งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้นำกับประสิทธิภาพในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้นำกับประสิทธิภาพในการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้นำกับประสิทธิภาพในการทำงาน
- ความหมาย - บทบาทการเป็นผู้นำและลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี - ผู้นำกับการจัดการในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม - รูปแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน - การประยุกต์จิตวิทยาภาวะผู้นำในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม

2 CEO Chief Executive Officer
ความหมายของผู้นำ บุคคลที่สามารถกระตุ้น ชี้นำ แนะแนวทาง สนับสนุน ช่วยเหลือ และรับผิดชอบให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทำกิจกรรม หรือปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเต็มความสามารถและพยายามให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ CEO Chief Executive Officer

3 บทบาทและลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี
1. เป็นนักวิเคราะห์และมีวิสัยทัศน์ 2. เป็นนักการทูต 3. เป็นนักการเมือง / การปกครอง 4. เป็นผู้มีสติปัญญา มีเหตุผล 5. มีความรอบรู้ แนะนำงานได้ 6. มีความยืดหยุ่น 7. มีมนุษยสัมพันธ์ 8. สามารถวินิจฉัย แยกแยะความจริง 9. มีความซื่อสัตย์ 10. มีความยุติธรรม

4 บทบาทและลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี
11. กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 12. สามารถแบ่งทรัพยากร 13. สามารถเจรจาข้อขัดแย้ง 14. เชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ 15. ประนีประนอม ประสานประโยชน์ 16. รู้จักคัดเลือกคน 17. เสียสละ / รับผิดชอบ 18. เป็นตัวอย่างที่ดี 19. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 20. แบ่งงานได้อย่างเหมาะสม

5 ผู้นำกับการจัดการในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
คุณลักษณะ 1. การมองภาพธุรกิจที่กว้างไกล 2. เป็นผู้ยอมรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ 3. เชื่อในกระบวนการมากกว่าโครงสร้างขององค์กร 4. รู้ถึงคุณค่าของทีมงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 5. เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนให้เป็นโอกาส

6 ผู้นำกับการจัดการในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
6. รู้จักเปิดตัวเองและรับสิ่งใหม่ๆ 7. รู้จักการกระจายงาน 8. มีและรู้จักใช้จิตวิทยาของผู้นำ 9. มีความรับผิดชอบ

7 รูปแบบผู้นำ ประเภทของผู้นำตามลักษณะการบริหารงาน
1. ผู้นำประเภทเผด็จการ (Autocratic Leadership) 2. ผู้นำประเภทประชาธิปไตย (Democratic Leadership) 3. ผู้นำประเภทเสรีนิยม (Free - rein Leadership)

8 รูปแบบผู้นำ ประเภทของผู้นำตามลักษณะการปฏิบัติงาน 1. ผู้นำตามกฎหมาย
1. ผู้นำตามกฎหมาย 2. ผู้นำที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว 3. ผู้นำในลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์

9 รูปแบบผู้นำ ประเภทของผู้นำตามลักษณะการทำงาน 1. ผู้นำในฐานะนักบริหาร
1. ผู้นำในฐานะนักบริหาร 2. ผู้นำในฐานะนักเจรจา 3. ผู้นำในฐานะนักพัฒนา 4. ผู้นำในฐานะนักคิดค้น 5. ผู้นำในฐานะคนธรรมดา

10 ลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
บุคคลที่ดำรงตำแหน่งการเป็นผู้นำต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ มากกว่าส่วนเฉลี่ยของสมาชิกกลุ่ม สติปัญญา การศึกษาเล่าเรียน ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

11 ลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
รู้จักเข้าสมาคม มีความริเริ่ม มีความเพียรพยายาม รู้จักวิธีการทำงานให้สำเร็จ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความตื่นตัวและหยั่งรู้ปรับตัวได้ดี เป็นที่นิยมของปวงชนมีความสามารถในการพูด

12 ลักษณะของผู้นำที่ประสบความล้มเหลว
การเลือกที่รักมักที่ชัง ความสนิทชิดชอบกับบางคนเป็นพิเศษ การวิพากษ์วิจารณ์ผู้ใต้บังคับบัญชา การหลงอำนาจ ชอบใช้อำนาจ การขึ้นสูงโดยเหยียบศรีษะของคนอื่น ขาดหลักยึดในการทำงาน ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง

13 ในการทำงานท่านมีความเห็นว่า ผู้นำลักษณะใดจะสามารถพัฒนาองค์กรได้ดีที่สุด เพราะเหตุใด จงอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt ผู้นำกับประสิทธิภาพในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google