งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรนับ (COUNTER CIRCUIT) โดย อาจารย์ชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรนับ (COUNTER CIRCUIT) โดย อาจารย์ชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรนับ (COUNTER CIRCUIT) โดย อาจารย์ชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

2 บทนำ วงจรนับเป็นวงจรที่ทำงานโดยการนับจำนวน พัลส์สี่เหลี่ยมที่ป้อนเข้าทางอินพุต และแสดง ผลออกเป็นเลขฐาน 2 หรือเลขฐาน 10 โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญคือ o ฟลิป - ฟลอป o เกต ( วงจรนับชนิดพิเศษ )

3 บทนำ แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ o วงจรนับแบบซิงโครนัส o วงจรนับแบบอะซิงโครนัส

4 วงจรนับแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous) เป็นวงจรนับที่ฟลิปฟลอปแต่ละตัวทำงานเรียงลำดับ กัน โดยจะแสดงผลทางเอาต์พุตจากเลขลำดับ ต่ำสุดไปยังเลขสูงสุด วงจร นับขึ้น

5 วงจรนับขึ้นแบบอะซิงโครนัสขนาด 2 บิต วงจร

6 วงจรนับขึ้นแบบอะซิงโครนัสขนาด 2 บิต สัญญาณนาฬิกา

7 วงจรนับขึ้นแบบอะซิงโครนัสขนาด 2 บิต ตารางความจริง นับเลขฐาน 2 นับเลขฐาน 10 BA 2s1s

8 วงจรนับขึ้นแบบอะซิงโครนัสขนาด 3 บิต วงจร

9 วงจรนับขึ้นแบบอะซิงโครนัสขนาด 3 บิต สัญญาณนาฬิกา

10 วงจรนับขึ้นแบบอะซิงโครนัสขนาด 3 บิต ตารางความจริง นับเลขฐาน 2 นับเลขฐาน 10 CBA 4s2s1s

11 วงจรนับขึ้นแบบอะซิงโครนัสขนาด 4 บิต วงจร

12 วงจรนับขึ้นแบบอะซิงโครนัสขนาด 4 บิต สัญญาณนาฬิกา

13 วงจรนับขึ้นแบบอะซิงโครนัสขนาด 4 บิต นับเลขฐาน 2 นับเลข ฐาน 10 DCBA 8s4s2s1s ตาราง ความจริง

14 วงจรนับขึ้นแบบอะซิงโครนัสขนาด 4 บิต นับเลขฐาน 2 นับเลข ฐาน 10 DCBA 8s4s2s1s ตาราง ความจริง

15 วงจรนับแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous) เป็นวงจรนับที่ฟลิปฟลอปแต่ละตัวทำงานเรียงลำดับ กัน โดยจะแสดงผลทางเอาต์พุตจากเลขลำดับสูง สุดไปยังเลขต่ำสุด วงจร นับลง

16 วงจรนับลงแบบอะซิงโครนัสขนาด 2 บิต วงจร

17 วงจรนับลงแบบอะซิงโครนัสขนาด 2 บิต สัญญาณนาฬิกา

18 วงจรนับลงแบบอะซิงโครนัสขนาด 2 บิต ตารางความจริง ลำดับ ของ สัญญา ณ นาฬิกา นับเลขฐาน 2 นับเลขฐาน 10 BA 2s1s

19 วงจรนับลงแบบอะซิงโครนัสขนาด 3 บิต วงจร

20 วงจรนับลงแบบอะซิงโครนัสขนาด 3 บิต สัญญาณนาฬิกา

21 วงจรนับลงแบบอะซิงโครนัสขนาด 3 บิต ตารางความจริง ลำดับ ของ สัญญาณ นาฬิกา นับเลขฐาน 2 นับเลขฐาน 10 CBA 4s2s2s 1s1s

22 วงจรนับลงแบบอะซิงโครนัสขนาด 4 บิต วงจร

23 วงจรนับลงแบบอะซิงโครนัสขนาด 4 บิต สัญญาณนาฬิกา

24 วงจรนับลงแบบอะซิงโครนัสขนาด 4 บิต ลำดับของ สัญญาณ นาฬิกา นับเลขฐาน 2 นับเลขฐาน 10 DCBA 8s4s2s1s ตาราง ความจริง

