บริหารและความมั่นคง ปี 2547 12

12 กระบวนทัศน์ คุณลักษณะข้าราชการไทย พ. ศ. 2547 คุณลักษณะ กระบวนทัศน์ ทุกกลุ่มเป้าหมายมีร่วมกันผู้บังคับบัญชายังขาด ยังคงแก้ปัญหาโดยยึดกฎ ระเบียบ การใช้วิธีลอกเลียนการทำงานในอดีต ยึดเอกสารข้อมูลเก่าเมื่อเกิด เมื่อขัดแย้ง มักหาทางประนีประนอม ทำงานเฉพาะหน้าให้เสร็จไปวัน ๆ ชอบทำงานธุรการ ความไม่มีพรมแดน การทำงานแบบบูรณาการ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ความกล้าคิด-กล้าทำ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในการทำงาน มุ่งอนาคต การสอนงาน พิจารณารอบด้าน คิดนอกกรอบ ยอมรับผู้อื่น การคิดสร้างสรรค์ การมุ่งอนาคต การคิดเป็นระบบ จากการประเมิน 360 องศา – ตนเอง ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างแรงบันดาลใจ การแสวงหาข้อยุติโดยใช้วิธีประนีประนอม แสวงหา พันธมิตรและเล็งเห็นผลกระทบสืบเนื่องจากผลงานที่ทำ การมองจาก ภายนอกเข้ามา การรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีพลังในตน สามารถเปลี่ยนผ่าน และยืดหยุ่นได้ ข้อค้นพบใน การประเมิน ตนเอง ขาด 13

13 ผลการศึกษาการสำรวจกระบวนทัศน์ ปี 2548 ก่อนปี 2546 I AM READY ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง 3.9971 Integrity- ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี 4.24800.2509** 3.8531 Activeness- ทำงานเชิงรุก 4.20150.3484** 4.1963 Morality- มีคุณธรรม 4.41850.2222** 3.9889 Relevancy- ทันโลก ทันสังคม 4.38420.3953** 4.0036 Efficiency- ทำงานมีประสิทธิภาพ 4.42250.4189** 4.2877 Accountability- รับผิดรับชอบ 4.56360.2759** 3.9806 Democracy- มีประชาธิปไตย 4.32130.3407** 4.0233 Yield- เน้นผลงาน 4.38970.3664** 4.0412 ภาพรวม 4.36860.3274** 1 2 8 1 2 8 8 1 2 งบปี 2549 14

14 I AMREADY ข้าราชการ ประชาชน ผลการสำรวจความเห็นของข้าราชการและประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2550 15

15 Knowledge WorkerKnowledge WorkerKnowledge WorkerKnowledge Worker ทักษะ ด้านภาษา ด้าน ตรรกะ ด้าน มิติ ด้านการใช้เครื่องมือ ด้าน ร่างกาย ด้าน ตามภารกิจ ด้านอารมณ์ ด้าน มนุษยสัมพันธ์

16 คุณลักษณะของบุคคลที่จะเป็น Knowledge Worker คนทำงาน 4 ลักษณะ : ฉลาด กัดไม่ปล่อย ทำงานหนัก มีทัศนคติที่ดี ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ และคนที่มีความสามารถ พิเศษ ให้ความสำคัญคนที่เชื่อในค่านิยม/หลักการพื้นฐาน ของหน่วยงาน 16 Knowledge WorkerKnowledge Worker

17 ทำงานในลักษณะ Agenda Base ศึกษา Best Practice/Model ใหม่ ศึกษา / วิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อม ของเรื่องที่จะดำเนินการ การเขียน TOR หรือ Proposal ประยุกต์รูปแบบ /Model ต่าง ๆ Presentation : Oral & Writing ประสานงานทั้งด้าน Logistic & Technique Implement ให้เกิดผล 17 Knowledge Worker ทำอะไร Know how to learn

18 18 กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านตาก สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมราชทัณฑ์ บ. ปูนซีเมนต์ไทย จก. กรมการกงสุล กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาชุมชน 22

19 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย มหาชน จำกัด 19 การสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน การพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง การสร้างตลาดแรงงานภายใน การให้ความสำคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ และมีหลักการ 24

20 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้อุดมการณ์ 4 ประการ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม รักษาความเป็นผู้นำของธุรกิจปูนซีเมนต์ในประเทศ พร้อม ทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเป็นผู้นำของธุรกิจปูนซีเมนต์ใน ภูมิภาคอาเซียน

21 21 Model ของ ปูนซิเมนต์

22 22 Model ของ ปูนซิเมนต์

23 23 Model ของ ปูนซิเมนต์ 27

24 24 Model ของ ปูนซิเมนต์

25 25 Model ของ ปูนซิเมนต์ 29

26 26 Model ของ ปูนซิเมนต์

27 27 Model ของ ปูนซิเมนต์

28 28 กรมการกงสุล กรมราชทัณฑ์ กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาชุมชน สำนักงานที่ดินสงขลา โรงพยาบาลบ้านตาก หน่วยงานต้นแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสุขภาพจิต สำนักงานเกษตรจ.สมุทรสงคราม สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานนำร่อง ศึกษากระบวนการเรียนรู้ จากหน่วยงานต้นแบบ เพื่อนำไปส่งเสริมการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ในหน่วยงานนำร่อง โครงการสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม

29 กรมการกงสุล 29 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 1. ปลูกฝังให้บุคลากรบริการประชาชน 2. ปฐมนิเทศก์ข้าราชการใหม่ทุกคนให้รู้จักการให้บริการ 3. แยกส่วนงานวิชาการออกจากงานบริการประชาชน

