งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

12 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "12 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 12 มิ. ย. 57

2 ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

3 ตรวจความเรียบร้อยของกำลังพล ตาม จุด รปภ. จุดตรวจ ร่วม พตท. จำนวน ๔ จุด ใน เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

4 พิธีเปิด โครงการส่งเสริมการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์

5

6

7 ผบ. กกล. ฯ ได้เชิญแกนนำ นปช. มาพบปะพูดคุย

8 ชุดช่วยเหลือประชาชน เข้า ปรับปรุงบ้านพัก ความคืบหน้าในการ ปรับปรุงร้อยละ ๙๐ จ. ส. อ. พงศกร กล่อมขุน ทด

9 ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา หนอง ใหญ่

10 ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา หนอง ใหญ่

11 รพ. ค่ายสุรนารีร่วมกับรพ. ชัยภูมิ ฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่

12 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดอาหาร กลางวันเลี้ยงกำลังพล

13 เทศบาลเมืองชัยภูมิมอบผ้าห่ม ให้กับกำลังพล

14 กิจกรรมกีฬาสมานฉันท์ เสริมสร้างความสามัคคี

15 รายการจำนวน คน ( ราย ) จำนวนเงิน ( บาท ) ร้อย ละ ยอดเต็ม๑๖, ๐๒๑๘๑๖, ๖๙๖. ๗๗ ๖. ๔๕ ผลการทำ สัญญา ๑๕, ๙๘๔๘๑๔, ๕๑๕, ๒ ๗๒. ๒๙ จ่ายเงินกู้ สะสม ๑๕, ๙๘๔๘๑๔, ๕๑๕, ๒ ๗๒. ๒๙ ๙๙. ๗๓ คงเหลือรอ จ่าย ๓๗๒, ๑๘๑, ๕๐๔. ๑๖ ส รุปการจ่ายเงินตามโครงการ รับจำนำข้าว ประจำวันที่ ๑๑ มิ. ย. ๕๗ เหลือผู้ที่ยังไม่มาทำสัญญา ๓๗ ราย

16 การสกัดกั้นยับยั้งการกระทำ ความผิดกฎหมาย ยาเสพติด - จับยาบ้า จำนวน ๑ ราย ผู้ต้องหา ๒ คน ยาบ้า ๒๐ เม็ด - จับผู้เสพยาบ้า จำนวน ๑ ราย ผู้ต้องหา ๑ คน การพนัน จับ ได้ ๓ ราย ผู้ต้องหา ๒๘ คน ไม้พะยูง จับไม้พะยูง ๑๐ ท่อน จับ ๑ ราย ผู้ต้องหา๑ คน บุคคลต่างด้าว บุคคลต่างด้าว ( ลาว ) จับ ๙ ราย ผู้ต้องหา ๙ คน

17 12 มิ. ย. 57


ดาวน์โหลด ppt 12 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google