25 วงจรนับลงแบบอะซิงโครนัสขนาด 4 บิต ลำดับของ สัญญาณ นาฬิกา นับเลขฐาน 2 นับเลขฐาน 10 DCBA 8s4s2s1s ตาราง ความจริง

26 การนับแบบมอดูลัส (Modulous Counter) การนับแบบมอดูลัสหมายถึง จำนวนครั้งของการนับหรือ จำนวนสถานะของการนับ เช่น วงจรนับอะซิงโครนัส ที่นับเลขขนาด 4 บิต อาจเรียกว่าวงจรมอดูลัส 16 (Mod-16 Counter) การหาค่าจำนวนฟลิปฟลอปในวงจรมีค่าเท่ากับ 2 n โดย n คือ จำนวนฟลิปฟลอปในวงจรนับ

27 ตัวอย่างการออกแบบ จงออกแบบวงจรนับ Mod - 6 ให้นับเลขขึ้นตามลำดับ และ 5 1. จำนวนฟลิปฟลอป = 3 ตัว 2. ใช้วงจรนับแบบอะซิงโครนัสขนาด 3 บิต แต่ใช้วงจรเกต ควบคุมการนับ

28 3. เขียนตารางความจริงเพื่อหาวงจรเกต นับ อินพุตเอาต์ พุต CBAY

29 4. จากตารางความจริงนำมาลดรูปสมการ A C B

30 5. จากสมการจะได้วงจรเกต

31 วงจรนับแบบซิงโครนัส (Synchronous) เป็นวงจรนับที่ต่อขาสัญญาณนาฬิกาควบคุมฟลิฟลิปทุกตัว ในวงจรให้ทำงานพร้อมกัน แต่การควบคุมให้วงจรนับ แสดงผลการนับเลขใด ๆ นั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจร ควบคุมอินพุตเจและเค ของฟลิปฟลอป จำนวนครั้งของการนับจะเหมือนกับแบบอะซิงโครนัส คือ 2 n เมื่อ n คือ จำนวนฟลิปฟลอปของวงจรนับ

32 วงจรนับซิงโครนัสขนาด 3 บิต

33 การออกแบบวงจรควบคุมอินพุต J และ K ของฟลิปฟลอป แต่ละตัวต้องใช้ตาราง Excitation ประกอบการออกแบบ วงจรเกต ActionJK 0 0 0d 0 1 1d 1 0 d1 1 1 d0

34 ตัวอย่าง จงออกแบบวงจรนับแบบ ซิงโครนัส ให้นับเลขได้ดังนี้

35 1. เขียน State Transition diagram

36 2. ออกแบบวงจรควบคุม J A และ K A ลำดับการ นับ สภาวะของ A จากตาราง Excitation ผลของ J A ผลของ K A มี Action “0” “1” 1d มี Action “1” “0” d มี Action “0” “1” 1d มี Action “1” “0” d มี Action “0” “1” 1d มี Action “1” “0” d มี Action “0” “1” 1d มี Action “1” “0” d1

37 หาสมการ J A และ K A 1111 dddd A C B dddd 1111 A C B J A = 1K A = 1

38 3. ออกแบบวงจรควบคุม J B และ K B 0dd0 1dd1 A C B d00d d11d A C B J B = AK B = A

39 4. ออกแบบวงจรควบคุม J C และ K C 00dd 01dd A C B dd00 dd10 A C B J C = ABK C = AB

40 5. นำผลของวงจรควบคุม J และ K มา เขียน Logic Diagram

41 จงออกแบบวงจรนับซิงโครนัส ให้นับเลขได้ตาม State Transition diagram

42 1. จาก State Transition Diagram จะเห็นว่า โจทย์ต้องการให้วงจรซิงโครนัสนับเลข ดังนี้

43 2. ลดรูปหาวงจร J A, K A, J B, K B, J C, K C 3. เขียน Logic diagram


ดาวน์โหลด ppt วงจรนับ (COUNTER CIRCUIT) โดย อาจารย์ชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google