งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผู้นำกับประสิทธิภาพในการ ทำงาน - ความหมาย - บทบาทการเป็นผู้นำและลักษณะ การเป็นผู้นำที่ดี - ผู้นำกับการจัดการในองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรม - รูปแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผู้นำกับประสิทธิภาพในการ ทำงาน - ความหมาย - บทบาทการเป็นผู้นำและลักษณะ การเป็นผู้นำที่ดี - ผู้นำกับการจัดการในองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรม - รูปแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผู้นำกับประสิทธิภาพในการ ทำงาน - ความหมาย - บทบาทการเป็นผู้นำและลักษณะ การเป็นผู้นำที่ดี - ผู้นำกับการจัดการในองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรม - รูปแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการ ทำงาน - การประยุกต์จิตวิทยาภาวะผู้นำใน งานธุรกิจ อุตสาหกรรม

2 2 ความหมายของผู้นำ บุคคลที่สามารถกระตุ้น ชี้นำ แนะแนวทาง สนับสนุน ช่วยเหลือ และรับผิดชอบให้บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลกระทำกิจกรรม หรือ ปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเต็ม ความสามารถและพยายามให้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้ CEO Chief Executive Officer

3 3 บทบาทและลักษณะการเป็นผู้นำที่ ดี 1. เป็นนักวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ 2. เป็นนักการทูต 3. เป็นนักการเมือง / การปกครอง 4. เป็นผู้มีสติปัญญา มีเหตุผล 5. มีความรอบรู้ แนะนำงานได้ 6. มีความ ยืดหยุ่น 7. มีมนุษย สัมพันธ์ 8. สามารถ วินิจฉัย แยกแยะความ จริง 9. มีความ ซื่อสัตย์ 10. มีความ ยุติธรรม

4 4 บทบาทและลักษณะการเป็นผู้นำที่ ดี 11. กำหนด เป้าหมายได้ ชัดเจน 12. สามารถแบ่ง ทรัพยากร 13. สามารถเจรจา ข้อขัดแย้ง 14. เชื่อมั่นใน ตนเอง กล้าตัดสินใจ 15. ประนีประนอม ประสานประโยชน์ 16. รู้จักคัดเลือก คน 17. เสียสละ / รับผิดชอบ 18. เป็นตัวอย่างที่ ดี 19. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 20. แบ่งงานได้ อย่างเหมาะสม

5 5 ผู้นำกับการจัดการในองค์กร ธุรกิจอุตสาหกรรม คุณลักษณะ คุณลักษณะ 1. การมองภาพธุรกิจที่กว้างไกล 2. เป็นผู้ยอมรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน ระดับต่างๆ 3. เชื่อในกระบวนการมากกว่าโครงสร้าง ขององค์กร 4. รู้ถึงคุณค่าของทีมงานที่มีความ หลากหลายทางวัฒนธรรม 5. เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและ เปลี่ยนให้เป็นโอกาส

6 6 ผู้นำกับการจัดการในองค์กร ธุรกิจอุตสาหกรรม 6. รู้จักเปิดตัวเองและรับสิ่ง ใหม่ๆ 7. รู้จักการกระจายงาน 8. มีและรู้จักใช้จิตวิทยาของ ผู้นำ 9. มีความรับผิดชอบ

7 7 รูปแบบผู้นำ ประเภทของผู้นำตามลักษณะการ บริหารงาน ประเภทของผู้นำตามลักษณะการ บริหารงาน 1. ผู้นำประเภทเผด็จการ (Autocratic Leadership) 2. ผู้นำประเภทประชาธิปไตย (Democratic Leadership) 3. ผู้นำประเภทเสรีนิยม (Free - rein Leadership)

8 8 ประเภทของผู้นำตามลักษณะการ ปฏิบัติงาน ประเภทของผู้นำตามลักษณะการ ปฏิบัติงาน 1. ผู้นำตามกฎหมาย 2. ผู้นำที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว 3. ผู้นำในลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ รูปแบบผู้นำ

9 9 รูปแบบผู้นำ ประเภทของผู้นำตามลักษณะ การทำงาน ประเภทของผู้นำตามลักษณะ การทำงาน 1. ผู้นำในฐานะนักบริหาร 2. ผู้นำในฐานะนักเจรจา 3. ผู้นำในฐานะนักพัฒนา 4. ผู้นำในฐานะนักคิดค้น 5. ผู้นำในฐานะคนธรรมดา

10 10 ลักษณะของผู้นำที่ประสบ ความสำเร็จ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งการเป็นผู้นำ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ มากกว่าส่วนเฉลี่ยของสมาชิกกลุ่ม   สติปัญญา   การศึกษาเล่าเรียน   ความรับผิดชอบ   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ สังคม   สถานะทางเศรษฐกิจและ สังคม

11 11 ลักษณะของผู้นำที่ประสบ ความสำเร็จ 1. 1. รู้จักเข้าสมาคม 2. 2. มีความริเริ่ม 3. 3. มีความเพียรพยายาม 4. 4. รู้จักวิธีการทำงานให้สำเร็จ 5. 5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 6. 6. มีความตื่นตัวและหยั่งรู้ปรับตัวได้ ดี 7. 7. เป็นที่นิยมของปวงชนมี ความสามารถในการพูด

12 12 ลักษณะของผู้นำที่ประสบ ความล้มเหลว 1. การเลือกที่รักมักที่ชัง 2. ความสนิทชิดชอบกับบาง คนเป็นพิเศษ 3. การวิพากษ์วิจารณ์ ผู้ใต้บังคับบัญชา 4. การหลงอำนาจ ชอบใช้ อำนาจ 5. การขึ้นสูงโดยเหยียบศรีษะ ของคนอื่น 6. ขาดหลักยึดในการทำงาน 7. ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง

13 13 ในการทำงานท่านมี ความเห็นว่า ผู้นำลักษณะใดจะสามารถ พัฒนาองค์กรได้ดีที่สุด เพราะเหตุใด จงอธิบาย ในการทำงานท่านมี ความเห็นว่า ผู้นำลักษณะใดจะสามารถ พัฒนาองค์กรได้ดีที่สุด เพราะเหตุใด จงอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt 1 ผู้นำกับประสิทธิภาพในการ ทำงาน - ความหมาย - บทบาทการเป็นผู้นำและลักษณะ การเป็นผู้นำที่ดี - ผู้นำกับการจัดการในองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรม - รูปแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google