30 กรมราชทัณฑ์ 30 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 1. เปิดเรือนจำสู่สังคม 7. ประยุกต์หลักทัณฑวิทยาแนวใหม่ในการแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2. เปิดโอกาสให้ภาคสังคมมีส่วนร่วม 3. สร้างมาตรฐานเรือนจำ 10 ประการ 5. เน้นการพัฒนาบุคลากร 6. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรแห่ง ความพอเพียง 4. มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน

31 โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก 31 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 1. พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการประชาชนด้วยการจัดการความรู้ด้วย แบบบ้านตากโมเดล 2. พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการประชาชนด้วยการจัดการความรู้ด้วย แบบบ้านตากโมเดล สร้างองค์ความรู้เป็นแนวปฏิบัติที่นำไปสู่การสร้าง คุณภาพชัดเจนและทำจริงจัง โดยบูรณาการกิจกรรม และวิธีการต่างๆ ที่เคยทำ สังเคราะห์เป็นบทเรียนที่พร้อมให้หน่วยงานอื่นเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ 3. สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทุกส่วนงาน 4. ความพร้อมของบุคลากร เจ้าหน้าที่มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนา ร่วมแรง ร่วมใจ และมีทัศคติที่ดีต่อ การทำคุณภาพของทั่วถึงทั้งองค์กร

32 32 HT HPH Public Health Standard 5 ส. ODESB HA,ISO,PSO,TQA, Deming price, MBNQA TQM CQI SS Do Act Plan Check 1. เริ่มต้นที่ฐาน - กิจกรรม 5 ส โดย เน้นแนวคิดมากกว่า รูปแบบ การทำงานเป็น ทีม ความคิดสร้างสรรค์ และถ่ายทอดแก่กัน 2. สร้างบ้านน่าอยู่ -ปรับโครงสร้างองค์กรให้ เหมาะสม มีบรรยากาศ การทำงานที่ดี และมี ความรู้สึกปลอดภัย 3. ผู้บริหารต้องรู้ -ผู้บริหารทุกระดับมองภาพรวม ขององค์กรไปในทิศทาง เดียวกัน และใช้หลักการบริหาร เชิงกลยุทธ์ เพื่อนำองค์กรมุ่งสู่ เป้าหมายสูงสุดตามที่กำหนดไว้ 4. นำสู่เจ้าหน้าที่ - ร่วมจัดทำวิสัยทัศน์และ สื่อสารให้ทุกคนทราบและถือ ปฏิบัติ รวมทั้งการอบรมและ กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรม คุณภาพและวัฒนธรรมของ การเรียนรู้ ในองค์กร 5. สามัคคีคือพลัง - การสร้างความผูกพัน และ การสร้างทีม โดยการรวม กลุ่มเพื่อสร้างกิจกรรมร่วมกัน 6. ตั้งทีมพัฒนา - การตั้งคณะกรรมการโดยใช้ หลัก 3 ประสาน คือมีทีมนำ ทีมหนุน และทีมทำ และเน้น การคร่อมสายงาน ร่วมสมัย เพื่อการถ่วงดุลความคิด 7. ค้นหาหลักการ - ให้ทุกคนทราบและนำ หลักการที่ว่า ลูกค้าเป็นจุด ศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวการปฏิบัติงาน 8. สานสู่การปฏิบัติ - ทุกคนต้องร่วมมือในการปฏิบัติ หน้าที่ของตนเพื่อความสำเร็จ ของงานร่วมกัน มีการทบทวน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขและ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 9. จัดการประเมิน - มีการประเมินผล ทั้งประเมิน ตนเอง และประเมินกระบวนการ ทำงาน โดยเน้นการประเมินที่ ผลของงานหรือผลสัมฤทธิ์ 10. เดินสู่จุดหมาย - การบรรลุเป้าหมาย ที่จะ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี โรงพยาบาลอยู่ได้ และเจ้าหน้าที่มีความสุข โรงพยาบาลบ้านตาก กระบวนการสู่บ้านคุณภาพสร้างสุข

33 กรมการขนส่งทางบก 33 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 1. การลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2. การนำระบบ IT เข้าช่วยในการให้บริการออกใบอนุญาตขับรถ 3. กระบวนงานการรับชำระภาษีรถประจำปีแบบใหม่ (Drive Thru) 5. แยกขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งสามารถดำเนินการในภายหลัง 4. ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพื่อให้บริการตามลำดับก่อนหลัง การลดกระบวนการทำงานเพื่อสนองความต้องการประชาชน

34 กรมการพัฒนาชุมชน 34 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 1. ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้อำนวยการกองฝึกอบรม 7. มีการพัฒนาคนอยู่ตลอดเวลา 2. โครงสร้างของงาน 3. บุคลากรมีการพัฒนาในทางที่ดี 5. สามารถสร้างหลักสูตรตามศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 6. เจ้าหน้าที่มีมุมมองต่างๆ ที่ดีขึ้น 4. ระบบการทำงานสั้นลง

35 สำนักงานที่ดิน จังหวัดสงขลา 35 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 1. กระบวนการให้บริการ มีการนำอุปกรณ์ใหม่ๆ มาใช้ 7. มีการลดขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่อง 2. เปลี่ยนแปลงค่านิยมของเจ้าหน้าที่ ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 3. แยกส่วนงานวิชาการออกจากงานบริการประชาชน 5. จัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 6. การปรับเปลี่ยนกระบวนงานเริ่มตั้งแต่ปี 2540 4. พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้สามารถทำงานได้ทุกประเภท (Rotation)

36 36

37 องค์การเภสัชกรรม 37 เปลี่ยนกรอบความคิด ที่แผนกผลิตยา

38 38 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

39 39 www.opdc.go.th CONTACT US... TEL. 0 2356 9999 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก. พ. ร.) www. opdcacademy.com


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเล่า การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ ค่านิยมของระบบราชการ 1 โดย นางปานจิต จินดากุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google