งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พีชคณิตบูลีน Boolean Algebra.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พีชคณิตบูลีน Boolean Algebra."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พีชคณิตบูลีน Boolean Algebra

2 ทำไมต้องมีพีชคณิตบูลีน ?

3 Boolean Algebra พีชคณิตบูลลีน เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ หลังจากถูกคิดค้นขึ้นโดย จอร์จ บูล (George Boole : ) เกือบ 100 ปี จึงถูกนำมาใช้ โดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อแชนนอน (Claude Shannan) ในปี ค.ศ แชนนอน ได้นำหลักการนี้มาแก้ปัญหาในงานโทรศัพท์ที่ต้องใช้รีเลย์จำนวนมาก หลังจากนั้นได้มีการนำเอาหลักการทางพีชคณิตบูลลีนนี้ มาออกแบบวงจรคอมพิวเตอร์ซึ่งทำงานด้วยแรงดันเพียง 2 ระดับ

4 Boolean Algebra พีชคณิตทั่วไป พีชคณิตบูลีน
แทนค่าด้วยเลข 0-9 (ฐานสิบ) หาผลลัพธ์โดยการบวก ลบ คูณ หาร แทนค่าด้วย 0 และ 1 (ฐานสอง) หาผลลัพธ์โดยตัวดำเนินการ AND, OR และ NOT ตัวแปรในพีชคณิตบูลลีน มักจะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น A, B,…. โดยค่าของตัวแปรแต่ละตัวอาจจะเป็น 0 หรือ 1 ก็ได้ ตัวแปรจะเป็นตัวถูกกระทำโดยตัวดำเนินการ

5 Boolean Algebra X = NOT A การดำเนินการแบบ NOT
ในพีชคณิตบูลลีน จะเขียนเครื่องหมายขีดบนตัวอักษรเรียกว่า บาร์ (bar) แทนตัวดำเนินการ NOT ซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี้ อ่านว่า “X เท่ากับนอต A” หรือ “X เท่ากับคอมพลีเมนต์ของ A”

6 X = A + B Boolean Algebra X = A OR B การดำเนินการแบบ OR
ในพีชคณิตบูลลีนจะเรียกการออร์ (OR) ว่าเป็นการบวกแบบบูลลีน จึงใช้เครื่องหมาย + (บวก) แทนตัวดำเนินการ OR ดังนี้ X = A + B อ่านว่า “X เท่ากับ A ออร์ B” ผลลัพธ์ของเทอมบวกจะมีค่าเป็น 1 เมื่อตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปมีค่าเป็น 1

7 Boolean Algebra การดำเนินการแบบ AND X = A AND B
X = A·B แต่การเขียนโดยทั่วไปจะไม่ใส่จุดเพราะเขียนง่าย สะดวกกว่าและถือเป็นรูปแบบมาตรฐานของนิพจน์การแอนด์ ดังนี้ X = AB

8 Boolean Theorems A1 = ? A+0 = ? AA = ? A+A = ? A0 = ? A+1 = ?

9 Boolean Theorems Involution A = ? Commutative law for AND AB = BA
Commutative law for OR A+B = B+A Associative law for AND A(BC) = (AB)C Associative law for OR A+(B+C) = (A+B)+C Distributive law for AND over OR A(B+C) = AB + AC Distributive law for OR over AND A+BC = (A+B)(A+C)

10 Boolean Theorems For the distributive law A+BC = (A+B)(A+C) Let’s verify the expression with a truth table. A B C BC A+BC A+B A+C (A+B)(A+C) 1

11 Boolean Theorems Absorption laws for Boolean algebra A+AB = A
Proof Proof

12 Boolean Theorems A+AB = ? A(A+B) = ?
Two additional types of absorption laws A+AB = ? A(A+B) = ? Proof Proof In summary, therefore, and

13 De Morgan’s Theorems and Two very important results
Exercise Verify that

14 Practice จงลดรูปสมการต่อไปนี้โดยการใช้พีชคณิตบูลีน 1. Solution

15 Practice จงลดรูปสมการต่อไปนี้โดยการใช้พีชคณิตบูลีน 2. XZ Solution

16 Standard Forms of Boolean Function
Minterms For a Boolean function of two variable, there are 22 = 4 minterms-one for each row of truth table. These minterms are designated m0,m1,m2,m3 A B Minterms for Variables A,B 1 If the bit of binary number is 0, then variable in the minterms is complemented ” , ” uncomplemented

17 Standard Forms of Boolean Function
Sum of Minterms Form Every function can be written as a sum of minterms, which is a special kind of sum of products form (SOP) The sum of minterms form for any function is unique If you have a truth table for a function, you can write a sum of minterms expression just by picking out the rows of the table where the function output is 1.

18 Standard Forms of Boolean Function
Sum of Minterms Form Example A B F 1

19 Standard Forms of Boolean Function
Maxterms For a Boolean function of two variable, there are 22 = 4 maxterms-one for each row of truth table. These maxterms are designated M0,M1,M2,M3 A B Maxterms for Variables A,B 1 If the bit of binary number is 0, then variable in the maxterms is uncomplemented ” , ” complemented

20 Standard Forms of Boolean Function
Product of Maxterms Form Every function can be written as a product of maxterms, which is a special kind of product of sums form (POS) The product of maxterms form for any function is unique If you have a truth table for a function, you can write a product of maxterms expression just by picking out the rows of the table where the function output is 0.

21 Standard Forms of Boolean Function
Product of Maxterms Form Example A B F 1

22 Simplification of Boolean Functions
When a Boolean function is expressed either as a sum of minterms or as product of maxterms, we say that such a function is in canonical form  Canonical Sum  Canonical Product

23 Two Layer Structures    Here is an example of a two-layer circuit we saw earlier.  The input layer is composed of ANDS and the output layer is a single OR.  This circuit implements a sum of products expression

24 A Logic Problem         - Determine the Boolean function represented by this truth table. - Design a two layer (AND/OR) implementation for your Boolean function and draw the circuit A B C F 1 A B C F 1

25 A Logic Problem (cont.)        

26 A Logic Problem Your job is to do the following
        Millie Farad has a digital design problem she is working on.  She needs a logic circuit that will implement the function defined by the truth table below. A B C F 1 Your job is to do the following Determine the Boolean function represented by this truth table. Design a two layer (AND/OR) implementation for your Boolean function and draw the circuit


ดาวน์โหลด ppt พีชคณิตบูลีน Boolean Algebra.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google